Sunday, November 30, 2008

takrif peradaban Melayu

PERADABAN MELAYU: PENGEMBALIAN TAKRIF SEBENARNYA
(Oleh Shaharir bin Mohamad Zain)

Sesuatu peradaban bangsa terkenal dengan penentuan bangsa dan wilayahnya, sejarah, bahasa, sastera dan budayanya. Bagi peradaban Melayu, terutamanya oleh bangsa Melayu dan sarjananya sendiri, keenam-enam komponen pentakrif peradaban ini cukup bermasalah penetapannya kerana lamanya penyimpangannya daripada keadaan sebenarnya.

Pertamanya, takrif sastera itu begitu lama menyimpang daripada makna asalnya sehingga ruang lingkup kajian peradaban Melayu yang dikatakan sebagai bidang bahasa kesusasteraan dan kebudayaan itu hampir pasti difahami oleh para sarjana peradaban itu sekalipun sebagai sebuah kajian bidang “sastera” yang lawannya “sains” itu, yang terkenal dengan anggapan citranya sebagai dua budaya yang berbeza yang dikesali oleh Snow tahun 1960-an dahulu menerusi karya masyhurnya “The Two Cultures” itu. Rasanya sekurang-kurangnya sejak 1950-an dahulu lagi orang Melayu yang terpelajar menganggap “sastera” lawannya “sains” (“sastera” itu dipadankan dengan istilah Inggeris “arts”). Oleh itu citra kajian peradaban Melayu tidaklah termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang terkenal dengan nama “sains dan teknologi” atau lebih tepat lagi “sains, kejuruteraan dan teknologi” yang sejak 2002 dahulu dalam wacananya berhubung dengan nasib bahasa dan bangsa Melayu akibat dasar pendidikan “sains dan Matematik” dalam bahasa Inggeris, penulis ini merujuk ilmu-ilmu ini dengan lebih komprehensif lagi dengan akronimnya SAKTI (=Sains, Kesihatan, Kejuruteraan, dan Teknologi) atau kemudiannya dipersedapkan lagi rasanya kepada KESATRIA (=Kesihatan, Sains, Kejuruteraan dan Teknologi). Perkataan “sains” dalam SAKTI atau KESATRIA itu dianggap oleh penulis ini termasuklah sains social dan matematik. Citra peradaban Melayu tanpa SAKTI atau KESATRIA selama ini sebenarnya menjadikan citra peradaban atau tamadun Melayu itu sebagai sebuah peradaban “sastera” , peradaban tanpa SAKTI atau KESATRIA, dan sekaligus dianggap sebuah tamadun yang rendah. Ini satu penyimpangan makna “sastera” oleh “cerdik pandai” Melayu moden kerana dalam prasasti Melayu Campa (sebelum abad ke-10M) “sastera” bermakna penulisan atau karya dalam apa sahaja bidang ilmu pengetahuan sehingga adanya istilah Melayu purba/kuno seperti “horasastera” (=karya hora, iaitu astrologi-astronomi), “dharmasastera” (= karya pengurusan dan perundangan), dan “arthasastera” (=karya harta, iaitu ekonomi). Jadi penyimpangan makna “sastera” ini sudah begitu lama, sehingga tidaklah mungkin agaknya kita mengubahnya sehingga kembali kepada makna asalnya, walaupun sarjana sains di UKM pada tahun 1980-an lagi cuba melakukannya dengan memperluaskan makna istilah “susastera” bagi menggantikan “literatur” yang bermaksud apa-apa karya yang dirujuk oleh seseorang penulis dalam sesebuah kajiannya itu. Jadi takrif Peradaban Melayu yang ingin kami syor di sini ialah sebuah peradaban yang antara lainnya berupa proses pencapaian orang-orang rumpun Melayu dalam bidang SAKTI atau KESATRIA itu mestilah sentiasa ditegaskan dengan apa cara sekalipun.

Istilah “budaya” (atau bentuk luasnya sekali pun, “kebudayaan”) dalam wacana tamadun Melayu selama ini juga amat menyimpang daripada makna “budaya” yang asal. Malah bagi orang awam Melayu bahkan budayawan dan kerajaan dengan “Kementerian Kebudayaan” sering memanifestasikan maksudnya dengan seni tampak yang ringan dan popular seperti tarian, lakonan, permainan, hiburan dan kelaraan tradisi seperti gasing, wau, wayang kulit, dikir barat dan sebagainya. Mereka sering terlupa atau melupakan untuk memasukkan seni tampak yang lebih tinggi tarafnya lagi seperti seni pertukangan atau apa-apa seni ciptaan “orang pandai” Melayu seperti “pandai besi”, “pandai tangan”, “tukang kayu”, “tukang rumah”, atau lebih am lagi senibina, dan “tukang timbal” (tukang perahu/kapal/bahtera/jung) yang setiap satunya melibatkan bidang ilmu yang kini dikenali sebagai kejuruteraan dan teknologi itu. Mereka sebenarnya sudah terlupa dengan etimologi perkataan “budaya” itu dicipta daripada perkataan “budi” dan “daya” yang tentunya bermaksud yang jauh lebih luas daripada yang ditonjolkan selama ini. Malah maksud budaya yang popular itu hanya maksud picisan sahaja. Ini dapat dilihat pada makna “budi” dalam Taj al-Salatin (diterbitkan oleh DBP 1992 sebagai Taj us- Salatin) oleh seorang sarjana agung Melayu abad ke-16/ke-17, Bukhari al-Jauhari yang benyiapkan karya agungnya ini dalam 1603 itu. Beliau menjelaskan makna “budi” itu dalam satu bab bukunya itu, dan ringkasnya di sini “budi” itu “ilmu” dan “akal” malah istilah “budiman” disamakan dengan ilmuwan yang tertinggi tarafnya dalam Islam yang diistilahkan dalam al-Qur’aan sebagai ulil albab itu. Tidaklah ada rujukan kepada seni tampak yang popular itu dalam huraian makna “budi”-nya itu selain daripada beliau menegaskan manifestasi “budiman” itu ialah orang yang “menyuruh berbuat baik….. menegah berbuat jahat ….sebab budi jua yang bertentukan bahagia atau celaka segala manusia dan menandai segala manusia yang berbahagia dan bercelaka kerana budi itu ada beza antara manusia dan binatang”. ( Taj us-Salatin, ms 156-157). Makna “budi” dalam Taj us-Salatin itu memang amat serasi dengan makna “adab” dalam “peradaban” itu (malah dengan al-Din dan madany dalam “tamadun” sebuah istilah yang dianggap sinonim dengan peradaban itu) kerana mengikut Islam yang diartikulasikan oleh Sayed Naquib al-Attas sejak tahun 1970-an dahulu lagi bahawa ilmu dan adab itu dua istilah yang tidak boleh dipisahkan; malah tujuan memberi ilmu (mendidik) kepada seseorang ialah supaya orang itu beradab, dan orang yang biadap ialah orang yang tiada ilmu atau (tidak terdidik). Sungguhpun Bukhari al-Jauhari tidak menyebut secara jelas adanya unsur kejuruteraan dan teknologi dalam takrif “budi” beliau itu, tetapi huraiannya menunjukkan adanya “budiman” itu berupa orang yang perihatin kepada kesihatan, dan “diusahakannya dengan sangat pada segala pekerjaan yang baik dan pada segala perbuatan yang terpuji itu dengan disegerakan” (Taj us-Salatin: ms 157), iaitu konsep amal soleh para jurutera dan ahli teknologi itu. Beliau juga memetik pandangan sarjana sebelumnya bahawa “peri budi itulah yang dikatakan nikmat rafik itu kerana jikalau sakit kamu ialah yang mengubat kamu dan jikalau jatuh kamu ialah yang membangkitkan kamu dan jikalau hina kamu ialah yang memuliakan kamu” (Taj us-Salatin, ms 158) yang lebih jelas membawas maksud amal soleh para ilmuwan kesihatan, kejuruteraan dan teknologi itu. Kesimpulannya di sini, budaya atau kebudayaan yang menjadi penentu sesebuah peradaban/tamadun bangsa itu ialah ilmu dan kepandaian bangsa itu, iaitu tamadun Melayu ialah perihal proses dan pencapaian orang-orang Melayu sejak dahulu kala (sejak kerajaan Funan di Kembuja abad ke-2M) dalam memperoleh, mengolah semula dan membina ilmunya khususnya dalam bidang SAKTI atau KESATRIA itu.

Satu lagi yang amat bermasalah dan menyimpang maknanya dalam takrif tamadun Melayu selama ini ialah tentang makna atau kesiapaan orang Melayu itu: wilayahnya dan sejarahnya. Hal ini terjadi kerana dengan kejayaan pemupukan nasionalisme yang sempit oleh para pemimpin dan ilmuwan ikhtisas (ilmuwan yang terlampau dekat dengan pemerintah) negara-bangsa baru di Alam Melayu ini, khusunya wilayah pentakrifnya kini, Indonesia dan Malaysia, maka kini Melayu bagi Indonesia ialah hanya suku kaum kecil di kota Jakarta, di Riau, di Jambi dan di Malaysia sahaja, manakala bagi rakyat Malaysia ialah orang peribumi Malaysia (terutamanya di Semenanjung Malaysia) yang beragama Islam sahaja. Malah dalam banci penduduk Sabah dan Sarawak, Malayu ditakrifkan sebagai satu suku kaum yang berbeza daripada peribumi yang lain dan bukan dari Indonesia, atau Filipina; oleh itu bilangannya amatlah sedikit. Sesuai dengan fahaman baru yang menyimpang ini sejarah peradaban Melayu bagi Malaysia ditekankan hanya bermula pada zaman Kesultanan Melaka, tidak pada Pasai/Aceh, Petani atau Campa (walaupun itulah mula awalnya bangsa Melayu membina tamadunnya dalam acuan Islam) dan pencapaian SAKTI bagi wilayah bangsa Melayu ini (Pasai, Petani dan Campa) terbukti amatlah tinggi. Hakikatnya, peradaban/tamadun Melayu Islam sekalipun tidak wajar hanya ditumpukan pada zaman Kesultanan Melaka sahaja semata-mata atas pertimbangan nasionalisme dan kepentingan wilayah negara-bangsa Melayu Malaysia sahaja. Sebaliknya, peradaban/tamadun Melayu Islam Pasai, Petani, Campa, Melaka, Demak-Mataram, Sulu-Mindanao, Brunei, Johor-Riau-Lingga, Ternate-Tidore, dan Banjar (sekadar menyebut yang agak lebih masyhur) yang boleh diIstilahkan sebagai Peradaban/Tamadun Alam-Melayu Islam mestilah dijadikan komponen tamadun Malayu itu.

Bagi penetapan wilayah kediaman bangsa Melayu, sehingga kini ada kecenderungan solah-olah Melayu itu hanya Malaysia ini sahaja atau yang lebih nostalgia agaknya melebarkannya kepada Nusantara, atau yang lebih berasaskan pada asal-usul bahasa Melayu sebagai bahasa Austronesia akan memasukkan wilayah Alam Melayu yang memang luas dari Madagaskar ke Taiwan hingga ke Pepulau Penimur (Easter). Namun sering-kalilah mereka ini ketinggalan wilayah Indochina yang tamadun Melayunya luar biasa tingginya sejak abad ke-2M (Kerajaan Funan di Kemboja dan Kerajaan Campa di Vietnam, dan Kerajaan Langkasuka-Petani di Thailand Selatan itu). Oleh sebab peradaban Melayu di Madagaskar, Taiwan dan di Filipina setakat ini tidak banyak yang diketahui ketinggian martabatnya, kecuali di Filipina selatan pada zaman Islamnya, maka pengabaian wilayah ini tidaklah begitu menjejaskan citra peradaban Melayu keseluruhannya, tetapi pengabaian peradaban Melayu Indochina amatlah mengherotkan peradaban Melayu kerana bukti kewujudan bahasa Melayu yang tertua setakat ini ialah rakaman prasasti Campa abad ke-4/5M bukannya di prasasti di Palembang (zaman Sriwijaya) abad ke-7M itu, yang malangnya yang di Palembang inilah sahaja yang selalu disebut-sebut orang. Lagi pun prasasti Melayu Indochina sebelum abad ke-3 hingga ke-11M ada ratusan banyaknya sedangkan prasasti Melayu Sriwijaya hanya tidak lebih daripada 10 buah sahaja. Senibina Melayu Campa yang bertaraf ajaib dunia bertarikh abad ke-5M sedangkan senibina yang bertaraf yang sama, iaitu Borobudur bukan sahaja tidak mahu disebut oleh orang Melayu Malaysia tetapi bertarikh abad k-8M. Peradaban Melayu-Islam di wilayah Indochina seperti yang dibayangkan di atas juga jauh melebihi wilayah Melayu yang lain terutamanya dalam abad ke-18 hingga ke-19M yang berpusat di Petani. Ini hanya contoh kehilangan peradaban Melayu jika wilayah Melayu di Indochina dan wilayah Melayu yang sekarang ini dinamai Indonesia itu diabaikan! Yang tinggal hanyalah tamadun Melayu yang kurang bermutu dan berumur hanya sekitar 600 tahun sahaja! Siapakah yang mendiami Tenggara Asia ini sebelum itu? Oleh itu wajarlah wilayah tamadun Melayu ialah termasuk bukan sahaja Indonesia tetapi semestinyalah Indochina supaya empat tamadun besar Melayu pra-Islam, Funan, Campa, Langkasuka dan Sriwijaya tidak terabaikan, lebih-lebih lagi Campa dan Langkasuka (atas nama Petani) menjadi komponen tamadun Melayu Islam yang gemilang mulai abad ke-14M hingga aba ke-19.


Atas pertimbanag lain lagi, kajian peradaban atau tamadun Melayu yang mengabaikan sejarah pencapaian peradaban bangsa itu pada zaman pra-Islamnya semata-mata atas pertimbangan bahawa “tamadun Melayu” hanya relevan dengan makna tamadun atau peradaban itu apabila dipertimbangkan keIslaman Melayu itu sahaja juga tidaklah wajar didokongi oleh sesebuah pusat/institusi penyelidikan peradaban atau tamadun Melayu atas sebab-sebab yang berikut:

Pada zaman Tamadun Islam sendiri, banyak kajian tamadun sebelumnya, khususnya Yunani, Roma, Parsi, Tiongkok dan Hindia, malah Alam Melayu bagi tujuan mengayakan pengetahuan sarjananya dan melakukan pengIslaman ilmu terhadap warisan pra-Islam itu. Begitu juga Tamadun Eropah, sarjananya begitu bersungguh-sungguh menggali khazanah peradaban bangsanya sendiri dan yang dianggap warisan bangsanya, Yunani, di samping khazanah Tamadun Islam, untuk diEropahkan (mulanya diKristiankan tetapi kemudiannya dinyahagamakan atau sekurang-kurangnya disekularkannya) dan dikembangkan sehingga hari ini. Sarjana Islam pada zaman Tamadun Islam itu tahu dan beranggapan tidak semua pandangan sarjana Yunani dan tamadun-lain itu bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh itu tidak perlu “diIslamkan” kerana surih-surih ajaran Islam daripada nabi-nabi Islam sebelum Nabi Muhammad SAW masih ada tersirat di dalam ilmu mereka itu umpamanya dalam ilmu Plato atau yang mereka Arabkan sebagai Aflatun itu, malah diberi gelaran al-Hakim pula. Namun memang banyaklah ilmu Yunani yang mereka tapis dan Islamkan. Pendeknya pengIslaman peradaban Yunani oleh sarjana Muslim dahulu memang terkenal wujudnya dan ada rakamannya yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Itulah sebabnya, wajarnya dikatakan anehnya sikap mereka yang menjemuh atau menentang penggalian ilmu Melayu pra-Islam (yang diperkatakan lagi di bawah ini) kepada kegiatan pengIslaman atau pemeribumian ilmu-ilmu Barat kontemporer sekarang ini. Kami malah mengesyorkan supaya satu daripada kegiatan penyelidikan Peradaban Melayu kini ialah pemeribumian-pengIslaman ilmu Barat kontemporer (mengikut pengertian penulis ini yang diutarakannya sejak hampir sedasawarsa dahulu itu dan contohnya sudah banyak diterbitkannya, dan yang terbarunya dalam Shaharir “Pembinaan Semula Teori Kepemimpinan dan Kepengurusan di Alam Melayu” terbitan UMT 2008 itu.

Beginilah analoginya yang sepatutnya berlaku dengan kajian peradaban Melayu pra-Islamnya yang kami anjurkan ini. Kajian peradaban Melayu pra-Islam adalah tidak semuanya peradaban kafirun, musyrikun atau Hinduis-Buddhais yang tanpa nilai-nilai ke-Islam-an langsung kerana Islam wujud sejak Nabi Adam ‘AWS dan berkemuncakkan pada Nabi Muhammad SAW, di samping adanya nilai-nilai Melayu pra-Islam yang non-Islam yang mungkin masih sesuai dihayati sekarang pun kerana Islam mengizinkan amalan warisan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kita harus percaya bahawa ajaran nabi-nabi Islam sebelum Nabi Muhammad SAW memang sedikit sebanyaknya sampai pada umat Melayu sebelum Islam tiba ke Alam Melayu ini dan nilai-nilai keIslaman ini meresap ke dalam peradabannya (ilmunya). Oleh itu kajian peradaban Melayu pra-Islam juga sama pentingnya dengan, kalaupun tidak lebih daripada, kajian peradaban Barat (ilmu Barat moden) kerana manfaat yang besar akan diperoleh dalam dua aspek yang berikut: (1) pengetahuan tahap peradaban bangsa sendiri sebelum Islam akan memberi keinsafan diri yang sesuai bagi tujuan memberi kekuatan jiwa dan mental untuk membina peradaban yang lebih hebat dalam acuan yang lebih kukuh sekarang, terutamanya jika status peradaban itu didapati mengatasi bangsa lain pada zaman yang sama. (2) Pengetahuan peradaban bangsa sendiri pra-Islam itu besar kemungkinannya berguna bagi menerbitkan peradaban (ilmu) yang baru hasil daripada kritikan, inovasi atau sintesis peradaban itu menerusi saringan sistem nilai Melayu kini (terutamannya daripada perspektif Islam). Ini sekurang-kurangnya sama seperti yang dilakukan oleh umat Melayu kini (walaupun belum ramai) terhadap peradaban (ilmu) Barat moden. Kajian peradaban Melayu pra-Islam dan selepasnya sebelum peradaban Barat menusuk ke dalam jiwa umat Melayu, dalam konteks ilmu yang selama ini terabai dalam kajian peradaban Melayu, layak dinamai kajian etno-SAKTI atau etno-KESATRIA Melayu sejak abad ke-2M. Usaha menjadikan etno-SAKTI atau etno-KESATRIA Melayu ini dan yang SAKTI atau KESATRIA kontemporer (dari peradaban Barat) kepada ilmu yang lebih sesuai dengan jiwa umat Melayu Islam zaman kini dinamai oleh penulis ini sebagai pemeribumian SAKTI atau KESATRIA. Inilah projek penyelidikan Peradaban Melayu yang mesti dilakukan.


%%%%%%TAMAT 23 Nov. 2008/25Dzq 1429%%%%%%%

Friday, August 29, 2008

jawaban kpd Dr. Mahathir tentang bahasa Inggeris

Jawaban Mahathir terhadap Dasar Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris Dan Jawaban Balas daripada Shaharir

(Pandangan Dr. Mahathir ini dipetik daripada blognya sendiri yang saya disedari adanya (dan dikirimkan) pada 23/08/08. Untuk memudahkan pembaca, pandangannya dipaparkan kembali satu persatu di sini dan pandangan balas saya terus diberikan perkara demi perkara itu)

Mahathir 1. Saya mengaku bertanggungjawab berkenaan mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kerana itu ramai yang menuduh saya tidak bersemangat kebangsaan Melayu, tidak utamakan bahasa saya.

Jawaban Shaharir:
Pertama: Maknanya dasar beliau itu tidak mendapat persetujuan sepenuhnya daripada UMNO!?
Kedua: Memang beliau wajar menerima tuduhan yang disebutkannya itu kerana jelas makna “semangat kebangsaan” beliau berbeza daripada kebanyakan orang; dan makna “utamakan bahasa” beliau juga amat berbeza daripada sesiapa pun. Beliau suka memutarbelitkan isu dengan ayat lojik yang betul tetapi berimplikasi kabur dengan harapan orang terperangkap. Umpamanya “semangat kebangsaan ialah semangat yang mengutamakan bangsa” tetapi beliau menterbalikannya “orang yang tidak mengutamakan bangsa ialah orang yang tidak bersemangat kebangsaan”. Lojiknya betul tetapi beliau menyelewengkan makna “bangsa” pula kerana beliau tidak menerima “bahasa menunjukkan bangsa” atau lebih dalam lagi “bahasa jiwa bangsa”. Lagi satu, “Orang yang mengutamakan bahasanya bermakna bahasa lain berada ditangga bawah”, atau terbaliknya “Orang yang tidak meletakkan bahasa lain ditangga bawah bermakna orang itu tidak mengutamakan bahasa sendiri”; tetapi Dr. Mahathir lari daripada dua-dua bentuk ayat yang secara lojiknya betul ini dengan mengatakan “Orang yang ingin menguasai bahasa lain tidak bermakna dia tidak mengutamakan bahasanya sendiri”. Betul, tetapi dia menutup orang menumpukan kepada cara menguasai bahasa lain itu, sedangkan cara itu kalau salah, seperti yang dilakukannya itu, jelas bukan sahaja tidak mengutamakan bahasa sendiri tetapi menyisih, mengembiri atau mematikan langsung bahasa sendiri. Inilah sebenarnya cara beliau dalam dasar pendidikan beliau yang tidak membenarkan bahasa sendiri digunakan dalam sains dan matematik itu kerana dasar beliau itu menjadikan lebih daripada 60% peratus pelajar sekolah berada di aliran Inggeris (lebih drp 70% subjek bagi pelajar aliran sains menjadi dalam bahasa Inggeris). Beliau Berjaya mengalih pandangan orang kepadas hakikat ini.

Mahathir 2. Izinkan saya membuat sedikit penjelasan sebelum saya dihukum.

Jawaban Shaharir:
Baiklah.

Mahathir 3. Pendapat saya ialah mereka yang bersemangat kebangsaan Melayu tidak harus utamakan hanya penguasaan bahasa ibunda sahaja tetapi juga melihat bangsanya bediri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju di dunia. Hanya dengan fasih bertutur kata dalam bahasa sendiri dengan ilmu pengetahuan yang cetek tidak akan menjadi bangsa kita mulia dan mampu bersaing dengan jayanya dengan bangsa-bangsa maju dan dianggap setaraf dengan mereka.

Jawaban Shaharir:
Pertama: Seperti yang disebut di atas,Dr. Mahathir memang berpegang pada makna “semangat kebangsaan” yang salah. Sesuatu dasar yang membelakangi bahasa B padanya tidak bertentangan dengan “semangat kebangsaan B” . Ini suatu pendirian yang aneh dan tidak akan berlaku di mana sahaja bangsa di dunia ini. Bayangkan B itu Perancis, Jerman, Inggeris atau Jepun dan sebagainya. (tetapi jangan bayangkan negara-negara di Afrika, India, Filipina, dsbnya; iaitu negara-negara yang parah terjajah dan mundur atau yang tidak layak menjadi model kemajuan). Sudah pastinya bangsa B ini akan menentang sekeras-keras kepada pemimpinnya yang mahu menjadikan bahasa bukan bahasa B sebagai bahasa pengantar mata pelajaran sains dan matematik, walaupun hujah yang muluk-muluk dapat diutarakan akan kewajaran dasar itu. Di Malaysia ini suku kaum China umpamanya tidaklah begitu marah kepada Dr. Mahathir dengan dasar pendidikannya itu kerana Dr. Mahathir telah bertindak lembut terhadapnya dengan membenarkan bahasa Cina juga boleh terus digunakan. Kalau dia berkeras sama seperti terhadap suku kaum Melayu, maka Dr. Mahathir layak dituduh “tidak bersemangat kebangsaan Malaysia” oleh semua kaum di Malaysia. Nasib baik Dr. Mahathir tidak mendapat tentangan yang keras daripada orang Melayu (UMNO terutamanya) pada masa dia berkuasa dahulu kerana sifat Melayu UMNO yang feudal (“Ketua mesti betul!”).

Kedua dan ini lebih penting lagi: Dr. Mahathir membuat andaian orang tidak mungkin fasih dalam bahasa lain jika dia belajar sains dan matematik dalam bahasa sendiri. Dia juga sengaja membuat andaian yang salah, dan diulang-ulangnya pada mana-mana kesempatannya, bahawa orang bersemangat kebangsaan tidak hirau bahasa lain dan tentu maksudnya bahasa Inggeris, malah kadang kala ditegaskan nasionalis ini tiak mahu orang lain menguasai bahasa Inggeris dan Berjaya seperti nasionalis itu. Sungguh jahat! Dia sengaja cuba memfitnahkan bahawa selama 30 tahun lebih ini orang Malaysia belajar sains dan matematik dalam bahasa sendiri (tentu bahasa Melayu maksudnya) tidak berjaya dalam sains dan matematik dan tiada fasih berbahasa Inggeris ke tahap yang sewajarnya.
Semua ini semata-mata prangsangka buruknya sahaja atau kejahilannya mengenali ahli sains dan matematik Malaysia selama ini. Tentunya apabila kita kata “ahli sains dan matematik Malaysia” ini bermakna orang Malaysia yang dahulunya belajar sains dan matematik sekolah hingga universiti dalam bahasa Melayu, atau sekurang-kurang belajar sains dan matematik sekolah dalam bahasa Melayu tetapi kemudian berkarya ilmu sains atau matematiknya di arina antarabangsa (menerbitkan karyanya dalam jurnal atau pascasidang dalam bahasa Inggeris di samping bahasa Melayu). Ahli sains dan matematik ini sudah ribuan banyaknya! Tentunya kita belum berjaya mendapat Hadiah Nobel, tetapi ini bukan kerana bahasa. Hadiah Nobel boleh dimenangi oleh orang yang tidak berapa tahu bahasa Inggeris pun! Telaahlah senarai pemenang Hadiah Nobel ini. Lagi pun, adakah Negara Membangun yang memang dasar pendidikannya semuanya sejak tadika bukan dalam bahasa sendiri, tetapi bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain, yang diagungkan oleh pemimpinnya masing-masing, selama ini sudah melahirkan ahli sains atau ahli matematik yang menerima hadiah sains atau matematik yang besar-besar yang mungkin menjadi kayu ukur Dr. Mahathir ?

Mahathir 4. Kita diberitahu Nabi bersabda "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China". Apakah dapat orang Arab tuntut ilmu orang Cina tanpa mempelajari bahasa Cina, lisan dan tulisan, terlebih dahulu?

Jawaban Shaharir:
Ini Dr. Mahathir sengaja menyelewengkan maksud hadith ini sahaja. Dia pun memang tahu! Pemimpin Zaman Tamadun Islam dahulu, apatah Nabi Muhamad SAW, tidak pernah mengajar orang-orang di Timur Tengah atau di wilayah tamadun itu dalam bidang sains dan matematik dalam bahasa “China” (atau Hindia atau Yunani dsbnya) walaupun mereka tahu dalam bahasa-bahasa itulah ilmunya tinggi pada masa itu. Hadith ini semua orang tahu maksud sebenarnya cuma sengaja dipermainkan oleh Dr. Mahathir untuk membodohkan orang Malaysia yang disangkanya sebahagian besarnya masih boleh diperbodohkan begitu. Hadith ini memang telah pun kita laksanakan sejak zaman Tun Razak dahulu lagi. Dr. Mahathir meneruskan tradisi ini dengan mengukuhkan lagi melalui penghantaran pelajar ke negara-negara yang sistem pendidikannya sains dan matematiknya bukan dalam bahasa Inggeris sekali pun; dan ini dapat dilakukan dengan jayanya walaupun sistem pendidikan kita dalam bahasa Melayu sepenuhnya.

Mahathir 5. Kita juga tahu orang Arab telah menguasai ilmu Sains, Matematik dan falsafah yang diterokai oleh orang Yunani (Greek) dan menterjemahkan ilmu-ilmu ini ke dalam bahasa Arab sebelum kaji selidik dilakukan untuk memperluaskan ilmu-ilmu ini.

Jawaban Shaharir:
Ini betul dan memang menjadi hukum pembinaan tamadun. Malangnya kita (terutamanya pada zaman Dr. Mahathir berkuasa) tidak percaya pada hukum ini, lalu lambatlah kita membina pusat terjemahan yang boleh melaksanakan hukum itu. Pada akhir-akhir regimnya sahaja barulah ditubuhnya (atas desakan puluhan tahun) Institut Tejemahan Negara tetapi belum pun sempat bergerak, Institut itu dijadikan tak relevan olehnya dengan menjadi bahasa Melayu, bahasa yang haprak, yang tidak layak membawa ilmu, menerima ilmu, mengungkap ilmu dan dibangunkan menjadi bahasa ilmu. Kononnya kita lupakan dahulu bahasa Melayu, kita ajar semua dalam bahasa Inggeris dan lepas itu baru ramai yang boleh terjemah seperti yang cuba dibayangkannya berlaku di dalam Tamadun Islam itu. Dr. Mahathir sengaja memutar belit fakta. pendidikan sains dan matematik (apa ilmu pun) pada Zaman Tamadun Islam itu bukan dalam bahasa ilmu masa itu (yang disebut oleh Dr. Mahathir bahasa Yunani). Bahasa ini diketahui oleh segelintir sarjana pada masa itu, dan sarjana-sarjana inilah yang dimobilisasi oleh khalifah untuk melaksanakan gerakan penterjemahan besar-besaran itu. Penterjemahan ilmu ke dalam bahasa sendiri oleh para sarjana dan pendidikan dalam bahasa sendiri dilakukan serentak! Model Dr. Mahathir, kalau betullah begitu model dan wawasannya, iaitu “tinggal dahulu bahasa sendiri dan kemudian apabila sudah maju dalam bahasa asing maka barulah kita kembali kepada bahasa sendiri”, adaslah satu wawasan di kahyangan. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah tamadun di mana-mana dan isya Allah mustahil berlaku pada masa akan datang (walaupun kita masih boleh bermain-main melaungkan “Malaysia boleh”!). Sebenarnya, sejak awal lagi dan semakin ramailah orang sangsi akan “niat murni” Dr. Mahathir yang ingin memajukan bangsa Melayu dengan dasar seperti lamunannya itu… Katanya “dia sebenarnya mahu bangsa ini menghayati bahasa Inggeris sahaja …. Dia sebenarnya terpesona dengan gaya Inggeris…Kalau akhirnya orang Malaysia tak pandai sains dan matematik pun tak apa, sekurang-kurangnya rakyat Malaysia rata-rata petah berbahasa Inggeris…. “biar pape ase bergaye”….(“pape” dalam ilmu tetapi tetap boleh “bergaye” semacam mat saleh!). Dia tak mahu macam Jepun yang tak tahu bercakap Inggeris!”. Yang lain lagi menuduhnya dasarnya beliau itu sebenarnya dimotivasikan oleh kehebatan implikasi kewangannya sahaja!

Mahathir 6. Semasa bangsa-bangsa yang beragama Islam iaitu Arab, Turki, Uzbek dan lain-lain berjaya bangunkan tamadun Islam yang gemilang, bangsa-bangsa Eropah berada "di zaman gelap", zaman mereka tidak berilmu dan percaya kepada kuasa-kuasa ghaib terhadap segala kejadian alam.

Jawaban Shaharir:
Setuju! Namun dia perlu berhati-hati dengan ungkapan “percaya kepada kuasa-kuasa-kuasa ghaib terhadap segala kejadian alam” itu kerana Islam juga mewajibkan umatnya percaya kepada benda ghaib (Jin, Syaitdan, Malaikat dan Yang Maha Berkusa). Satu daripada kelemahan besar sains sekarang ialah tidak mengiktiraf makhluk yang gaib ini dan berpegang pada falsafah Tabiisme atau lebih teruk lagi ateisme.

Mahathir 7. Pada abad ke-15 Masehi, orang Eropah yang berkurun-kurun kagum dengan tamadun orang Islam mula sedar akan ilmu pengetahuan dalam bidang sains, perubatan, matematik, astronomi yang dimiliki orang yang berbahasa Arab serta sumbangan ilmu-ilmu ini kepada tamadun gemilang Islam. Paderi-paderi Kristian Eropah belajar bahasa Arab untuk mendapat akses kepada ilmu-ilmu yang berada dalam kutub-khanah milik Arab dan orang Islam lain.

Jawaban Shaharir:
Betul! Tetapi orang yang telah ada asas ilmu seperti (pada masa iyu) para paderi itu memang sepatutnya demikian. Semua bangsa yang ingin maju demikiannlah. Selama ini pun, pada tahap tertentunya, kita, iaitu para rakyat yang berpengetahuan lebih tinggi daripada orang awam mempelajari sesuatu bahasa untuk mencungkil ilmu dalam bahasa itu. Cuma tahap keghairahan kita tidak sama dengan mereka di Eropah dahulu… itulah satu drp puncanya kita lambat maju sehingga Dr. Mahathir menggelabah dan tidak sabar untuk melakukan sesuatu tetapi tersalah fikir atau langkah itu. Beliau tidak mendapat iktibar sepenuhnya daripada sejarah Tamadun Eropah itu sendiri.

Mahathir 8. Mereka mempelajari semua ilmu-ilmu ini dalam bahasa Arab dan menterjemahkan kedalam bahasa Latin, dan kemudian kepada bahasa-bahasa Eropah. Kemudian mereka pula membuat kajian dan memperluaskan semua ilmu-ilmu ini. Maka terdirilah tamadun Eropah yang terus maju hingga ke zaman sekarang.

Jawaban Shaharir:
Selama ini kita tidak demikian; dan kerajaan di bawah Dr. Mahathir dahulu sekali-kali tidak menggalakkan para ilmuwan Malaysia melakukan seperti yang berlaku di Eropah itu. Ilmuwan kita mengejar apa yang Dr. Mahathir impikan (menerusi wawasan kahyangannya yang bergaya itu). Inilah hasilnya…. kita ada “sarjana” (ribuan banyaknya dalam satu-satu bidang seperti sains matematik, sains hayat, kejuruteraan… ) yang tidak pernah menterjemah hingga tamat usianya! Penyelesaian daripada Dr. Mahathir ialah “paksa semua orang belajar dalam bahasa Inggeris”… lupakan terjemahan..lupakan bahasa sendiri.. apa tujuan Dr. Mahathir bawa sejarah Tamadun Islam dan Tamadu Eropah itu?!

Mahathir 9. Yang jelas daripada sejarah ialah penguasaan ilmu yang ada pada bangsa lain bermula dengan penguasaan bahasa bangsa-bangsa ini.

Jawaban Shaharir:
Ini tidak berapa betul! Sarjana-sarjana Eropah dahulu yang menguasai bahasa Arab itu sama ada mereka sudah pun berilmu dalam bahasa Latin atau mereka belajar ilmu dalam bahasa Arab dan Latin (dwi-bahasa) hanya di peringkat universiti sahaja. Di sekolah umpamanya mereka tetap belajar dalam bahasa mereka sendiri atau bahasa Latin (walaupun pemimpinnya sedar Latin ialah bahasa yang mengandungi ilmu yang lebih inferior daripada yang ada di dalam bahasa Arab) tetapi mereka berwawasan dan beriltizam membina ilmu untuk bangsanya dalam bahasa Latin (bahasa jiwanya, bahasa rasmi agamanya). Akhirnya mereka agak berjaya sehingga pada satu tahap, malah dapat mengalahkan sains Tamadun Islam kerana kealpaan umat Islam, tetapi yang masih tidak memuaskan para pemimpin mereka sehinggalah masing-masing bangsa di Eropah itu membangun ilmu dalam bahasa kebangsaan masing-masing. Apa yang Dr. Mahathir belajar daripada sejarah Eropah ini? Lagi sekali Dr. Mahathir pandai membuat kesimpulan yang pendek itu untuk mengelirukan rakyat yang pernah berada di bawah telunjuknya dahulu.

Mahathir 10. Apakah kita tidak mungkin mengadakan segelintir daripada orang Melayu mempelajari bahasa ilmu di zaman ini, iaitu bahasa Inggeris supaya mereka dapat menterjemahkan ilmu-ilmu ini kepada bahasa Melayu. Dengan itu orang Melayu lain boleh kuasai ilmu-ilmu ini dalam bahasa Melayu, tanpa mempelajari bahasa Inggeris.

Jawaban Shaharir:
Ayat pertama itu tentu mungkin dan patut! Tetapi ayat kedua itu berniat jahat semata-mata! Dia tahu ayat kedua itu tidak pernah berlaku pada orang Inggeris pun. (Sarjana Inggeris masih menterjemah buku atau makalah ilmu dalam bahasa-bahasa lain, malah jauh lebih banyak daripada kita lakukan selama ini). Kita sebenarnya sudah buktikan selama 30 tahun lebih ini bahawa “segelintir” itu agak banyak sehingga jika dasar kerajaan di bawah Mahathir dahulu berwawasan yang tepat keadaan bangsa kita sekarang lain daripada yang ada sekarang ini.

Mahathir 11. Malangnya keadaan sekarang tidak seperti abad ke-15 dan sebelumnya. Ilmu di zaman dahulu terhad, dan tidak bertambah dengan pesat.

Jawaban Shaharir:
Dr. Mahathir membuat rumusan yang melulu untuk menegak benangnya yang basah atau tujuan mencapai hasrat yang dicita-citanya yang tersasar itu sahaja. Dr. Mahathir tidak membuat kerja rumah yang cukup. Apa bezanya sains dan matematik yang di ajar di sekolah dan universiti (ijazah pertama) sekarang dengan zaman beliau dahulu (50 tahun dahulu)?. Kalkulus yang diajar di sekolah dan di universiti sekarang ialah ilmu abad ke-17 dan ke-18 dan tidak berubah sebab perkara itu masih tetap menjadi asas yang perlu. Begitu juga dengan asas-asas fizik, kimia dan biologi. Yang berbezanya hanyalah aspek pengiraan dalam ilmu-ilmu itu kerana 50 tahun dahulu komputer belum ada, malah ilmu sains komputer dan teknologi maklumat amnya belum ada. Namun dalam bidang pengiraan (sains komputer dan teknologi maklumat amnya) di peringkat asasnya yang perlu diajar di sekolah atau di universit peringkat pertama tiadalah perubahan sepantas yang cuba ditakut-takutkan oleh Dr. Mahathir itu. Dia sengaja memomok-momokkan orang seperti menakut-nakutkan kanak-kanak dengan cerita-cerita hantu-jembalang sahaja yang pencerita itu sendiri tidak pernah mengalaminya!
Benar kadar perubahan ilmu sekarang jauh lebih pantas daripada abad ke-15 dahulu tetapi kadar kemampuan pelajar dan guru serta penyelidik sekarang menangani perubahan ini juga demikian, senahagiannya kerana teknologi juga. Jadi kesannya yang sebenar tidaklah menakutkan seperti yang cuba ditakuti oleh Dr. Mahahtir. Jika gambaran Dr. Mahathir itu benar, semua negara terutamanya negara-negara di Eropah tidak akan ada lagi dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris! Ternyata bahasa rasmi Kesatuan Eropah pun bukan bahasa Inggeris sahaja, malah terlampau banyak sehingga mereka mahu mengurangkan kepada 4 atau 5 bahasa sahaja.

Mahathir 12. Di zaman ini ilmu Sains dan Matematik yang amat penting untuk membangun dan memajukan masyarakat manusia, kembang dan bertambah dengan pesatnya. Tiap hari, tiap bulan dan tiap tahun ilmu baru yang diperbaharui sepanjang masa, diperkenalkan oleh para saintis dan pengkajiselidik kepada masyarakat dunia. Ilmu matematik terutama algorizmi dan perhitungan yang kompleks digunakan untuk mengetahui apa hasil jangka panjang daripada sesuatu teori dan untuk menentukan gerakan bintang di langit supaya kapal angkasa dapat menemui sasaran setelah berjalan berbulan-bulan.

Jawaban Shaharir:
Ini cerita daripada periwayat hantu yang disebut di atas. Teori baru yang terbukti berguna dan berjadi hanya berlaku jarang sekali, banyak bidang sains dan matematik berlaku perubahan teorinya dalam kalaan puluhan tahun, malah sains komputer yang dianggap terpantas itu pun biasanya dalam kalaan 3 atau 4 tahun (itu pun teknologinya sahaja). Yang digambarkan oleh Dr. Mahathir itu ialah tesis baru yang belum mencapai tahap yang patut dikuasai oleh kebanyak orang di universiti, apatah lagi di sekolah. Ia berlaku di kalangan sarjana berkenaan sahaja; dan sarjana tidak pernah menghadapi masalah bahasa yang ditakuti dan menakutkan orang oleh Dr. Mahathir itu. Berkenaan dengan “algorizmi” (sepatutnya alkhwarizmi atau algoritma) lagi lambat munculnya. Yang diajar di sekolah atau di universiti hingga kini masih yang asasnya yang dicipta ratusan tahun dahulu lagi (zaman belumada komputer lagi!). Teori dalam astronomi lagi lambat perubahannya, teori yang terbaik setakat ini (terutamanya oleh orang Barat) ialah ciptaan sarjananya lebih daripada 70 tahun dahulu (iaitu teori Einstein dan teori quantum) dan “algorizmi” untuk mengira ke angkasa lepas tidak banyak berubah sejak pertama kali Amerika barjaya ke Bulan (1974). Ilmu-ilmu yang lama inilah yang perlu dikuasai oleh pelajar kita sebelum mereka boleh belajar sendiri kelak. Persoalannya dalam bahasa apakah yang teraiknya? Takkanlah dalam bahasa yang pelajar tidak tahu atau tidak selesa? Lojik mana yang Dr. Mahathir pakai?l

Mahathir 13. Dimasa yang sama banyak ilmu baru diperkenalkan yang berasas kepada kuasa elektrik, gerakan atom, sains halus atau nano science, asas-asas fisiologi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan makhluk Allah dan berbagai-bagai lagi.

Jawaban Shaharir:
Ini mengulang-ngulang benda yang sama…. Menakut-nakutkan tentang benda yang sama… hantu yang sama.. Cuma di sini lagi banyak Dr. Mahathir cuba bercakap benda yang nampaknya dia tak berapa tahu. Sains atom tidak banyak berubah sejak awal abad ke-20 ini kerana kadar penemuan atau pembinaan teori barunya memakan masa yang panjang kalaannya seperti yang disebut sebelum ini. Teori Bohm (tentang atom) yang dikatakan sedang membina kubu-kubu persaingan dengan teori sebelumnya dicipta pada 1950-an dan berkemuncakkan pada tahun 1980-an dahulu (nah! Memakan masa 30 tahun dan masih tak menang!... menunjukkan lambatnya perkembangan sains bidang ini). Sains halus, jika dimaksudkannya nano-sains, sebenarnya bukan sains baru tetapi sains awal abad ke-20M; yang barunya (dan belum berjaya) ialah teknologi berasaskan sains itu. Jika sains halus itu bermaksud sains makhluk halus, orang Melayu sudah tidak perlu kepada Barat, malah Barat sedang menterjemah ilmu ini (dari Timur) ke dalam bahasa-bahasa mereka. Nampak macam yang dalam kendong kita sedang berciciran dan yang dikejar mengikut Dr. Mahathir tak dapat-dapat!

Mahathir 14. Hakikatnya ialah jumlah ilmu baru dan kepantasan perkembangannya tidak dapat dikejar oleh penterjemah Melayu yang sedikit yang ada. Harus diingat untuk menterjemah tiap ilmu khusus dalam bidang Sains memerlukan bukan sahaja kefasihan dalam bahasa Melayu dan Inggeris, tetapi juga kepakaran dalam ilmu berkenaan. Kita tidak punyai dengan mencukupi orang yang berkebolehan seperti ini. Jika ada beberapa kerat orang seperti ini mereka tidak mungkin sanggup bekerja sebagai penterjemah seumur hidup mereka.

Jawaban Shaharir:
Kalau Dr. Mahathir tidak berprasangka buruk dan membuat sedikit aritmetik kedudukan buku-buku ilmu dalam bahasa Inggeris sekarang, nescaya dia tidak akan bercakap dengan nada kalah seperti itu terutamanya jika dia berwawasan yang betul terhadap pembangunan sesebuah tamadun, bukan sekadar berwawasan begayo” seperti Wawasan 2020 itu sahaja [iaitu berwawasan bukan dalam bahasa sendiri dan bercakap segalanya dalam acuan sendiri tanpa takrif yang betul tentang acuan itu].
Secara amnya bilangan buku ilmu dalam bahasa Inggeris sekarang yang mungkin sesuai dipertimbangkan untuk diterjemahkan ialah sekitar 400 buah buku setahun dalam sesuatu bidang besar seperti sains matematik (termasuk sains komputer dan teknologi maklumat amnya), sains hayat, sains fizis (termasuk kimia dan geologi), sains kejuruteraan dan sains kesihatan dan perubatan. Dalam setiap bidang ini sekarang ini dianggarkan ada kira-kira 1000 orang sarjananya (yang ada ijazah Sarjana sekurang-kurangnya) yang banyak dahulunya belajar dalam bahasa Melayu tetapi tidaklah debek bahasa Inggerisnya (malah semuanya boleh menterjemah Inggeris-Melayu). Ini bermakna dengan dasar-dasar yang betul, kita tidaklah tidak mampu menghasilkan sebuah buku terjemahan setahun bagi setiap 2 orang sarjana. Di samping itu para sarjana ini juga tentunya boleh menghasilkan karya aslinya dalam bahasa Melayu, jika pengiktirafan terhadap penulisan buku tidak seperti yang berlaku selama ini. Ini belum lagi mengambil kira sarjana dari alam Melayu yang tentu sahaja boleh dimobilisasikan oleh Institut Terjemahan Negara itu umpamanya. Cara ini yang dilakukan pada Zaman Tamadun Islam dan Tamadun Eropah yang selalu disebut oleh Dr Mahathir dan disebut di sini juga (di atas tadi) tatepai nampaknya tidak pernah menjadi iktibar beliau.
Dengan teknologi penterjemahan yang ada, kadar penerbitan penterjemahan ini tentunya “secara teorinya kacang” sahaja. Anggaran perbelanjaan setiap buku sekarang pun amat murah berbanding dengan cara lama, dan biasanya sarjana memang tidak menagih bayaran kerja penulisannya, asalkan pengiktirafan akademik yang sewajarnya diinstitusikan. Dengan dasar-dasar yang betul seperti pengiktirafan bertaraf akademik kepada para penterjemah dari kalangan ahli akademik itu, peruntukan pembangunan untuk “penterjemahan Negara” yang patut diwujudkan itu amatlah kecil berbanding dengan peruntukan projek pembangunan mega-mega selama ini. Pokoknya wawasan pemimpin negara yang betul sahaja yang diperlukan, iaitu yang pastinya bukan wawasan ala Dr.Mahathir itu.

Mahathir 15. Sebaliknya jika kita belajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris kita akan dapat akses secara langsung sendiri semua ilmu yang diterokai dan dibukukan dalam bahasa Inggeris tanpa menunggu pengalih bahasa kita. Tiap-tiap tajuk yang terkini dan yang lama terbuka untuk kita menguasainya. Dengan itu kita tidak akan ketinggalan daripada segi ilmu pengetahuan berbanding dengan bangsa yang maju.

Jawaban Shaharir:
Ini yang sengaja Dr. Mahathir tidak atau buat-buat tidak faham-faham asalkan orang hanyut bersamanya dalam wawasan sebenarnya, iaitu menjadikan Malaysia ini bangsa yang kononnya lebih tahu berbahasa Inggeris daripada bangsa-bangsa lain yang bukan Anglo-Saxon dan pada masa yang sama dia tidak berpa kesah jika rakyat Malaysia memandang rendah atau tidak peduli kepada bahasa sendiri. Sejauh mana orang ramai sebenarnya lebih ramai/banyak boleh mencapai ilmu menerusi bahasa Inggeris itu (berbanding dengan menerusi bahasa sendiri) mungkin tidak begitu dipedulikannya. Persoalannya di manakah sandaran orang seperti Dr. Mahathir ini lakukan untuk mengatakan dengan mengajar Sains dan Matematik dalam bukan bahasa sendiri (di sini Inggeris) bagi lebih drp 90 % rakyat Malaysia ini (yang tidak menggunakan bahasa Inggeris di rumahnya) maka semakin ramailah rakyat Malaysia nanti faham sains dan matematik dalam bahasa itu dan seterusnya boleh mendapatkan sendiri ilmu itu kemudiannya menerusi teknologi maklumat? Siapa yang belajar sendiri tentang sains kependudukan umpamanya jika dia telah faham kalkulus sekolah? Siapa yang buka internet mencari ilmu baru tentang atom dan naoteknologi jika dia tidak faham hukum Newton pun? Pastinya orang mahir berabuk bercakap bahasa Inggeris sekarang pun jika dia tidak faham kalkulus sekolah tidak akan berbuta demikian! Hukum akal mana yang dia pakai: belajar dalam bahasa yang bahasa yang pelajar tidak selesa lebih baik daripada belajar dalam bahasa yang pelajar lebih selesa? Hasil kajian mana yang dia pakai yang menunjukkan pelajar berbahasa ibunda A lebih baik belajar dalam bahasa bukan ibundanya B? Hasil penyelidikan siapakah yang menunjukkan pelajar yang lebih selesa dalam bahasa A akan lebih berminat atau lebih berdaya cipta kelak jika belajar dalam bahasa bukan A? Jika semua soalan ini negatif jawabannya, apa maknanya Dr. Mahathir kata “jika kita belajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris kita akan dapat akses secara langsung sendiri semua ilmu yang diterokai dan dibukukan dalam bahasa Inggeris” ? “Kita” tu siapa dan berapa keratkah? Hebat sangatkah sains dan matematik orang Melayu di Singapura atau di Brunei kerana mata pelajaran ini begitu lama diajar dalam bahasa Inggeris? Sudah berpuas hatikah kita dengan prestasi sains dan matematik bangsa-bangsa di Afrika yang pendidikan seluruhnya dalam bahasa Inggeris sejak begitu lama sehingga secara tak langsung kita pun mahu mengikut jejak langkahnya? (Sebenarnya,contohnya, Nigeria dan Afrika Selatan baru berusaha untuk menggunakan bahasa sendiri dalam pengajaran sains dan matematik anak bangsanya!). Apa hebatnya sains dan matematik di Filipina yang begitu lama rakyatnya belajar ilmu ini dalam bahasa Inggeris? Adakah pendemokrasian sains dan matematik di Hindia begitu bagus berbanding dengan Tiongkok kerana pendidikan sains dan matematik di Hindia telah lama dalam bahasa Inggeris dan Tionghua masih dalam bahasanya sendiri; dan adakah pencapaian sains dan matematik di Hindia lebih baik drpd Tiongkok? …. dan terlampau banyak soalan yang jawabannya terang-terang menyangkal pandangan Dr.Mahathir itu.

Mahathir 16. Sesungguhnya agama kita menuntut supaya kita kuasai ilmu-ilmu ini. Sebagai orang Islam kita perlu bersedia untuk mempertahankan umat Islam. Di zaman dahulu kuda perang, pemanah, pedang dan tombak memadai untuk pertahanan.

Jawaban Shaharir:
Memang betul! Tetapi apa muslihatnya beretorik begini?

Mahathir 17. Di zaman ini kita perlu kereta perisai, meriam dan roket, pesawat pejuang dan pengebom, kapal perang dan kapal selam. Kita tak mungkin cipta dan bina semua ini tanpa ilmu sains dan matematik. Kita boleh beli daripada orang lain tetapi ini bermakna kita letak diri kita di bawah cengkaman mereka.

Jawaban Shaharir:
Amat betul! Tetapi apa guna leteran begini?

Mahathir 18. Jika kita ingin amal ajaran Al-Quran berkenaan dengan keperluan pertahanan bagi umat Islam maka penguasaan ilmu sains dan matematik perlu menjadi sebahagian daripada fardhu kifayah bagi kita. Ia bukan ilmu sekular seperti diperkata sesetengah orang. Ia adalah sesuatu yang diwajib keatas diri kita.

Jawaban Shaharir:
Sebahagian besarnya betul! Tetapi Dr. Mahathir tidak boleh menangkap borong semuanya bahawa ilmu sains dan matematik sekarang “bukan ilmu sekular”. Ilmu mengikut Islam ialah pengetahuan yang tidak menghakis iman sedangkan banyak teori dalam sains dan matematik sekarang bukan sahaja boleh menghakis iman tetapi jelas mencabar beberapa ajaran utama Islam. Kita perlu mengajar sains dan matematik kepada orang Islam supaya dia faham bukan sekadar matannya sahaja tetapi faham juga selok-belok ketakserasiannya dengan Islam sehingga orang Islam terpanggil untuk memperbaikinya dan seterusnya menjadi nakhodanya. Itu yang pernah dilakukan pada zaman Tamadun Islam dahulu dan Dr. Mahathir hanya buat-buat tak tahu sahaja. Dalam hubungan ini, pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris tidak membantu mendidik orang Melayu khususnya ke tahap yang diingini ini, kerana bahasa Inggeris itu membawa nilai-nilai kesekularan tersendiri yang sudah teradun dalam pengolahan penyampaian sains dan matematik dalam bahasa Inggeris itu. Diakui bahasa Inggeris pun semakin menjadi satu daripada bahasa yang berkesan untuk penyampaian Islam tetapi gaya ini masih belum meresap ke dalam penyampaian sains dan matematiknya.Malah berdasarkan tinjauan yang dibuat beberapa kali yang mendapati lebih daripada 90% ahli sains teori Barat kini adalah ateis atau apeduli agama (kalau sekular lagi tinggi!), maka gaya penulisan sains dalam bahsa Inggeris khasnya tidak mungkin akan berubah kepada yang teis atau peduli agama, makalah semakin sebaliknya.

Mahathir 19. Jika kita abaikan ilmu ini semata-mata kerana kita lebih utamakan bahasa kita, dan dengan itu kita jadi bangsa yang kolot dan lemah, dan dihina oleh orang, kita tidak boleh dakwa yang kita adalah pejuang bangsa dan agama. Orang yang rela bangsanya dihina tidak faham akan makna nasionalisme yang sebenar atau tanggungjawab orang Islam terhadap agama mereka.

Jawaban Shaharir:
Lagi sekali Dr. Mahathir membuat andaian palsu, iaitu bangsa yang mengutamanya bahasanya sendiri adalah bangsa yang mengabaikan ilmu, bangsa yang kolot dan lemah, dan sebagainya itu. Lupakah dia tentang nasib bangsa Inggeris itu sendiri? Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang dianggap maju dalam sains dan matematik sekarang, bangsa yang manakah yang tidak mengutamakan bahasanya sendiri? Sebenarnya orang yang rela bangsanya dihina dan sebagainya yang dikatakan dan dilakukan oleh Dr. Mahathir sedang berlaku pada orang Melayu sekarang ini pun (sejak 2003) kerana dasar bahasa yang menabaikan bahasa Melayu sedangkan tahap pencapaian sains dan matematik orang Melayu ada tanda-tandanya yang semakin merosot sebagaimana yang dipaparkan oleh para penyelidik yang tidak terikat pada kepentingan politik semasa.

Mahathir 20. Bagi saya pejuang bangsa yang betul-betul bersemangat perlu bermatlamat untuk menjadikan bangsanya bermaruah, dihormati oleh semua bangsa lain dan berkebolehan bersaing dalam apa juga bidang dengan kemungkinan berjaya.

Jawaban Shaharir:
Siapa yang tidak bersetuju dengan pandangan ini?

Mahathir 21. Pemimpin dan pejuang yang hanya ingin disukai ramai dan kerana itu sanggup membiar bangsanya menjadi kolot dan hina, bukanlah pemimpin yang sayang bangsanya. Mereka hanyalah oportunis yang sanggup gadai bangsa sendiri asalkan mereka dapat kekalkan kedudukan mereka. Mereka ini bukan nasionalis dalam erti kata sebenar.

Jawaban Shaharir:
Pemimpin dan pejuang yang dibayangkan oleh Dr. Mahathir ini sukar dicari di Malaysia ini kerana sebahagian besar sejarah pasca-merdeka Malaysia ini berada di bawah zaman pemerintahan beliau. Dalam zaman pemerintahannya yang lama itu, beliau mungkin merasakan banyak benda yang dia buat yang tidak disukai ramai tetapi tetap dilakukan demi tidak “membiarkan bagsanya kolot dan hina” . Ini perasan beliau sahaja dengan menganggapkan setiap tindakan tidak popularnya tetap dilakukan kononnya demi kebaikan bangsanya, nasionalis sebenarnya, dan tidak penyempatnya dia. Orang boleh berhujah balik bahawa dasarnya menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan sains dan matematik sekolah dilakukan demi sebaliknya sahaja. Umpamanya, penyempat (pandai mengambil peluang situasi yang muluk-muluk)! Takrif nasionalis siapakah yang yang ciri-cirinya mengizinkan pengabaian kebudayaan sendiri? Dia patut menilai semula perasannya itu atas sebab-sebab yang telah diutarakan sebelum ini yang memberi kesimpulan bahawa tindakan tidak popularnya itu sebenarnya “membiarkan bagsanya kolot dan hina”. “Kolot dan hina” kerana dasar itu berkebarangkalian yang amat kecil akan melahirkan bangsa yang mampu mencipta ilmunya sendiri dan berkebudayaan sendiri.

Mahathir 22. Bahasa jiwa bangsa. Tetapi ilmu menentukan keselamatan dan maruah bangsa.

Jawaban Shaharir:
Slogan “Bahasa jiwa bangsa” kini sudah dikelirukan oleh tingkah-laku Dr. Mahathir selama ini kerana padanya ilmu dan bahasa terpisah sifatnya. Padanya bahasa menjadi jiwa bangsa hanya dalam kebudayaan yang sempit bagi sesuatu bangsa itu sahaja, dan kebudayaan yang sempit itu pun tidak penting kalau bangsa itu tidak berilmu. Beliau menganggap ilmu itu neutral malah terpisah daripada bahasa. Bahasa tidak mewarnai ilmu dan ilmu tiada sumbangannya bahasa. Pada Dr. Mahathir ilmu yang sedia ada ini (apatah lagi yang hendak dicipta nanti) dalam bahasa apa pun memberi makna yang sama sahaja. Pandangan sempit dan salah ini ditambah pula dengan sikapnya yang tidak memasukkan ilmu sebagai komponen jiwa bangsa yang terpenting itulah menjadikan “bahasa jiwa bangsa” itu tidak perlu dipedulikan lagi. Tidak hairanlah dia merasakan slogan “Bahasa jiwa bangsa” itu tidak tepat, tidak kena, dan kolot, sehingga dia tambah satu ayat lagi itu. Inilah berbezanya Dr. Mahathir dengan kebanyakan ilmuwan seluruh dunia.Shaharir b. M.Z. (Dr., Mantan Profesor matematik fizik, UKM & dan mantan Profesor Matematik UMT)
BBBangi, 28/08/08

Wednesday, June 4, 2008

Bahasa sendiri lebih baik

Perlunya bahasa Melayu kembali menjadi penggantar
utama dalam pendidikan sains dan matematik sekolah


Pendahuluan

Tarikh 13 Mei memang sejarah hitam kita. Kali ini 13 Mei 2002 apabila media massa perdana menyiarkan keputusan kerajaan untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik (SAMA) sekolah mulai 2003 atas sebab “demi kemajuan bangsa” .

Bahasa Melayu kini (mulai pertengahan 2003) sudahpun disingkirkan dan tersingkir tempatnya dengan mendadaknya di dalam pendidikan SAMA sekolah, satu daripada sektor yang berpengaruh yang mencorak kebudayaan bangsa. Sebenarnya bahasa Melayu (BM) di peringkat pasca-sekolah dan institut pendidikan tinggi awam (IPTA) sudah mula disingkirkan jauh lebih awal lagi, walaupun secara perlahan-lahan. Sejak perisytiharan 1993 oleh Y.A.B Dato’ Sri Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, tentang bolehnya bahasa Inggeris digunakan dalam pengajaran sains dan teknologi di IPTA pada akhir tahun tersebut, bahasa Melayu mula terkesot daripada kedudukanya yang sewajarnya. Kemudian dengan kelulusan Akta Pendidikan Pendidikan Swasta 1995 yang mengizinkan tumbuhnya institut pendidikan tinggi swasta (IPTS) atau kolej swasta dengan pesatnya dan hampir semua dalam bahasa Inggeris (BI), maka BM yang terkesot itu pun mula menerima tekanan yang kuat akibat himpitan daripada segenap penjurunya apabila bahasa itu cuba dipertahankan kepentingannya di IPTA. Selanjutnya, apabila munculnya dasar bahasa dalam pengajaran SAMA sekolah 2003, maka setengah pemimpin universiti merasakan tidak lagi wajar BM dipertahankan takhtanya selama ini di universiti pula, lalu banyaklah penggulingan BM yang merajai mata pelajaran SAMA dan yang berhubung dengannya. Kini, sejak 2005, ekoran dasar bahasa di sekolah itu, maka semua IPTA (termasuk di kubu kuatnya, UKM) sedang melaksanakan/menstrategi pengInggerisannya dengan hebatnya. Masing-masing telah pun bertekad akan mengInggeris sepenuhnya menjelang 2008 ini (setengahnya lebih awal lagi kerana mereka terus memulakan pengInggerisannya serentak dengan sekolah iaitu 2003 demi “menyahut seruan Negara”) sekurang-kurang dalam bidang SAMA, termasuk kursus pendidikan dalam bidang ini. Sebabnya mudah sahaja: semua pelajar aliran sains di sekolah adalah pelajar aliran Inggeris mulai 2005, dan yang lainnya demi teknologi maklumat (TM), globalisasi dan semua itu; dan untuk bidang pendidikan (sebahagian besarnya bersifat sastera, walaupun bidang pengajiannya pendidikan SAMA) kerana lulusannya akan menjadi guru yang akan mengajar dalam BI. Tetapi, penukaran kepada aliran Inggeris ini hampir pasti akan berlaku untuk beberapa kursus dalam ekonomi dan pengurusan yang bermatematik (memang banyak), malah dalam beberapa kursus sastera/kemanusiaan yang tidak semestinya bermatematik kerana hujahnya yang cukup lumrah sekarang, “demi pekerjaan dan globalisme.”

Tujuan makalah ini ialah dua perkara.

(1) Untuk memaparkan sebab-sebabnya BM perlu dikekalkan sebagai bahasa pengantar dominan dalam pendidikan sekolah dan pasca-sekolah di Malaysia.
(2) Untuk mengesyorkan beberapa langkah strategi dan/atau kaedah pengembalian status BM sebagai bahasa pengantar utama di sektor pendidikan.I. Sebab-Sebab perlunya BM sebagai bahasa pengantar pendidikan SAMA di Malaysia


1. Terpinggirnya BM.

Kerajaan secara sedar atau tidaknya telah menjadikan 70% subjek pelajar aliran sains sekolah dalam BI, sedangkan dasar kerajaan juga akan menjadikan lebih daripada 60% pelajar sekolah berada dalam aliran sains. Ini bermakna sekurang-kurannya 60% pelajar sekolah boleh dianggap dalam aliran Inggeris dan sekali gus jelas BM terpinggir di kalangan mereka ini. Keadaan terperincinya lebih teruk daripada ini:

1.1. Mata pelajaran utama (mata pelajaran Wajib) Sekolah Rendah kini semuanya dalam BI kecuali Bahasa Melayu, dan Pengajian Agama Islam atau Pengajian Moral sahaja. Ini sama dengan sekolah aliran Inggeris pra-merdeka.


1.2. Mata pelajaran Wajib SPM aliran sains atau vokasional semuanya dalam BI kecuali Bahasa Melayu sahaja. Inipun sama dengan sekolah aliran Inggeris dahulu.

Sementara itu, mata pelajaran sekolah aliran sastera pun ada mata pelajaran yang dianggap sebagai sebahagian drp SAMA (oleh itu bahasa pengantarnya BI) ialah mata-mata pelajaran teknis/kejuruteraan (di sekolah biasa, teknik atau vokasional), perakaunan, perdagangan, dan kemahiran hidup. Malah banyak sekolah kini memastikan Pendidikan Jasmani dalam bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya sehari seminggu dijadikan Hari Bahasa Inggeris sepenuhnya atas alasan menambah pendedahan suasana berbahasa Inggeris di kalangan pelajar.

1.3. Aliran sains peringkat STPM atau Matrikulasi adalah aliran Inggeris kerana hanya Kertas Am sahaja dalam bahasa Melayu.

1.4. Yang masih dominan dalam bahasa Melayu hanyalah peringkat PMR dan Sekolah Menegah aliran sastera sahaja (sekitar 40% pelajar sekolah).

1.5. Kini kursus SAMA di IPTA pun sudah dimulai semuanya dalam aliran Inggeris dan lebih daripada 60% kursus di IPTA dapat digolongkan sebagai kurus SAMA itu. Bidang sains sosial dan kemanusiaan juga ada yang sudah diberi dalam BI seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan makalah ini.2. Negatifnya Keputusan peperiksaan
Laporan rasmi memanglah sering menegaskan betapa positifnya pengajaran SAMA menerus bahasa Inggeris seperti pelajar semakin berminat dan semakin baik prestasinya sejak tahun mulanya pengenalan bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar SAMA. Namun yang tidak rasminya berlaku sebaliknya. Umpamnya bagi PMR 2005 (tahun pertama pelajar dikatakan menjawab salan dalam bahasa Inggeris setelah 3 tahun belajar SAMA dalam bahasa tersebut) keputusannya seperti berikut:

2.0. Keputusan rasminya prestasi PMR 2005 lebih baik daripada sebelumnya. Namun, rasanya tiadalah yang sanggup membelakangi deria biasa, gerak hati, rasa hati, bisikan hati atau intuisi masing-masing lalu percaya kepada keputusan rasmi ini! Dalam SAMA, deria biasa atau gerak hati itu menjadi hipotesis yang boleh dipercayai sehinggalah dibuktikan secara SAMA-nya sebaliknya. Keputusan rasmi itu belum dapat dibuktikan sohihnya secara SAMA. Yang tidak ditonjolkan dalam laporan rasmi itu ialah perkara-perkara berikut:

2.1. Hanya sekitar 30% sahaja yang menjawab dalam BI dan itu pun kebanyakannya dari sekolah bandar. Yang lainnya menjawab dalam BM atau “bahasa Rojak” (BR); dan yang menjawab dalam BM itu pun banyak istilah yang digunakannya ialah istilah dalam BI. Ini menunjukkan pendidikan SAMA menerusi BI tidak berjaya tetapi sebaliknya sekaligus pula berjaya menghilangkan segala istilah dalam SAMA dalam BM, malah BR akan semakin berleluasa di peringkat formal sekalipun.

2.2. Pelajar yang menjawab dalam BI lebih ramai peratusan gagalnya berbanding dengan pelajar yang menjawab dalam BM atau BR itu. Dong Jiao Zhong (dalam Siasah 20 Januari-2 Feb 2006) telah membuktikan hal ini: sekitar 26% pelajar yang menjawab dalam BI gagal, manakala hanya sekitar 8% yang menjawap dalam BM itu gagal. Ini mengukuhkan kajian yang telah dibuat di seberang laut beberapa tahun yang lepas yang menunjukkan pelajar yang belajar SAMA dalam bahasa bukan bahasa ibundanya merosot prestasinya.

2.3. Prestasi BI merosot. Ini pun mengukuhkan kajian di seberang laut yang mendapati pengajaran SAMA dalam BI tidak juga meningkat secara berertinya akan prestasi BI pelajar tersebut.


3. Melayu Malaysia dan Indonesia berbanding dengan Melayu lain di Asia Tenggara.

Melayu Singapura, Brunei dan Philippina yang telah lama mengikuti pendidikan SAMA dalam BI tetapi tiada bukti yang mereka ini lebih baik daripada Melayu di Malaysia dan Indonesia yang belajar ilmu ini dalam BM, malah ada tanda-tanda Melayu Malaysia dan Indonesia lebih berjaya. Melayu di Thailand dan Melayu Campa (Kemboja dan Vietnam) belajar SAMA dalam bahasa asingnya (bukan Inggeris) dan menerima padah yang lebih teruk lagi bersekali dengan semakin pupusnya bahasa Melayu di sana.

4. BM dan BI sebagai bahasa asing bagi Cina.

Cina Malaysia dan Cina Singapura tiada beza prestasinya dalam SAMA walaupun kedua-duanya belajar dalam bahasa bukan bahasa ibundanya (Cina Malaysia belajar dalam bahasa Melayu sekurang-kurangnya selepas peringkat sekolah rendah, manakala Cina Singapura belajar dalam bahasa Inggeris). Malah setiap tahun ratusan atau ribuan pelajar Cina lulusan SPM yang ditawarkan biasiswa atau tempat belajar di Singapura, atau di negara-negara lain, dan seringlah pula pelajar Cina Malaysia itu mengatasi Cina Singapura atau lain-lain. Ini mungkin sekali disebabkan majoriti Cina Malaysia belajar SAMA sekolah rendah dalam bahasa ibunda, manakala hanya sekitar 40% sahaja Cina Singapura yang belajar SAMA dalam bahasa ibunda barunya (bahasa Inggeris atau Singlish) kerana (mengikut kajian sosial di sana) itulah peratusannya rakyat Singapura kini yang tidak tahu bahasa Cina; dan Inggeris/Singlish menjadi bahasa ibundanya sambil mengimpikan menjadi Inggeris.


5. Hubungan tamadun/kemajuan bangsa dengan bahasanya sendiri.

Setiap bangsa yang mencapai taraf tamadun tinggi dahulu, seperti tamadun Yunani, dan tamadun Islam maju menerusi bahasanya sendiri. Begitu juga dengan bangsa-bangsa mencapai taraf Negara Maju sekarang hampir semuanya maju dalam bahasanya sendiri. Pengecualiannya hanya Irelandia (bersekali dengan Wales dan Skotlandia) yang telah meninggalkan bahasanya sendiri hampir sepenuhnya dengan mendokong bahasa penjajahnya, Inggeris, sebagai bahasa pembangunannya sehingga bahasanya sudah hampir pupus, walaupun mereka masih sedang cuba menyelamatkannya. Tetapi di antara Negara-Negara Maju itu, Irelandia (Wales dan Skotland) mungkin sekali yang termundur dalam SAMA berbanding dengan Negara-Negara Maju lain, atau tidak mungkin mengatasi England, Australia, New Zealandia, Kanada dan Amerika Syarikat (Negara-Negara maju yang majoriti rakyatnya memang berketurnan Inggeris).


6. Tabii Inovasi dan daya pengaryaan.

Hasil-hasil penyelidikan tentang inovasi dan daya pengaryaan oleh para sarjana di segenap pelusuk dunia menunjukkan bahawa sarjana, pengenovasi, atau pereka cipta daripada berkebudayaan sendiri mampu mencetus karya/ciptaan/rekaan yang berbeza dan bitara berbanding dengan sarjana atau pereka cipta yang berbangsa A tetapi berkebudayaan B kerana berpendidikan formalnya dalam kebudayaan B. Kelainan penghayatan bahasa dan sekaligus kebudayaan itulah yang mampu melahirkan kelainan persoalan, karya, idea, prinsip dan sebagainya.

Oleh itu sesuatu umat yang cuba menjadikan cara hidupnya menerusi pendidikan ilmu dalam bahasa dan kebudayaan umat lain, tidak mungkin menjadi umat itu lebih berdaya karya atau berinovasi daripada umat lain itu (menjadi impiannya itu).


7. Tidak neutralnya SAMA: Bukan hanya aspek penggunaanya, penerapan atau aplikasinya sahaja


Tidak neutralnya SAMA itu ialah bukan sahaja dari aspek kefahamaan dan penghayatannya bagi SAMA semasa (yang sedia ada dan oleh itu perlu dipelajari) tetapi aspek amalan dan pengembangannya (iaitu aspek pengajaran, inovasi dan karya baru). Tidak neutral itu ialah segi pendekatan, pemilihan atau pengecaman persoalan, matalamat penyelesaian sesuatu persoalan, pembinaan model kepada persolan itu, penilaian kepada model itu, dan akhirnya cara pelaksanaan atau amalan ilmu yang diperoleh itu. Inilah yang memberi makna kepada ungkapan “maju dalam acuan sendiri” (terutamanya selepas “Wawasan 2020”) itu. Jika BI yang menjadi bahasa pengantar SAMA maka ilmu ini pastinya akan condong kepada kebudayaan Inggeris dalam semua aspek yang disebut di atas. Kita hanya berpotensi besar menjadi satelit Inggeris sahaja.

Oleh itu bahasa sesuatu kaum itu memang berperanan positif bagi mewarnai SAMA dan seterusnya memajukan kaum tersebut bukan sebaliknya. Bahasa sesuatu kaum itu, jika digunakan sebagai bahasa pengantar ilmu yang dipelajarinya, bukan sahaja memudahkan lagi kaum itu menguasai ilmu yang sedia ada kerana lebih mudah menyesuaikan ilmu itu dengan kehidupannya atau pandangan alamnya, tetapi memberi fahaman baru kepadanya, menghayatinya, dan mencetuskan inovasi atau idea baru sama sekali terhadap ilmu itu lalu mejiwai ilmu itu dengan kebudayaannya dan akhirnya ter-antarabangsa-lah kebudayaan itu menerusi ilmu karyanya itu. (Ini boleh dianggap hukum tabii kerana ditegaskan oleh al-Qur-aan juga, Suraht Ibrahim, Ayaht 40; dan sudah terbukti sepanjang masa)

8. Kejayaan dalam pemerataan ilmu

Pendidikan SAMA dalam aliran Melayu selama ini telah meningkatkan tahap capaian rakyat Malaysia kepada peluang berilmu dengan hebatnya bukan sahaja dalam negeri tetapi di segala pelusuk Negara Maju. Sebaliknya Negara-negara yang mendokong bahasa asing dalam sistem pendidikan SAMA-nya seperti di Afrika, Amerika Selatan, India, Pakistan, dan Philippina semuanya terkenal dengan pengagihan SAMA yang pincang hingga India umpamanya dilaporkan hanya kurang daripada 20% sahaja rakyatnya yang mencapai SAMA di peringkat Sekolah sedangkan Cina di Republiknya jauh lebih tinggi peratusannya. Ini adalah manifestasi kebenaran hukum tabii tentang pendidikan menerusi bahasa sendiri yang telah disebut di atas.9. Pendidikan SAMA dalam BM memang berjaya dengan mutunya

9.1. Pendidikan SAMA dalam aliran Melayu difitnahkan kononnya pencapaian akademik pelajar Melayu tidak juga meningkat selama ini. Ini dibuktikan setiap tahun dalam pencapaian setiap peperiksaan penting di sekolah (UPSR, PMR dan SPM) dan di IPT: yang mendapat 8A SPM umpamanya sekitar 1 Melayu dengan 9 bukan Melayu dan pencapaian Sarjana Muda Kepujian Kelas I dalam SAMA sekitar 1 Melayu 19 bukan Melayu! (data seblum 2003). Malah dikatakan juga kononnya pendidikan dalam aliran Melayu menjadikan Melayu semakin lemah kerana kononnya mereka semakin tidak menghiraukan BI, bahasa yang diandaikanya menjadi kunci kepada kecemerlangan akademiknya dan bukan akademiknya. Andaiannya, dengan SAMA aliran Inggeris masalah ini terselesai! Betapanya data pencapaian Melayu dalam SAMA pada zaman tiada aliran Melayu dahulu yang cukup daif itu sudah (sengaja) dilupainya?

Pencapaian anak-anak Melayu berbanding dengan bukan Melayu di semua peringkat sebenarnya jauh meningkat berbanding dengan zaman pendidikan bukan dalam aliran Melayu dahulu, walaupun jurangnya masih luas. Sudah ramai anak Melayu yang malah dapat berada di universiti-universiti terkemuka di dunia, di Amerika Syarikat dan di United Kingdom, di Jepun, dan di Eropah, ramai pula yang beroleh kelas pertama pun. Jika pencapaian ini dicampurkan dengan yang di dalam negara, maka jurang pencapaian Melayu dengan Cina tidaklah seburuk yang digambarkan selama ini.

Pencapaian kelas pertama pelajar Melayu di universiti tempatan kita melonjak naik sejak 2003 ekoran ramainya pelajar cemerlang Melayu tidak dapat belajar di seberang laut kerana kemelesetan ekonomi dahulu. Ini menunjukkan dakwaan Melayu tidak bagus-bagus dalam SAMA walaupun diajar dalam bahasanya sendiri tidak tepat sama sekali. Begitu juga ramainya pelajar Malaysia (termasuk Melayu juga) yang mendapat anugerah pelajar terbaik atau penulis tesis terbaik dalam SAMA, hampir semuanya pelajar aliran Melayu. Buat selama 30 tahun universiti kita bergaya dengan “taraf dunia” kerana semata-mata berbahasa Inggeris itu, tidaklah pernah kita mendengar atau menyaksikan berita seperti ini!9.2. Hipotesis yang nampaknya begitu dipercayai oleh sesetengah pihak kebelakangan ini ialah bahawa jurang prestasi Melayu dengan bukan Melayu dapat disempitkan apabila bahasa pengantar SAMA dijadikan dalam BI adalah suatu yang di luar khayalan dan kefahaman orang-orang yang tidak terserkap/terpesona dengan bahasa dan kebudayaan Inggeris. Malah hampir semua kajian berhubung dengan hal ini yang dilakukan di luar negara memang menunjukkan sebaliknya!

9.3. Tinggi-rendahnya mutu pendidikan SAMA sekolah dalam BM (termasuk bahasa Melayu Indonesia) boleh ditentukan menerusi rekod pencapaian pelajar sekolah Malaysia dan Indonesia dalam pertandingan antarabangsa (iaitu Olimpiad Antarabangsa dalam Biologi, Fizik, Kimia, Matematik dan Maklumatik/Informatik yang diadakan setiap tahun sejak hampir satu abad yang lepas), pencapaian siswazah Malaysia di luar negara, pencapaian sarjana Malaysia dan Indonesia di arena antarabangsa (dalam penerbitannya, pengiktirafan komuniti luar negara terhadapnya menerusi penganugerahan zamali/felo dari persatuan-persatuan ilmiah/ikhtisas anata banagsa, anugerah kesarjanaan (tertingginya Hadiah Nobel bagi sains, atau Pingat Field bagi matematik), dan penerimaan gran-gran penyelidikan antarabangsa). Sesiapa sahaja yang mengikuti perkembangan ini dengan dekatnya tidak akan tergamak mengatakan pendidikan SAMA dalam BM selama ini tidak bertaraf dunia:


Kedudukan pelajar Malaysia dalam ujian panca-tahunan antarabangsa dalam matematik (lihat 10.2) mengatasi negara rumpun Melayu yang terkenal dengan dasar berbahasa Inggerisnya, Philippina dan Brunei, malah mengatasi juga beberapa buah Negara Maju, walaupun di bawah Singapura.

Kedudukan pelajar Malaysia dalam olimpiad tahunan antarabangsa dalam matematik dan fizik (subjek lain belum ikut serta), walaupun baru beberapa tahun ini sahaja memasukinya dan tidak pula mendapat sokongan yang padu dari kerajaan (tidak seperti negara-negara lain, di ASEAN sekalipun), tidak seburuk Philippina dan Negara-Negara Ketiga yang lain yang mendokong bahasa asing dalam pendidikan SAMA mereka. Malah Indonesia, yang sudah lebih lama ikut serta olimpiad ini dan membuat persediaan yang lebih rapi dari Malaysia, sering menggondol beberapa piala termasuk emas, walaupun belum lagi berada dalam senarai 10 atas seperti yang selalu dicapai oleh Vietnam dan Thailand itu (dan kedua-dua negara ini selalu sahaja mengatasi Singapura).

Ramai ahli sains dan teknologi kita (majoriti Melayu) yang menang anugerah rekacipta tahunan di Geneva setiap tahun itu terdiri daripada mereka yang terdidik dalam aliran Melayu.

9.4. Satu kejayaan besar pendidikan SAMA aliran Melayu di peringkat antarabangsa ialah kejayaan kita mewujudkan para sarjana yang berfikir secara nasional walaupun bekerja untuk bersaing di antarabangsa sehingga mereka ini mengantarabangsakan bahasa Melayu menerusi istilah bidangnya masing-masing. Dalam bidang zoologi umpamanya kini sudah lebih daripada 300 istilah haiwan dalam bentuk L M dengan L bahasa Latin dan M bahasa Melayu daripada warna seperti hijau, jalur, tompok, dan sebagainya (contohnya, Arthrotus hijau), kata sifat lain seperti ajaib, cantik, lawa, indah dan sebagainya, dan daripada nama tempat di Malaysia seperti pahangi (drp Pahang), dan nama orang Melayu seperti ismaili (drp Ismail). Ini semua berlaku hanya dalam masa kurang daripada 15 tahun universiti kita semua dalam aliran Melayu. Sebaliknya untuk selama 30 tahun universiti kita dalam aliran Inggeris sebelumnya prestasi sebegini hampa tarafnya.


10. Pencapaian pelajar SAMA sekolah dalam bahasa ibunda lain selain daripada BI seluruh dunia terbukti juga berjaya malah sering lebih baik

Peperiksaan/ujian SAMA di peringkat antarabangsa seperti Olimpiad dalam SAMA yang diadakan setiap tahun yang telah dipaparkan dalam 9.3 di atas membuktikan pelajar yang belajar dalam bahasa ibunda bukan Inggeris pun (bahasa sendiri masing-masing) jauh lebih baik prestasinya.

10.1. Pencapaian Vietnam dan Thailand (dan kadang-kadang Indonesia) dalam ujian-ujian SAMA antarabangsa seperti Olimpiad tahunan dan ujian berkala setiap 5 tahun itu sering lebih baik daripada pencapaian Singapura dan India, apatah lagi Philippina dan Brunei. Indonesia dan Malaysia selalu mengatasi Philippina dan negara-negara-negara ketiga yang lain yang tidak menggunakan bahasa bangsanya sendirinya, malah Indonesia yang telah lama menyertai Olimpiad ini pernah juga mendapat pingat Emas dalam pertandingan tersebut.

10.2. Berdasarkan kedudukan pencapaian ujian SAMA ke atas pelajar-pelajar sekolah daripada 32 buah negara pilihan setiap lima tahun (kali ketiga dilakukan 1999), pelajar sekolah dari negara maju berbangsa/berbahasa Inggeris sekalipun (Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, dsbnya, iaitu negara-negara yang bahasa Inggeris memang bahasa ibunda majoriti rakyatnya) mendapat kedudukan yang rendah-rendah sahaja (ke bawah daripada ke-10 hingga ke-20-an pun) dan pelajar dari negara yang SAMA-nya tidak diajar dalam bahasa sendiri hampir semuanya mendapat kedudukan corot-corot sahaja. Malaysia pertama kali dipilih masuk dalam ujian ini dalam ujian 1999 dan ternyata dapat mengatasi semua negara yang dipilih di ASEAN ini kecuali Singapura, malah mengatasi beberapa buah negara maju bangsa Inggeris/Anglo-Saxon!

10.3. Keputusan Olimpiad Antarabangsa pun demikian juga, iaitu dalam biologi, fizik, kimia, maklumatik dan matematik, dalam masa 10 tahun yang lepas ini, daripada 10 negara teratas itu sekurang-kurangnya 8 daripadanya negara yang pendidikan sains dan matematiknya adalah dalam bahasanya sendiri. Sekali sekala memang ada prestasi terpencil tinggi yang ditunjukkan oleh India, Singapura, malah Afrika Selatan (calonnya bukan pribumi) dan Argentina (dalam Sepanyol, dan calonnya nampaknya bukan pribumi) yang pernah muncul dalam kedudukan kumpulan 10 atas itu tetapi itu pun berkongsi kedudukannya dengan negara-negara lain (yang menggunakan bahasa sendiri) yang jauh lebih kerap berada di kedudukan kumpulan 10 atas, iaitu Belanda, Bulgaria, Belarus, China, Czek, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan, Krygystan, Rumania, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Turki.


11. Pemenang Hadiah Nobel, Pingat Field dan ahli S & T yg paling Berpengaruh di Dunia Barat

11.1. Pemenang Hadiah Nobel (dalam sains) dan Pingat Field (dalam matematik) terdiri daripada pelbagai bangsa dan bahasa. Hampir semua pemenangnya belajar SAMA sekolah dalam bahasa sendiri/ibunda (majoritinya bukan bahasa Inggeris). Ada pemenang itu yang langsung tidak tahu berbahasa Inggeris semasa berijazah pertama di negaranya sebelum berhijrah ke AS. Memang benar nampaknya, kemungkinan untuk seseorang mendapat pengiktirafan tinggi dalam apa jua bidang, dan SAMA tidak terkecuali, seseorang ahlinya perlunya berhijrah ke AS atau UK. Umpamanya, sejak Hadiah Nobel diadakan 1900 hingga 2003 seramai 138 ahli fizik dunia menerima hadiah ini dan 59 orang daripadanya secara rasminya dikatakan dari AS dan UK, iaitu zahirnya sekitar 44% penerima Hadiah Nobel itu belajar SAMA dalam bahasa ibunda berbahasa Inggeris. Seolah-olah bahasa Inggeris itulah bahasa superior pencetus idea. Zahirnya lagi, memanglah yang teramainya dari AS, iaitu 43 orang (sekitar 31%) tetapi hampir separuh daripadanya adalah pehijrah dari negara-negara yang pendidikan SAMA dalam bahasa kebangsaan masing-masing yang bukan bahasa Inggeris, malah ada yang belajar SAMA dalam bahasanya sendiri (bukan Inggeris) sehingga ke peringkat DFal sebelum berhijrah ke AS. Jadi pemenang Hadiah Nobel dari AS berketurunan Anglo-Saxon sebenarnya (berbahasa ibundanya bahasa Inggeris) kurang daripada 30 orang atau kira-kira kurang daripada 22% daripada seluruh para pemenang Hadiah tersebut. Zahirnya juga pemenang yang kedua teramainya ialah dari Jerman, iaitu 24 orang diikuti oleh UK 20 orang (termasuk seorang pehijrah dari Pakistan, dan seorang pehijrah dari Hungaria). Tetapi sebenarnya Jermanlah yang teramai kerana ada 8 orang lagi sarjana Jerman yang menerima Hadiah Nobel tetapi atas nama AS (kerana mereka berhijrah ke sana setelah menerima pendidikan SAMA dalam bahasa Jerman) menjadikan 32 orang (kira-kira 23%) Jerman menerima Hadiah tertinggi itu, suatu bilangan yang lebih tinggi dari bangsa berbahasa ibunda Inggeris (Anglo-Saxon= AS+UK+Kanada+Australia+New Zealandia) itu, iatu kira-kira 40-an orang sahaja, apabila mengambil kira bilangan penduduknya. Bilangan bangsa-bangsa lain yang memenangi Hadiah Nobel ialah Russia 9 orang, Perancis 8 orang, Belanda 7 orang, Italia 5 orang, Sweden, Switzerlandia dan Jepun masing-masingnya 4 orang, China dan Denmark masing-masingnya 3 orang, dan Austria, India dan Irelandia masing-masingnya 1 orang. Ini bermakna pemenang Hadiah Nobel yang belajar SAMA dalam bahasa asing bangsanya (walaupun boleh jadi bahasa ibundanya kerana latar belakang elitanya) hanayalah pemenang dari India dan Irelandia itu (jumlahnya dua orang). Untuk meramaikan lagi jumlah ini kita bolehlah mengambil dua orang lagi pemenang yang masing-masingnya atas nama AS (Chanderasekhar, anak saudara Raman pemenang dari India itu) dan Abdus Salam atas nama UK (Bahais dari Pakistan) yang menjadikan jumlahnya hanya 4 orang (daripada 138 orang). Perhatikanlah juga China (6 orang termasuk atas nama AS) jauh lebih ramai daripada India (3 orang termasuk pehijrah AS dan UK) yang mendapat Hadiah Nobel.


11.2. Pemenang Pingat Field yang dikhususkan untuk bidang matematik sahaja itu (yang setara dengan Hadiah Nobel) lebih kuat korelasinya dengan pendidikan SAMA pemenangnya dalam bahasa sendiri dan tidak semestinya Inggeris. Sehingga 2002 seramai 42 orang ahli matematik dianugerahi Pingat ini dan di kalangannya itu tidak kurang daripada 24 orang daripadanya bukan berbahasa ibunda Inggeris dan beroleh pendidikan matematik dalam bahasa ibundanya sahaja (bukan bahasa Inggeris), termasuklah 11 orang sarjana Perancis, 5 orang Rusia dan 3 orang Jepun. Walau apa pun, kesemua 42 orang pemenang Pingat Field ini belajar matematik dalam bahasa ibundanya, sekurang-kurangnya sehingga peringkat ijazah pertama.


11.3. Dalam 1999 seorang sarjana AS bernama Hart, menyenaraikan 100 orang yang paling berpengaruh pada Tamadun Barat yang termasuk 44 orang ahli sains dan teknologi (S & T) yang dianggapnya paling berpengaruh pada Barat. Kesemua 44 orang ahli S & T itu terdiri daripada mereka yang terdidik dalam bahasanya sendiri kecuali 4 orang, iaitu dua orang sarjana Inggeris, iaitu Roger Bacon (terdidik dalam bahasa Arab dan Latin dalam abad ke-13M), dan Newton (terdidik dalam bahasa Latin dalam abad ke-17M); dan dua orang sarjana Eropah abad ke-16M, Kopernigk/Copernicus dan Kepler (bangsa Poland dan Jerman yang terdidik dalam bahasa Latin).


12. Ciptaan teknologi, karya agung SAMA, kemajuan amnya dan bahasa sendiri

12.1. Teknologi kini banyak ciptaan negara yang SAMA sekolah tidak diajar dalam BI atau semuanya ciptaan bangsa dari negara yang SAMA diajar dalam bahasa bangsa itu sendiri.

12.2. Karya agung dalam SAMA mengikut penilaian sekumpulan sarjana anglo-Saxon sendiri yang diketuai oleh Adler 1997 menunjukkan sehingga kini daripada 33 orang ahli sains yang menghasilkan karya agung itu hanya 5 orang sahaja ahli sains tersebut yang karya-karya agungnya itu ditulis bukan dalam bahasa ibundanya, iaitu Huygens (bangsa Belanda abad ke-17 menulis dalam Latin), Kepler (bangsa Jerman abad ke-16 menulis dalam Latin), Kopernigk/Copernicus (bangsa Poland abad ke-16 menulis dalam Latin), Leibnitz (bangsa Jerman abad ke-17 menulis dalam Perancis), dan Newton (bangsa Inggeris abad ke-17 menulis dalam Latin).

12.3. Indeks kemajuan negara anggota ASEAN: selain daripada Singapura, korelasi kemajuannya dengan bahasa pengantar pendidikan begitu jelas memihak kepada dokongan bahasa sendiri dalam SAMA. Kita juga tidak harus lupa, kedudukan kita dalam indeks-indeks kemajuan itu, yang agak membanggakan itu disebabkan oleh sistem pendidikan kebangsaan kita dalam BM selama ini.

12.4. Negara-negara yang mencapai kemajuan yang luar biasa yang pernah diberi jolokan Negara Industri Baru (NIB), Negara Harimau, dan Negara Naga itu, hanya sebuah negara sahaja yang bahasa pengantar SAMA-nya dalam BI, dan yang lainnya semuanya dalam bahasa sendiri

12.5. Kajian Amritya Sen, seorang pemenang Hadiah Nobel Sains Ekonomi 1999 yang memberi analisis dalam bukunya “Freedom as Development” (Kebebasan sebagai Pembangunan) 2002, membuktikan betapanya dasar ekonomi yang sama diamalkan di India dan di China pada tahun 1980-an dahulu itu menunjukkan China lebih berjaya daripada India. Beliau berpendapat hal ini berlaku kerana sistem pendidikan elitis di India (bahasa pengantar Inggeris, sekurang-kurangnya pendidikan pasca-sekolahnya) tidak memungkinkan ramai penduduk India mencapai tahap pendidikan yang sepatutnya bagi menjayakan program pembaharuan itu dan sebaliknya berlaku di negeri China. Beliau juga memberi data-data yang meyakinkan betapanya pelbagai tahap jenis kebebasan yang dijadikan sebagai kayu ukur pembangunan itu bergantung kepada sistem pendidikan yang merata, dan kemerataan pendidikan ini jelas diwarnai oleh bahasa pengantarnya.13. Bahasa asal ilmu SAMA sekarang sebahagian besarnya bukan BI

Andaian bahawa bahasa asal ilmu ialah bahasa Inggeris adalah andaian yang tidak tepat sama sekali. Ilmu SAMA sekolah itu pun hampir semuanya bukan asalnya dalam bahasa Inggeris Bahasa asal ilmu SAMA sekolah ialah bahasa Yunani, Arab, Latin dan Perancis. Inggeris pun belajar SAMA dalam bahasa Arab, Latin dan Perancis hingga pertengahan abad ke-19M. SAMA peringkat universiti sedikit sahaja asalnya dalam bahasa Inggeris. Ambil sahaja asas-asas penting dan asasi fizik universiti: fizik klasik asalnya hampir semuanya dalam bahasa Latin, Perancis atau Jerman. Satu daripada unsur fizik klasik yang besar ialah fizik Newton, sempena nama ahli sains agung Inggeris, itupun asalnya dalam bahasa Latin. Unsur fizik klasik yang asalnya dalam bahasa Inggeris hanyalah fizik elektromagnet klasik kerana jaguhnya Maxwell memang Inggeris yang berkarya dalam bahasa Inggeris kerana sudah abad ke-19. Fizik moden yang terdiri daripada teori kenisbian, dan teori kuantum semuanya berasal daripada bahasa Perancis atau Jerman. Tokoh yang diagungkan abad ke-20, Einstein, berkarya besarnya hanya dalam bahasa Jerman. Teori-teori besar dalam matematik seperti teori set, teori fungsi, analisis, analisis fungsian, teori pengoperasi, topologi, homotopi, dan topologi, semuanya bukan ciptaan/binaan/karya dalam bahasa Inggeris tetapi Perancis, Jerman, Rusia, Belanda dan Poland. Sebenarnya ilmu SAMA sehingga peringkat universiti yang kita cuba kuasai itu semuanya ilmu terjemahan kepada bahasa Inggeris sahaja, dan kini sudah pun banyak ada dalam bahasa Melayu juga.


14. SAMA Sekolah dan peringkat ijazah pertama tidak berubah pantas dalam bahasa apa pun.

Ada pandangan yang mengatakan belajar SAMA dalam bahasa sendiri tidak mampu mengejar ilmu tersebut yang berubah pantas dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya SAMA sekolah, malah kebanyakan bidang SAMA hingga ijazah pertama adalah ilmu ciptaan bangsa-bangsa bukan Inggeris dalam bahasa bukan Inggeris lebih daripada 100 tahun yang lepas. Hebatnya Inggeris ialah, dalam masa yang agak singkat sahaja Inggeris telah menterjemah semuanya sehingga kita rasa ilmu mereka sahaja. Ilmu ini tiada tanda-tandanya akan berubah lagi kecuali kaedah pendekatan dan penyampaiannya sahaja mengikut kebudayaan masing-masing (terutamanya yang menggunakan bahasa sendiri). Malah yang berubah pantas ialah teknologi komputer sahaja, bukan sains komputer. Sains yang sedang hebat dieksploitasikan untuk teknologi maklumat sekarang dan masih belum berjaya ialah sains yang dicipta oleh bangsa Jerman dalam bahasa Jerman kira-kira 80 tahun yang lepas dan diajar pada pelajar fizik dan matematik hanya mulai tahun ke-3 atau ke-4 universiti dalam pelbagai bahasa di dunia ini termasuklah dalam BM sejak hampir 30 tahun yang lepas lagi. Ini bermakna kerja-kerja terjemahan SAMA memang amat relevan dan wajar dalam pembangunan SAMA sesuatu bangsa walaupun pada zaman ini, malah Inggeris pun masih terus-menerus melakukan terjemahan SAMA dari bahasa-bahasa lain.


15. Korpus ilmu SAMA dalam BM sudah di jendela dunia

Korpus ilmu SAMA sekolah dalam BM sudah lama menyamai dengan yang ada di Negara-Negara maju. Malah, mengikut beberapa sumber yang agak boleh dipercayai bahawa buku SAMA sekolah dalam BI (di Malaysia) sekarang adalah terjemahan buku-buku dalam BM dahulu sahaja; dan jika berita ini tidak benar maka itu hanya manifestasi keghairahan kita kepada BI mengatasi daripada keperluan ilmu yang sudah ada dalam bahasa kita.

Korpus ilmu SAMA peringkat pasca-sekolah, sungguhpun jauh daripada mencukupi, kerana keiltizaman kita memeribumikan ilmu yang sedia ada tidak sekental bangsa-bangsa yang maju kini, tetapi ilmu-ilmu baru dalam bentuk tesis peringkat Sarjana dan DFal dalam BM sudah menjangkau ribuan banyaknya. Ada yang sudah dirujuk oleh sarjana atau bakal sarjana luar negara. Jelaslah BM sekarang sudah pun berada di perbatasan bahasa ilmu SAMA dunia. Hanya mereka yang tidak mengikuti perkembangan ilmu atau yang masih terbelenggu dengan dunia keInggerisan sahaja yang mahu mengubah arus perkembangan tamadun Melayu baru ini.


16. Belajar SAMA menerusi BI di kalangan pelajar Anglo-Saxon sekalipun juga mengalami masalah pembelajaran-pengajaran yang sama dengan menerusi bahasa lain.

Para pelajar yang bahasa ibundanya bahasa Inggeris juga terkenal mengalami masalah belajar SAMA di negara masing-masing dan tidak kurang kroniknya berbanding dengan pelajar-pelajar yang belajar dalam bahasa lain. Penyelidikan dalam pendidikan SAMA di negara-negara ini cukup banyak. Hasil-hasil penyelidikan ini tiada yang memperakukan bahasa Ingegrislah bahasa yang terbaik bagi seseorang pelajar bukan berbahasa ibundanya bahasa Inggeris, seperti pelajar Hispanik di AS, malah diperakunya bahasa ibunda pelajar itulah yang terbaik.


17. Bukti al-Quran dan Hadith terhadap hukum pembangunan ilmu dalam bahasa sendiri

Tiada bangsa atau negara yang mencapai tahap maju dalam bahasa asing seperti yang dihuraikan sebelum ini. Hukum pembangunan atau pemajuan ini sebenarnya juga terkandung dalam al-Quran seperti dalam Surah Ibrahim, Ayat 4, dan Surah Ali ‘Imran, Ayat 164 yang bermaksud “Allah tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan daripada kalangan bangsanya sendiri agar mereka mudah memahami pengajaran ilmu (al-Kitab dan hikmah)”. Oleh itu dasar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di sekolah dan di pasca-sekolah adalah satu-satunya dasar dan wawasan negara Malaysia yang wajar dipertahan dan diteruskan jika benar-benar kita mahu menjadi bangsa yang maju yang boleh bersaing dengan negara-negara yang sedia maju kini. Jika tidak paling-paling baiknya bangsa kita hanya menjadi karikatur daripada karikatur, komprador atau kreol sahaja!

Hadith masyhur yang mengatakan “sesiapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum, ia akan terselamat dari tipu helahnya” digunakan oleh sesetengah pihak untuk mengeyakan dasar bahasa Inggeris dalam pendidikan SAMA (tetapi belum lagi dalam pendidikan ilmu bukan SAMA!), sedangkan hadith ini bermaksud apa jua bahasa untuk komunikasi bukan untuk menjadikan sebagai bahasa pengantar SAMA (atau ilmu-ilmu lain). Sepatutnya hadith ini digunakan untuk memperkuatkan umat Melayu mempelajari bahasa China dan India kerana dua bahasa kaum ini berada di halaman kita sejak beribu tahun dahulu tetapi umat Melayu amat sedikit menguasainya sehingga sejak bidang pengajian China dan India di UM ditubuhkan pengkhususannya tiada pelajar Melayu di dalam pengajian tersebut! Seluruh dunia merasa hairan dengan sikap kita terhadap dua bahasa ini.

Satu lagi Hadith masyhur, “Belajarlah kamu hingga ke negeri Cina” juga digunakan bagi mewajarkan dasar BI dalam SAMA (dalam Negara sendiri), sedangkan ini hanya galakan kepada Muslim supaya mencari dan memeribumikan ilmu dari segala ceruk rantau dunia seperti yang telah dibuat oleh Tamadun Islam dahulu dan bangsa-bangsa yang maju seperti yang telah dihuraikan sebelum ini.


18. Belajar SAMA dalam bahasa Inggeris menyemarakkan semangat rendah diri

Dalam masa 30 tahun lebih pendidikan kita dalam bahasa sendiri pun rata-rata pelajar masih merasa rendah dirinya berbanding dengan bangsa berbahasa Inggeris kerana media massa dan penyaksian kehebatan teknologi dan alam perniagaan di Negara sendiri pun yang berbahasa Inggeris dari lif yang hanya tahu bahasa Inggeris dengan kecanggihan komputer peribadinya yang zahirnya juga hanya tahu bahasa Inggeris dan gedung-gedung perniagaan dan pengurusan perniagaan yang daun pintunya untuk masuk hingga ke tandas juga hanya tahu bahasa Inggeris. Keadaan ini pastinya akan bertambah kukuh lagi dengan pendidikan SAMA dalam bahasa Inggeris. Kita akan lebih mudah mengagumi bangsa berbahasa Inggeris lagi. Apa saja berkenaan dengan sains dan matematik, dan dunia semakin bergantung kepada dua bidang ilmu ini, hanya dikaitkan dengan bangsa yang berbahasa Inggeris sahaja.


19. Pengangguran dan bahasa Inggeris

Pengangguran orang Melayu lebih berhubung dengan prestasi ekonomi Negara dan status Melayu dalam dunia perniagaan dan keusahawanan, bukannya lebih kepada penguasaan mereka berbahasa Inggeris. Cina yang tidak begitu tahu BI pun jauh lebih mudah mendapat pekerjaan daripada Melayu yang fasih Inggeris; dan United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Kanada juga menghadapi masalah pengangguran!

20. Segala-galanya kerana globalisasi dan TM

Negara-Negara ketiga yang lemah mindanya biasanya mentafsirkan globalisasi dan TM (teknologi maklumat) sebagai setara dengan peng-Inggerisan sahaja. Bagi Negara Maju, globalisasi dan TM bermakna tiadanya lagi sempadan baginya untuk berurusan dengan sesiapa di alam maya ini kecuali bahasa dan budaya. Oleh itu mereka menjadi semakin peka mempelajari bahasa dan budaya lain (termasuklah BM kerana besarnya umat rumpun Melayu) sambil mencari jalan menyusup masuk dengan sistem nilainya. Jika kita mahu meninggalkan kebudayaan kita sendiri dengan rela hati kita sendiri atas alasan apapun, itu memang bonus kepadanya sahaja. Kita tidak mendapat apa-apa yang lebih daripadanya. Kesatuan Eropah (KesEro), dan Negara Bekas Jajahan Rusia (NBJR) boleh menjadi contoh baru, selepas PBB, dalam kes “bahana globalisasi dan TM” ini, iaitu kedua-duanya tidak semakin menjadi ekabahasa (Inggeris). Bahasa komunikasi KesEro masih bahasa anggota kesatuan tersebut walaupun ada usaha untuk menurunkannya kepada 4-5 bahasa (Inggeris, Perancis, Jerman, Sepanyol dan Italia); manakala NBJR masing-masing menjadikan bahasa sendiri sebagai bahasa pembangunan (bukannya Rusia atau Inggeris). Bahasa TM, khsusnya keluaran Microsoft, juga semakin merebak luas kepada pelbagai bahasa seperti China, Arab, dan Melayu (Malaysia/Indonesia) selain daripada bahasa-bahasa Eropah. Soalan Olimpiad antarabangsa yang disebut di dalam 9.3 dan 10 itu tidak dalam satu bahasa Inggeris seperti yang umum menganggapnya kerana “antarabangsa” itu malah dibuat dalam hampir setiap bahasa Negara yang mengambil bahagian itu termasuklah bahasa Melayu (Malaysia dan Indonesia). Contoh terbarunya, Olimpiad Antarabangsa Matematik 2006 (di Slovenia) disertai oleh 90 buah negara termasuk Malaysia dan soalannya ada dalam 48 buah bahasa termasuklah bahasa Melayu Malaysia (Indonesia tidak ikut serta tahun itu) . Bahasa-bahasa tersebut ialah yang berikut:
Afrikaan, Aisland, Albania, Arab (3 versi: Arab , Arab Kuwait dan Arab Maghribi) , Armenia, Azerbaijan, Belanda, Bosnia, Bulgaria, China, Croatia, Czech, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Grik, Hungaria, Ibrani/Yahudi, Inggeris, Italia, Jepun, Jerman, Korea, Latvania, Lithuania, Makedonia, Melayu (Malaysia), Mongolia, Norwegen, Perancis, Persi/Farsi (Iran), Pertugis/Feringgi, Poland, Romania, Rusia, Sepanyol, Serbia (2 versi: Serbia dan Serbia BIH), Singhala (Sri Lanka), Slovakia, Slovenia, Sweden, Thailand/Siam, Turki, Ukrain, Uzbekistan, dan Vietnam.
Keputusan olimpiad ini pelajar-pelajar dari negara yang tidak menggunakan bahasanya sendiri tidak berada di dalam senarai 10 atas, malah corot-corot belaka.II. Syor pengembalian kedudukan bahasa Melayu pada tempat yang sewajarnya

1. Pendidikan SAMA (Sains dan Matematik) Sekolah Rendah sewajarnyalah dalam bahasa ibunda pelajar terbesar di Malaysia (Melayu bagi rumpun Melayu, Mandarin bagi rumpun China dan Tamil bagi rumpun India), tertakluk kepada kemampuan guru berkenaan. Akan tetapi istilah mata pelajaran SAMA di sekolah aliran Mandarin atau Tamil itu perlu juga diberi dalam bahasa Inggeris dan Melayu bagi memudahkah kerja-kerja rujukan pelajar dalam bahasa Inggeris dan Melayu yang boleh menjadi pelengkap kepada mata pelajaran bahasa Inggerisnya atau Melayunya; manakala istilah dalam mata pelajaran SAMA di sekolah aliran Melayu perlulah juga diberi padanannya dalam bahasa Inggeris. Soalan peperiksaan mata pelajaran ini di sekolah hingga peringkat PMR itu ialah Melayu (di sekolah kebangsaan aliran Melayu), Mandarin dan Tamil (di sekolah aliran masing-masing). Walau bagaimanapun perlulah ada beberapa soalan (sekitar 30%) yang perlu di jawab dalam bahasa Inggeris dan Melayu bagi sekolah aliran bukan Melayu, dan beberapa soalan dalam bahasa Inggeris yang perlu dijawab dalam bahasa Inggeris sepenuhnya bagi pelajar aliran Melayu (soalan-soalan dalam kategori ini sahaja yang di buat dalam dwibahasa, Melayu dan Inggeris).

2. Pendidikan SAMA peringkat SPM, STPM dan Matrikulasi dilakukan dalam dwibahasa sahaja (Inggeris dan Melayu) dan kertas peperiksaan pun dalam dwibahasa itu tetapi sekurang-kurangnya 70% daripadanya perlu dijawab dalam BM.

Oleh Shaharir bin Mohamad Zain (mantan TNC UKM, mantan Prof. Matematik UKM & UMT)

ٍ%%%%%%%%%%%%5 Mei 2006/kemaskini 4 Jun 2008%%%%%%%%%%%%%%%

Monday, April 14, 2008

Kosmologi Islam, Melayu pra-Islam dan Islam

7. Kosmologi Islam, Melayu, Melayu Hindia-Islam dan Melayu Islam

Tulisan berbahasa Melayu bersumberkan Islam yang tidak dipertikaikan lagi tertuanya setakat ini, yang mengandungi unsur-unsur ilmu falak dan sekaligus kosmologi, iaitu tentang teori ‘aradh (yang diterjemah oleh Inggeris sebagai theory of accident) dapat disaksikan dalam ‘Aqaid al-Nasafi karya terjemahan bertarikh 998H/1590M yang sekaligus dianggap manuskrip Melayu tertua (Lihat kupasan manuskrip ini oleh Al-Attas 1988). Lambatnya penterjemahan karya asal al-Nasafi ini (nama penuhnya ‘Umar Najm al-Din al-Nasafi yang meninggal 537H/1142M) berjudul ‘Aqa’id sahaja, jelas juga menunjukkan lamanya Melayu ketinggalan zaman segi ilmu warisan Islam ini. Bahkan Bukhari al-Jauhari 1623 dalam karyanya yang terkenal, Taj al-Salatin, juga hanya merujuk ‘Aqa’id ini sahaja apabila beliau membicarakan sedikit unsur astronomi dan secara tak langsungnya kosmologi Melayu Islam. Karya terjemahan yang tertua yang khusus berkenaan dengan kosmologi keIslaman sahaja ialah buku terjemahan/saduran Nur al-Din al-Raniri, berjudul dalam bahasa Arab, Badaa Khalqis Samaawaati wal Ardh (yang bermakna “Permulaan Penciptaan Langit dan Bumi”) bertarikh 1046H/1636M yang dikatakan ada di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Ternyata yang ada di PNM ialah manuskrip MS781 Aaman Khalq al-Samaawaht al-Ardh, tetapi nama penuh yang tertulis di dalam manuskrip itu ialah Fasl awwal fi Bayaan maa Khalaq Allah Ta’ala wa Khalaq al-Samawat al-Ardh wama Ta’aluqu biaidi ‘Alaihi Fushuk . Fasal yg Pertama pada Menyatakan Peri yg Pertama Dijadikan Allah Ta’ala dan Peri Kejadian Tujuh Petala Langit dan Tujuh Petala Bumi dan Barang yg Ta‘aluk pada Keduanya dan Di Dalamnya Beberapa Fasal. Manuskrip ini ialah sebuah salinan yg dibuat di Kelantan tanpa tahun oleh al-Khatd ‘Abd al-Rahman. Di dapati kandungannya sama dengan Bab 1 daripada manuskrip buku Bustan al-Salatin karya agung Nur al-Din al-Raniri sekitar 1639M itu (yang telah ditranskripsi oleh Jelani Harun 1997 semasa beliau di sana dan diterbitkan oleh DBP 2004), walaupun beberapa ayat atau ungkapannya sudah diubah oleh penyalinnya.

Kami mentelaah kedua-dua manuskrip ini. Apa pun manuskrip ini boleh dianggap tulisan tertua dalam bahasa Melayu yang masih ada yang membicarakan Nur Muhammad sebagai asal mula kejadian alam ini. Manuskrip yang dikatakan mengandungi unsur kosmologi berasaskan Nur Muhammad ini yang diketahui sah wujudnya dalam bahasa Arab ialah kitab/manuskrip Bahr al-Lahut karya ‘Abdullah al-‘Arif abad ke-12M dan datang berdakwah di Acih sehingga kitab itu diterjemah ke dalam bahasa Melayu di sekitar abad ke-15M salinan manuskripnya dan huraiannya ada dalam Mahayudin (2000). Ramailah yang menganggap Bahr al-Lahut inilah manuskrip Melayu yang tertua sekurang-kurang dalam bidang tasawuf/sufi atau kosmologi Melayu Islam. Namun, isinya tentang kejadian alam semesta amatlah singkat dan kabur sekali dan tiadalah istilah Nur Muhammad.

Selain daripada itu kitab/manuskrip tentang tasawuf/sufi yang khusus membicarakan tentang alam juga boleh dianggap sebahagian daripada kosmologi orang-orang Islam atau Melayu Islam seperti yang tersebut di atas, umpamanya kitab-kitab berkenaan dengan alam yang terkandung dalam karya-karya yang dikelaskan sebagai ajaran “Martabat Lima” oleh Syeikh Wajih al-‘Alawi di India (abad ke-16M) menerusi Kitabnya Jawahir al-Khamsah yang dikembangkan oleh pengikutnya kepada “Martabat Tujuh” di Pascabima (Alam Melayu) ini pada abad yang sama adalah juga mewarnai kosmologi Hindia-Islam dan Melayu-Islam. Kitab jenis ini (Mengikut Abdul Rahman 1995, dan Internet 2) yang pertamanya di Pascabima ini ditulis oleh Syeikh Syamsuddin al-Sumaterani (meninggal 1690M) berjudul Jauhar al-Haqaeq yang dipengaruhi oleh kitab terawal berkenaan ajaran ini dari Hindia oleh Syeikh Muhamad al-Burhan(i)puri (meninggal 1029H/1619M) berjudul al-Tahfah ila Mursalah ila Roh al-Nabi (abad ke-16M) yang diterjemah kepada bahasa Jawa pada 1680 dan bahasa Inggeris 1965. Mengikut Abdulfatah (1992) unsur-unsur ajaran “Martabat Tujuh” ini sudah ada dalam kitab Asrara al-Arifin karya Hamzah Fansuri (seorang sarjana agung Melayu di Acih yang meninggal pada 1606M) lagi. Kitab-kitab kosmologi Melayu yang bercampur-aduk dengan kosmologi Hindu dan Islam ini (Abdul Rahman 1995) walaupun dianggap berupa ajaran sesat oleh sesetengah sarjana atau ulama (Abdulfatah 1992) dan oleh JAKIM (Internet 3), kedudukannya dalam dunia kosmologi Muslim sekurang-kurangnya samalah dengan ilmu nujum atau tanjim itu.

Sebelum Melayu memeluk Islam, ada pula kosmologi rumpun Melayu yang nampaknya berasal daripada Tamadun Hindia dengan kosmologi Hinduisme-Budhaisme tetapi banyak juga perbezaannya yang menunjukkan sekurang-kurang kosmologi Melayu purba itu bukanlah dari Hindia sepenuhnya. Kosmologi ini di-Islam-kan dengan menukar nama-nama kepada istilah-istilah Islam seperti tingkat alam semesta yang dikelaskan sebagai Alam Ghaib Lagi Ghaib (alam arwah atau roh), Alam Ghaib dan Alam Nyata. Alam Ghaib Lagi Ghaib itu berupa sebuah sfera yang bernama Mahameru (bermakna gunung besar) diistilahkan semula sebagai al-‘Arsyul ‘Azim; yang di dalamnya, Catur Mukha Brahma (bermakna Brahma bermuka empat, satu-satunya alam yang berbentuk kubusoid/kuboid) menjadi al-‘Arsyul Rahman; yang di dalamnya ada banyak alam termasuklah sebuah alam sfera bernama Meru yang diIslamkan kepada al-‘Arsyul Karim dan yang lebih terkenal lagi Kayangan kerana selalu muncul dalam hikayat-hikayat Melayu lama (iaitu alam roh para dewa yg diIslamkan kepada alam roh para nabi, rasul dan wali). Dalam Meru atau al-Arsyul Karim itulah ada sfera bernama Hansa yang diIslamkan kepada al-Kursiyul ‘Azim; yang mengandungi banyak alam yang dikelaskan sebagai Alam Nyata berbentuk sfera dan antaranyalah alam kita ini (alam jasmani/fizis) yang bernama Brahmanda dan diIslamkan sebagai Jabal Qaf. Brahmanda atau Jabal Qaf ini adanya tujuh petala bumi dengan neraka di langit ke-7, dan petala pertama itu ada 7 petala langit dengan petala langirt pertama itu ada alam yang dinamai Bima Saksi (kini istilah ini diambil oleh sarjana Melayu moden sebagai istilah galaksi kita yang mengandungi sistem suria). Perincian model ini dalam bentuk sfera dan toroid (keria) dipaparkan dan dihuraikan dalam Shaharir (1987/2000). Kosmologi ini tidak menyentuh asal-usul kejadian alam ini. Apa pun model alam Melayu purba berupa Budhaisme-Islam ini berupa cubaan pengIslaman yang pertama yang kemudiannya ternyata diabaikan dan digantikan dengan model baru lagi seperti yang dijelaskan di bawah ini. Apa pun jika dibandingkan alam semesta Melayu purba ini dengan alam semesta Hindu atau Budhais keaslian alam semesta Melayu itu agak terserlah juga. Alam semesta Hindu dan Budhais (dikenali sebagai Brahmanda) terdapat 7 alam atas dan tujuh alam bawah tetapi dengan nama-nama yang berbeza. Tujuh alam atas Hindu ialah Satyam (syorga tertinggi), Tapah, Janah, Mahah, dan Bhuh atau Prthvi (Bumi); manakala tujuh alam bawah ialah tala: Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala dan Patala (paling bawah). (Internet 4). Bagi alam semesta Budhais secara amnya diistilahkan sebagai loka, iaitu sapta urdhvaloka untuk 7 alam semesta atas dan sapta adhloka untuk 7 alam semesta bawah dan kesemuanya membentuk 14 cakra dan alam semesta inilah yang dikenali sebagai Brahmanda. (Istilah ini diambil dalam kosmologi Melayu purba itu tetapi dengan makna yang lain pula). Istilah loka menjadi “loga” dalam bahasa Melayu untuk ungkapan syorg-loga sahaja yang menunjukkan tiada penghayatan kosmologi Budhais ini dalam kosmologi Melayu. Alam atas itu ialah Bhuloka, Bhuvarloka, Svarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka dan Satyaloka (syorga tertinggi). Alam bawah pula ialah secara keseluruhannya dikenali sebagai Naraka atau Patala yang terdiri drp (mengikut tertib ketinggiannya) Put, Avichi, Samhata, Tamisra, Rijisha, Kudmala and Kakola (naraka terendah?). Lagi sekali tiada konsep naraka dalam kosmologi Melayu Purba itu. (Internet 5).

Ada banyak versi alam semesta Hindu dan Budhais yang dikategorikan sebagai kosmologi reruang yang terdiri drp kosmologi menegak (tinggi-rendah, contohnya yang diperihalkan di atas) dan kosmologi sahasra (gugusan alam yang tidak diperihalkan di sini, selain daripada menyatakan kosmologi Melayu Purba itu ada unsur-unsur kosmologi ini dalam pembahagian Alam Ghaib Lagi Ghaib, Alam Ghaib dan Alam Nyata serta kandungannya itu); dan kategori satu lagi ialah kosmologi temporal (kewujudan alam yang langsung tiada dalam kosmologi Melayu purba itu). Berkenaan dengan Meru dalam kosmologi Melayu itu adalah berasal daripada kosmologi Budhais. Dalam kosmologi Budhais, Gunung Sumeru atau Meru ialah sebuah gunung besar dan tinggi yang menjadi pusat alam semesta yang dikelilingi oleh Matahari dan Bulan. Tapaknya dalam lautan yang luas dan dikelilingi oleh banjaran-banjaran gunung yang lebih kecil yang diselang-selikan dengan lautan yang lebih kecil. Ada tiga alam yang berada di Semru, iaitu dewa Trayastrimsa di puncaknya, dewa Caturmaharajikakayika di lerengnya, dan Asura di tapaknya dan di dalam lautan (inilah agaknya datang cerita Raja Suran dalam Sejarah Melayu itu), dan Catummaharajika (alam "Empat Raja Agung" di lereng bawah gunung Semeru itu dan setengahnya di udara sekeliling gunung itu. Mungkin istilah Catur Mukha Brahma dalam kosmologi Melayu purba itu datangnya dari istilah ini yang telah diubah-suainya. Empat raja ini ialah Virudhaka, Dhrtarastra, Virupakaa, dan pemimpinnya Vaisravana. Dewa yang menjaga Matahari dan Bulan juga dianggap sebaghagian drp alam ini, dan juga sida-sida 4 orang raja itu yang bernama secara kumpulannya Kumbhanda (Kenit), Gandharva (Pari-Pari), Naga dan Yaksas (Toyol?). Dalam kosmologi Melayu purba itu istilah Meru tentunya datang daripada kosmologi Budhais ini tetapi lagi sekali sudah diubah suai sehingga ada Mahameru itu. (Internet 6)

Pembicaraan ‘Uthman El-Muhammady (2004, 2005), tentang Nur Muhammad hanya sekadar pendedahan sejarah dan sumber-sumber penulisannya sahaja tanpa kupasannya yang kritis seperti mempersuakannya dengan teori astronomi dan kosmologi kini. Beliau hanya sekadar mengatakan bahawa semua unsur permulaan dalam fizik itu asalnya Nur Muhammad itu; dan segala teori sains Barat kini khsusnya astronomi itu “bila benar pada pengamatan ilmiah yang mentaati syarat-syaratnya boleh diterima” hingga kepada “pandangan Capra dalam Tao of Physics itu, maka pada kita itu tidak menjadi masalah.” Pernyataan sebegini bukan sahaja menjadikan Nur Muhammad ini pasif dan “teori pak sanggup” sehingga tafsiran sains moden (khususnya astronomi) berasaskan pandangan alam Taoisme pun kita sanggup didokongi oleh Nur Muhammad itu. Mungkin tersirat di sini bahawa ‘Uthman El-Muhammady juga sama seperti kebanyakan ahli sains Muslim ikhtisas, yang menganggap sains itu bebas nilai yang amat bertentangan dengan pendirian para pembina sains Islam yang antara lain mahu mengembalikan astronomi kepada roh ilmu falak itu. Pernyataan ‘Uthman tentang keserasian Nur Muhammad dengan atomisme (percaya kepada teori fizik atom yang mengandungi elektron, proton, quark dan sebagainya itu) itu bukan sahaja satu langkah pengadilan yang terburu-buru bahkan bertentangan dengan mazhab bukan atomisme dalam Islam (bukan mutakallimun) dan mazhab tetalisme (daripada tetali=tali-temali bagi menggantikan zarah) dalam fizik Barat setelah atomisme sudah mencapai tahap tepunya. Adakah kemudiannya akan dikatakan pula Nur Muhammad juga serasi dengan tetalisme?


Dalam Bab 1 daripada Bustan al-Salatin karya Nur al-Din al-Raniri 1040H (iaitu 1638M) terdapat perihal kejadian alam semesta dan alam ghaib. Beliau ada menyebut 12 buah sumber rujukannya tanpa nama pengarangnya dan tahunnya (seperti Kitab ‘Ajaa’ib al-Malakuut, Kitab al- Manzumi, Daqaa’iq al-Haqaa’iq, Mirshaad al-‘Ibaad) namun yang mana selain drp Kitab al- Manzumi yang menjadi sumber rujukannya tentang kejadian alam semesta ini tidaklah dinyatakan dan oleh itu patut menjadi penyelidikan kita selanjutnya. Kitab al-Manzumi itu sendiri pun patut menjadi kajian statusnya. Seperti yang selalu didengar dan disebut asal-mulanya segala kejadian ini ialah dari Nur Muhammad atau kadang-kadang disebut juga dalam karya Bustan al-Salatin ini sebagai Nyawa Muhammad atau Ruh Muhammad. Ada beberapa manuskrip (sekitar 80 buah seluruh perpustakaan Malaysia yang dikategorikan sebagai manuskrip tasawuf; lihat pengelasan sains manuskrip Melayu oleh Shaharir 2003) yang dijangka lebih baru drp Bustan al-Salatin itu yang dijangka sebahagian besarnya mengandungi kisah Nur Muhammad ini (yang telah ditelaah oleh penulis ini setakat ini ialah Manuskrip MS147 dengan judul Minha al-Showfy fi Bayan min Ahl al-Showfy bertarikh 1292H (sekitar 1914M)), dan Manuskrip MS1514 bertarikh 1343H (sekitar 1922M) tetapi arah perincian kedua-dua manuskrip ini ialah kepada Martabat Tujuh sedangkan al-Raniri langsung tidak menyebut Martabat Tujuh itu; manakala MS505 yang berupa terjemahan kitab Abdullah Ibn Thamud (sarjana zaman Nabi Muhamad masih hidup?) yang diterjemah sebagai “Kitab Seribu Masalah” (tanpa tahun dan tanpa nama penterjemahnya atau penyalinnya) ada menceritakan asal kejadian alam semesta yang hampir sama dengan yang di dalam Bustan al-Salatin itu (tetapi tiada istilah Martabat Tujuh atau Nur Muhammad). ‘Uthman El-Muhammady (2005) ada memaparkan sumber-sumber karya yang mengandungi kisah Nur Muhammad yang agak komprehensif dengan tujuan membuktikan kesahihan teori Nur Muhammad itu sahaja, bukan selok-belok kejadiannya dan perbandingan dengan teori kosmologi moden (Barat). Walau apa pun kisah Nur Muhammad ini (terutamanya yang membawa kepada kisah Martabat Tujuh) di anggap menjadi sebahagian daripada kosmologi Melayu seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rahman (1995) dan penghukum terkenal, Abdulfatah (1992), yang mengelaskan Nur Muhammmad dan Martabat Tujuh itu satu daripada ajaran sesat yang perlu dihapuskan dan hukum ini diterima pakai oleh JAKIM (Internet 3).

Sebelum membicarakan asal kejadian alam semesta yang terkandung dalam Bustan al-Salatin itu, menarik juga disebut bahawa unsur asas (istilah yang dipakainya ialah “anasir” asas) bagi kejadian benda dalam ala mini yang disebut dalam manuskrip tersebut ialah tanah, air, api dan hawa (bermaksud angin atau udara sekarang) dan tiada unsur kelima akasa yang disebut pada awal penulisan ini. Unsur kelima ini ada dalam prasasti Sriwijaya-Sailendra (dalam bahasa Sanskrit) yang telah diterjemah oleh Muhamad Alinor (2006). Perhatikan tiada istilah Sanskrit yang diambil oleh sarjana Melayu sepadan dengan 4 unsur asasi itu, iaitu prthvi (tanah), ap (air), agni (api) dan vayu (menjadi “bayu” dalam bahasa Melayu untuk bergaya dalam sastera sahaja). Oleh itu kemungkinan besarnya pengelasan unsur-unsur asasi itu adalah ciptaan asli sarjana Melayu dahulu sepenuhnya tanpa pengaruh luarnya; dan oleh itu unsur kelima ini, yang ada dalam sains Hindia (Sanskrit) dan Tamadun Islam (dengan nama al-athir) belum diterima secara meluasnya oleh sarjana Melayu?

Sekarang, kami ingin menonjolkan kejadian Nur Muhammad dan dibandingkan dengan kosmologi Barat sekarang. Mengikut Bustan al-Salatin (yang dipetik pada Kitab al-Manzumi) Nur/Nyawa/Ruh Muhamad itu berasal daripada Cahaya Qudraht Zat Tuhan/Pancar Nur Hidayaht Tuhan ketika Tuhan berada pada ‘ama’ (yakni “ilmu Tuhan”) yang “tiada udara” di atas di bawahnya (istilah kini vakum) daripada ‘adam (yang juga diterjemah-tafsirnya sebagai “ketiadaan”) kepada wujud. Seterusnya al-Raniri menegaskan kejadian Nur Muhammad ini adalah tafsiran kepada Ayaht al-Quraan Suraht al-Shof (61), Ayaht 8, wallahu min hum nuurihi, yang al-Raniri menterjemahanya sebagai “Bermula Allah jua yang menyempurnakan cahaya-Nya” ; dan yang kami bilang , daripada 12 hadith (shohih katanya, dan banyak bertaraf hadith qudsy), dan sebuah kitab bernama Kitab al-Manzumi. Daripada Nur/Nyawa/Ruh Muhammad terbitnya tiga perkara (mekanismenya Tuhan “tilik muhibbaht” kpd Nur/Nyawa/Ruh Muhammad itu) lalu menjadi nyawa segala anbiya’ (dan seterusnya nyawa makhluk-makhluk lain bertingkat-tingkat mengikut hierarkinya termasuklah nyawa insan diikuti oleh nyawa malaikat, nyawa jin, nyawa syaitan, nyawa binatang dan akhirnya nyawa tumbuh-tumbuhan bukan secara evolusi tetapi secara “tilik muhibbaht”), menjadi juga sekalian alam, dan perkara ghaib seperti ‘aql, qalam, Loh dan lain-lain. Kejadian “sekalian alam” itu juga agak terperinci diperihalkan oleh al-Raniri. Beliau tetap menerima kejadian alam ini selama 6 hari (ayyam) yang ditegaskan di dalam al-Qur’aan itu (Ayaht 4, Suraht al-Sajdah (32): Allahd al-ladzy khalaq al-samaawaat al-ardh maa byna hduma fi sittataht al-ayyam…) yang jelas bukan menerusi evolusi (bertentangan dengan dalam kosmologi moden: evolusi selama antara 12 hingga 18 bilion tahun, walaupun kita mengambil unit hari akhirat 1 hari = 500 ribu tahun dunia sekarang!). Dalam Bustan al-Salatin oleh al-Raniri dan dalam manuskrip “Seribu Masalah” juga nampaknya ada fakta warisan Kristian yang menyatakan Tuhan menjadikan Bumi ini pada hari Ahad, malah seorang gerejawan abad ke-17M (Bishop Ussher) mendapatkan jam ciptaannya sekali, iaitu kononnya pukul 10.30 pagi Ahad, 23 Oktober 4004SM yang sentiasa menjadi bahan sindiran sarjana Barat!

Yang lebih menarik lagi dikatakannya segala kejadian alam tidak bernyawa ini adalah dalam masa 6 hari itu bertingkat-tingkat bermula dengan “keruh-keruh ampas segala nyawa” dari Nur Muhammad itu menjadi jawhar yang bernama Dzarraht al-Baydha’ (kami anggap transkripsian Jelani 1997 sebagai, Durrat al-Baida tidak tepat). Kemudian dengan ‘tilik hebat” Allah terhadapnya, maka jawhar ini hancur menjadi api dan air. Seterusnya terjadilah asap yang membentuk 7 petala langit dan “bekas” asap itu menjadi bumi, matahari, bulan dan segala “bintang”. Perincian sehingga terjadinya angin, laut, buih, bukit dan 7 petala bumi tidak perlu dibicarakan di sini. Peringkat kejadian Deguman Besar dan dan sebagainya itu (mengikut kosmologi Barat) dapat dibanding dengan peringkat kejadian Nur Muhamad itu sahaja. Jika kita mahu bersikap Buceilleis, kejadiaan Nur Muhammad itu jelas sama dengan perihal kosmologi quantum, iaitu bermula dengan vakum dan ganjatan vakum serta penerowongan (“tilik muhibbaht” itu). Lebih tepat lagi ialah bukan sama tetapi seanalog; dan yang lebih penting lagi teori kajadian al-Raniri alam semesta Melayu-Islam al-Raniri, alam ini tidaklah terbentuk menerusi evolusi dan fenomenon alam mengembang itu. Tentunya, kita perlu memeras otak lagi untuk membina teori sekukuh teori kosmologi quantum itu bagi menandinginya menerusi kajian kejadian “Nur Muhammad” ini.
Rujukan

Abdul Rahman A.R. 2006. Usah Bandingkan Sains , Al-Quran. Utusan Malaysia 29 September 2006.
Abdul Rahman Hj. A. 1995. Falsafah Alam Semesta dalam Sejarah Tauhid Melayu.
P. Jaya: Access Infotech Sdn Bhd.
Abdul Rauf Singkel (Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi Singkel) & Baba Daud. 1671. Turjuman al- Mustafid. Cetakan semula di Singapura 1951 (ada pada Dr. Muhammad Alinor PPSM, UKM)
Achmad Baiquni. Lihat Baiquni A.
Abdulfatah Haron I. 1992. Ajaran Sesat. K. Lumpur: DBP
Adi Setia 2006. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. Jawhar 3(1) : 75-82
Al Quraan dan Terjemahnya. 1971.Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al
Quraan. PT Intermasa
Al-Attas S.M.N. 1988. The Oldest known Malay Manuscript. A 16th Century Malay
Translation of the Aqa’id of Al-Nasafi. K. Lumpur: Univ. Malaya
al-Burhan(i)puri S. M. (t.t). Al-Tahfah ila Mursalah ila Roh al-Nabi. Terjemahan oleh
Johns A.H. (Pyt.). 1965. The Gift Addresses to the Spirit of the Prophet
. Canberra: Australian National Univ. Ada terj. ke bahasa Jawa 1680 lagi.
Al-Raniri. Lihat Bustan al-Salatin
Alston W. 1988. Divine and Human Action. Dlm.Morris T,V, (Pnyut.). 1988. Divine and Human Action: Esssays in the Metaphysics of Theism. Ithaca & London: Cornell Univ. Press: 258.
-----------. t.t. Divine Action, Human Freedom, and the Laws of Nature.
Ada di http:// www. meta-library.net/ctns-vo/alsto-body.html. 15 Okt. 2005
An Open Letter to the Scientific Community. New Scientist 22 May 2004. Ada juga di
http:// www. cosmologystatement.org. 17 Okt. 2005
Antonopoulos C. 2003. A bang into nowhere. Comments on universe expansion theory. Apeiron 10(1): 40-68
Baez J.C., Beschler E.F., Gross L., Kostant B., Nelson E., Vergne M., dan
Wightman A.S. t.t. IrvingEzra Segal (1918–1998).
http://72.14.235.104/search?q=cache:6j9SR5gG94UJ:www.ams.org/notices/199906/mem-segal.pdf+%22Ezra+Segal%22&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=my
Baiquni A. 1997. Al Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman. Yogyakarta: Pt.
Dana Bhakti Prima Yasa
------------ 1995. Al Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tiada penerbit.
------------. t.t. Konsep-konsep kosmologis. http://soni69.tripod.com/ Kelih 25 Sept. 2005
Barrow J.D. , Ellis G.F.R. , Maartens R. & Tsagas C.G. 2003. On the stability of the Einstein static universe. Quantum Grav. 20 L155-L164
Behe M. 1998/2006. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. 2nd Rev ed. 2006. Free Press
Behe M.J. , Dembski W.A. & Meyer S.C. (Pnyut.). 2000. Science and Evidence for
Design in the Universe. Ignatius Press
Bohm D. & Hiley B.J. 1993. The Undivided Universe: An Ontological Interpretation of Quantum
Mechanics. Routledge & Paul
Bustan al-Salatin: (bab pertama dan kedua) karangan Nuruddin Ar-Raniri. Penyelenggara Jelani Harun 2004. K.Lumpur:DBP
Capra F. 1978/2004. The Tao of Physics: an Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism. 4th ed. Shambhala. Snt. 1 ialah 1978.
Carroll S.M (2003). Why (Almost All) Cosmologists are Atheists? Makalah yg dibentangkan di God and Physical Cosmology: Russian-Anglo American Conference on Cosmology and Theology, Notre Dame, January/February 2003. Ada di http:// pancake.uchicago.edu/~carroll/nd-paper.html. 10 Okt. 2005
Copan P. & Craig W.L. 2004. Creation out of Nothing: Its Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration. Baker Academic
Coyne G. 2005. God’s chance creation. The Tablet 06/08/05.
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1457827/posts . Kelih 25/06/2005
----------. 2006. Science Does Not Need God, or Does It? A Catholic Scientist Looks at Evolution. Ceramah di Palm Beach Atlantic University in West Palm Beach, Fla., Jan. 31. http://www.catholic.org/national/national_story.php?id=18504
---------. 2006. Evolution and god compatible. The Record . 11 August 2006. Internet.
Craig W.L.1979. The Kalam Cosmological Argument. Library of Philosophy and Religion. London: Macmillan.
------------. 1985. Professor Mackie and the Kalam Cosmological Argument. Religious Studies 20: 367-375
-------------.1991. The Kalam Cosmological Argument and the Hypothesis of a Quiescent Universe. Faith and Philosophy 8: 104-108.
-------------.1994. Creation and Big Bang Cosmology. Philosophia Naturalis 31: 217-224.
------------. 1996. Cosmos and Creator. Origins & Design 17:2. Ada juga di http:// www. arn.org/docs/odesign/od172/cosmos172.htm
--------------.1997. Hartle-Hawking cosmology and atheism. Analysis 56:291-95.
Craig W.L. & Smith Q. 1993. Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology. Oxford:
Clarendon Press
Daigneault A. & Sangalli A. 2001. Einstein’s static universe: an idea whose time is come back? Notices AMS 48(1): 9-16
Dart H.P. 1993. New Alternative to the Big Bang Theory . APEIRON 17, October 1993:1-4
Davis P. & Kenyon D.H. 1989/1993. Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins . 2nd ed. 1993. Haughton Publishing Company
Dawkins R. 1999. Snake Oil and Holy Water. Forbes ASAP 10.04.99
--------------.2004. Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love. Reprint ed. Mariner Books . Cetakan pertamanya 2003
------------. 2005. The Problem with God: Interview with Richard Dawkins oleh Sheahen. Sc. & Religion Oct 2005.
------------. 2006. The God Delusion. Houghton Mifflin
Deltete R. 1990. Einstein's Opposition to the Quantum Theory. American Journal of Physics 58.
Deltete R. & Guy R. 1995. Much Ado About Nothing: A Critique of Quantum Cosmogenesis. Perspectives on Science 3:3
--------------------------. 1997. Hartle-Hawking Cosmology and Unconditional Probabilities. Analysis 57
Dembski W.A. 1998. The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities. CUP
------------------. 2000. Intelligent design is not optimal? Metanexus. The online Forum on Religion and Science. www.meta-list . org. Kelih 30 June 2007
-------------------. 2002. Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology. InterVarsity Press .
-------------------. 2002. No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2002
Dembski (Pnyut.). 2004. Uncommon Dissent: Intellectuals Who Find Darwinism Unconvincing. ISI
Dimery R. 1998. The best of both worlds: A study in complementarity of science and Christianity. Internet. “christianity and quantum mechanics”. http:// www. Dimery.com/articles/Both_worlds/both_worlds.html. 16 Sept 2005
Dowe P. 2005. Galileo, Darwin, and Hawking: the Interplay of Science,Reason, and Religion. William B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan. Lihat juga sorotan buku ini di http://www. mala.bc.ca/~johnstoi/reviews/ galileodarwinhawking.htm. Kelih 20 Jun 2007
Ellis G.F.R. 1984. Alternatives to the Big Bang. Annual Review of Astronomy and Astrophysics. September 1984. Vol. 22: 157-184
Feynman R. P. 2001. Quantum Electrodynamics . New ed. Westview Press
Feynman R. P. & Hibbs A.R. 1965. Quantum Mechanics and Path Integrals. N.York: McGraw Hill
Finkelstein D.R. 1995. Quantum Relativity. Springer
Florides P., Nolan B & Ottewill A. (Pnyut.). 2005. General Relativity and Gravitation: Proceedings of the 17th International Conference. RDS Convebntion Centre, Dublin, 18-23 July 2004. WSc
Genz H. 2001. Nothingness: The Science of Empty Space. Perseus Books Group. Terj.
Gingrich D.M. 2006. Practical Quantum Electrodynamics . CRC
Gould S.J. 2007. Puntuated Equilibrium. Belknap Press.
------------. 2002. The Structure of Evolutionary Theory. Belknap Press
------------. 1980. The Panda's Thumb. New York, New York: W.W. Norton
Gron O. & Elgaroy O. 2007. Is space expanding in the Friedmann universe models? American Journal of Physics . 75(2): 151-157
Halliwell J. J. 1991. Quantum cosmology and the creation of the universe. Scientific.
American. Dec.
Hamka. 1965/1983-1984. Tafsir al-Azhar. Yayasan Nurulislam
Hartle J. & Hawking S.W. 1983. The Wave Function of the Universe. Physical Review D28 : 2960-75
Harun Y. 1999/2005. Penipuan Evolusi: Keruntuhan Sains Darwinisme dan Latarbelakang Ideologinya. K.Lumpur: Saba Islamic Media . Terj. 2005 Ed. ke-3. The Evolution Deceit: London: The Scientific Collapse of Darwinism and Its Ideological Background. Ta-Ha Pub 1999. Drp. Turki
------------. 2005. The big bang echoes through the map of the galaxy. http: // www. harunyahya.com/article/70big_bang. Php. Kelih 3 Okt 2005
----------------. t.t. Penciptaan Alam Semesta. Terj. drp Inggeris?, The Creation of the Universe. yg diterj. drp Turki
Hawking S. 1987. Quantum Cosmology. Dlm. Hawking S.W. & Israel W. 1987. 300 Years of Gravitation. Cambridge: Cambridge University Press
-------------.1988/1994. Riwayat Sang Kala: dari Dentuman Besar hingga Lubang Hitam Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, cetakan ketiga, 1994. Terjemahan Melayu Indonesia yang cet. Pertamanya 1990 kepada karya asalnya dalam bahasa Inggeris “A Brief History of Time: from Big Bang to Black Hole” 1988. Bantam. Terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia diterbitkan oleh DBP 2001 berjudul, “Sejarah Ringkas Masa: Dari Letupan Besar ke Lohong Hitam”.
---------------. 1993. Black Holes and Baby Universes and Other Essays. Bantam.
Hoodbhoy P. 1991/1996. Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas : Antara Sains dan Ortodoksi Islam. Bandung: Mizan 1996 . Terj. Buku asalnya Islam and Science. Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality; foreword by Mohammed Abdus Salam. London ; Atlantic Highlands, N.J. : Zed Books, 1991; diterbitkan juga kemudiannya di K.Lumpur: S.Abdul Majeed & Co. 1992.
Hoyle F., Burbidge G. & Narlikar J.V. 2000. A Different Approach to Cosmology : From a Static Universe through the Big Bang towards Reality .CUP
IDEA (t.t.). Evidence of the Design of the universe through the anthropic principle. Ada di http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/837
Kelih 18 Okt. 2005. IDEA = Intelligent Design and Evolution Awareness Center sebuah BABAK tanpa keuntungan yang ditubuhkan di AS pada 2001.
International Conference of General Relativity and Gravitation. Dublin, Ireland 2004. Lihat Florides drk. 2005.
Internet 0. minta “greek cosmology”
Internet 1. minta “vatican and intelligent design”. 2 Mac 2006
Internet 2: minta “Martabat Tujuh”. 2 Mac 2006
Internet 3: minta “Jakim”. Kelih 2 Mac 2006
Internet 4: Models of the Universe. http:// www. inthelight.co.nz/spirit/pg-univ.htm, 30 Jun 2007
Internet 5: Cosmology - Asia - Buddhist Cosmologies, Chinese Cosmologies,
Bibliography. http://science.jrank.org/pages/7598/Cosmology-Asia.html . Kelih 30 Jun 2007
Internet 6: Buddhist cosmology-wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology. 30 Jun 2007
Iqbal A.M. 1934/2004. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Edited and annotated by M.Saeed Sheikh. N.Delhi: Adam Publishers & Distributors. Suntingan pertamanya 1934 di London. Terjemahan terbaru Melayu Indonesia 2002, “Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam”, Al-mizan . Terj Melayu Indonesia pertama 1982 “Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam”
Iqbal 1982. Lihat Iqbal 1934/2004
Iqbal 2002. Lihat Iqbal 1934/2004
Iqbal 2004. Lihat Iqbal 1935/2004
Isham C. 1988.Creation of the universe as a quantum tunneling process. Dlm. Russell R.J. , Stoeger R. , & Coyne G.V. (Pnyut). Physics, Philosophy and Theology. A Common Qest for Understanding. Vatican City: Vatican Observatory.
----------. 1993. Quantum theories of the creation of the universe. Dlm. Russell R., Murphy N. & Isham C.J. (Pnyut.). Quantum Cosmology and the Laws of Nature. Vatican City: Vatican Press. Pp 74
Jelani Harun. Lihat Bustan al-Salatin.
Johnson P. 1991/1993. Darwin on Trial. 2nd ed. 1993. InterVarsity Press
Jonathan S. 2004. Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of "Progresssive Creationism" (Billions of Years) As Popularized by Astronomer Hugh Ross. Master Books
Karlin S. 1979. Model-model matematik, masalah-masalah dan beberapa kontroversi teori evolusi. Asasains. 2/87, dan 3/87; 1/88: 19-25 ; 1/89: 20-24 (Terj.). Makalah asalnya dalam Bull. AMS 1979.
Karlin S. & Lessard S. 2001. Theoretical Studies on Sex Ratio Evolution. Princeton University Press
Lai C.H. & Kidwai, A. 1989. Ideals and Realities: Selected essays of Abdus Salam.
3rd ed. World Scientific, Singapore
Lampton C. 1989. New Theories on the Birth of the Universe . Franklin Watts; Library Binding edition
Landsman N.P. 2005. When champion meet: rethinking the Bohr-Einstein debate. 22pp. Internet.
Terbit dalam Studies in History and Philosophy of Modern Physics 2006. Kelih 25 Sept 2005
Le Poidevin R. 1991. Creation in a closed universe. Or , have physicists disproved the existence
of god? Religious Studies 27: 39-48
Lederman L. & Teressi D.1994. The God Particle : If the Universe Is the Answer, What Is the Question? Delta; Reprint ed. Terbitan ke-1-nya oleh Bantam, 1993.
Lerner E.J. 1991. The Big Bang Never Happened .Simon & Schuster
Li Zhi Fang & Ruffini R. (Pnyut.). 1987. Quantum Cosmology .Singapore: World Scientific.
Lightman A.1990. Origins: The Lives and Worlds of Modern Cosmologists. Harvard
University Press.
Lucas C. 1996.Big Bang or damp squib - An Alternative Cosmology
http:// www. calresco.org/cosmic.htm Open University Wigwam newsgroup. Kelih
25 Sept 2005
Mahayudin Hj. Y. 2000. Karya Klasik Melayu-Islam. K. Lumpur DBP
Mahmud Yunus. 1969/1993. Tafsir Quran Karim. Klang: Klang Book Centre. Asalnya terbitan di Indonesia 1969
Marmet P. 1988. The 3K MB and Olber’s paradox. Science 240:705
McMullin E. 1988. Natural science and belief in a creator : Historical notes. Dlm Russel R.J. drk. 1988. Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding. Vatican City State: Vatican Observatory . pp 49-79
Miller R.L. 1999. Christian science and the perversion of quantum physics. Skeptics Society & Skeptic Magazine. January 1, 1999. Vol 7(1): 83
Miller K. 2000. Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution. Harper Perennial
Mohammad Alinor b.A.K. 2006. Pengelasan Ilmu Melayu-Sanskrit. Manuskrip
Mohd Abbas (Hj.) A. L. 1993. Alam Semesta dalam al-Quran. Sem. Falsafah Sains. 3-5 Dis. UTM
Morriston W. t.t. Creation ex nihilo and the big bang. Phili 5(1). Ada di
http:// www. philoonline.org/library/morriston_5_1.htm. Kelih 13 Okt. 2005
Muhammad Asad. 1980. The Massage of the Quran. New Era Pub.
Murphy N. & Russell R.J. 1997. Quantum Cosmology and the Laws of Nature: Scientific Perspectives on Divine Action. University of Notre Dame Press
Narlikar J.V. 1999. The quasi-steady state cosmology: Theory and observations .
Pramana. Jour. of Physics. Indian Academy of Sciences 53(6): 1093-1104. Ada juga di http:// www. iisc.ernet.in/pramana/dec1999/c3.html. Kelih 20 Okt. 2005
Nature 340, August 10, 1989.
New Scientist 2004. An Open Letter to the Scientific Community. New Scientist 22 May 2004. Ada juga di http:// www. cosmologystatement.org. 17 Okt. 2005
Nur al-Din al-Raniri. Lihat al-Raniri
O’Leary D. 2004. By Design or By Chance? The Growing Controversy on the Origins of Life in the Universe. Augsburg Books
Oppy G. 1997. Some Questions About 'The Hartle-Hawking Cosmology.
Sophia 36 (1): 84-95. Ada di
http://www.infidels.org/library/modern/graham_oppy/smith1.html
Osman B. 1987. Critique of Evolutionary Theory: A Collection of Essays. Islamic K. Lumpur: Academy of Science and Nurin Enterprise
Paus Benedict XI. 2007. Limits of Scientific Reason. Catholic World News Brief. 12 April 2007. http://www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=77639.
Kelih 23 Jun 2007
Peat F.D. 1988/1993. Superstrings and the Search for the Theory of Everything. Chicago: Contemporary Books, Inc.
Pennock, R.T. 2001. Intelligent Design Creationism and Its Critics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Peters T. 1988. On creating the cosmos. Dlm Russel R. drk. 1988. Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding. Vatican City State: Vatican Observatory: 273-274
Pinschmidt M.W. 1986. Scientific creationism: A challenge to twentieth century scientists. Thomas Jefferson Institute
Polkinghorne J. 1996. The Faith of a Physicist: Reflections of a Bottom-Up Thinker. Minneapolis: Fortress Press
-----------------. 1998. Belief in god in an age of science. New Scientist 159 (2141)
Pylkkanen P . 2005.Time Consciousness : The Relevance of Bohmian Physics to Our
Understanding of the Mind . Springer
Reeves H. 1998. Origins: Speculations on the Cosmos. Earth and Mankind Arcade
Publishing. (Terj. drp Perancis)-----------. 1991. Hour of Our Delight: Cosmic Evolution, Order, and Complexity . W H
Freeman & Co (Terj. drp Perancis)----------. 1984. Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Evolution The MIT Press.
(Terj. drp Perancis)
Remtulla A. 1993. The Reaction of muslim Arab scholars to the Darwinian
Revolution. Muslim Eduction Quarterly. 10(4): 57-64
Ross H. 2006. Creation As Science: A Testable Model Approach to End the Creation/evolution Wars. Navpress Publishing Group
--------. 2004. A Matter of Days: Resolving a Creation Controversy Navpress Publishing Group
--------. 2001. The Creator and the Cosmos: How the Latest Scientific Discoveries of the Century Reveal God Navpress Publishing Group; 3 Exp Upd edition
-------. 1999. Beyond the Cosmos: The Extra-Dimensionality of God : What Recent Discoveries in Astrophysics Reveal About the Glory and Love of God. 2nd Expand edition Navpress Publishing Group
---------. 1985. Grand Unified Theories. Benjamin
Russell R.J. 1988. Quantum physics in philosophical and theological perspective. Dlm. Russell R. drk. 1988. Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding. Vatican City: Vatican Observatory Publications. Pp. 343-374
-------------. 1993. Finite creation without a beginning: The doctrine of creation in relation to Big Bang and quantum cosmologies. Dlm. Russell R.J. drk. 1993. Quantum Cosmology and the Laws of Nature. Vatican City State: Vatican Observatory Pub. Pp. 49-89, 293-329
Russell R.J., Murphy N. & Peacocke A.R. (Pnyut). 2000. Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Devine Action. Vatican City State: Vatican Observatory, and Berkeley: Centre for Theology and Natural Sciences
Russell R.J., Murphy N. & Isham C.J. (Pnyut.). 1993/1996. Quantum Cosmology and the Laws of Nature. Vatican City State: Vatican Observatory Pubs. 2nd ed. 1996
Russell R.J. Stoeger W.R., George V. & Coyne C.V. (Pnyut.). 1988. Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding. Vatican City: Vatican Observatory Publications.
Sa‘id Hawa. 1985. al-Asas fi al-Tafsir. Al-Qahirah (bahasa Arab).
-------------. 1986. al-Rasul. Singapura: Syarikat Kerjaya al-Mahmudaht (bahasa Arab)
Schaefer H.F. 1994. Stephen Hawking, The Big Bang, and God I-III. Ada di
http:// www. leaderu.com/real/ri9404/bigbang.html. 5 Okt. 2005
Schindler D.L. (Pnyut). 1986. Beyond Mechanism: the Universe of Recent Physics and
Catholic Thought. London: Univ. Press of America
Segal A.1992. Fundamental physics in universal space-time, Physics on Manifolds (Paris, 1992), Kluwer, Dor-drecht, 1994, pp. 253–264.
Sethiadi S.I. t.t. Kembali ke-Alkitab. Kembali Kekitab Kejadian.
http://dianweb.org/Khusus/SET_KEMBALI.HTM. Kelih 2 Okt 2005
Shaharir b.M.Z. 2007a. Beberapa judul dalam fizik matematik: perspektif acuan sendiri.
Bengkel Pemeribumian dan PengIslaman Sains & Kejuteraan ASASI-UKM di UKM 9 Feb 2007
---------------------. 2007b. Ulasan buku Wisnu Arya Wardhana, “Melacak Teori Einstein dalam Al Qur’an”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005. Jawhar 4(1) Feb/Mac 2007 ms 17-30
-------------------. 2006a. Bahasa Jiwa Ilmu: Kes Teori Kenisbian Einstein. Sem Sn Komputer & Matematik KUSTEM 7-8 Nov. 2006
------------------. 2006b. Dialog antara ilmu falak dengan astronomi I-III. Insya Allah akan terbit dalam Islamiyat
-------------------. 2005. Tabii Zarah Atom: Penjana Sains Matematik Baru dan Terserlahnya Alam Metafizik. Bangi: Pusat Pengaj. Sn Matema , UKM.
-----------------. 2004a. Dinamik Sebutir Dua Zarah Klasik: Penjana Sains Matematik, Peguam Bela dan Penjana Nilai Serta Kontroversinya Sepanjang Zaman. Bangi: Pusat Pengaj. Sn Matema, UKM.
-------------------. 2004b. Perjuangan menegakkan sistem nilai Islam dalam pembinaan
teori fizik. Majalah Fizik, Sains & Idea 4 : 18-27
--------------------.2003. Sains dan teknologi Melayu sebelum penjajahan Eropah. Melayu. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. 1(2): 157-204
---------------------. 1987/2000. Pengenalan Sejarah dan Falsafah Sains. Snt. Ke-2. Bangi:
Penerbit UKM. Snt pertama 1987
------------------. 1995. Pangkungan Paradigma Darwin. Kesturi. 5(2):76-94
------------------. 1990. Simbiosis antara Sistem Nilai dengan Matematik. Bangi: Penerbit UKM. 64pp
---------------------. 1975. Formulation of Mechanics for Point System by an Inverse observer in One Dimension, Pros. Simposium Fizika‚ I, UKM, 75-82.
Shaharir b.M.Z. & Zainal b.A.A.1996. On the nature of exact real integral solution for the generalised linear diffusion equation. Singapore Journal of Physics. 12(1): 1-7
---------------------------------. 1996. Penyelesaian kamiran nyata berbentuk kamiran Feynman bagi persamaan resapan teritlak berpotensi ayunan harmonik. Jur. Sains Malaysiana. 25(1):111-125
Shahidan b.R. 2004. Mekanik kuantum dan sufisme: satu perbandingan. Dlm Ummul Khair Salma Din et al. (Pyt.) 2004. Prosiding Sem Mengenai Jasa Prof. Shaharir Mohamad Zain. 3 Jun 2004. Pusat Pengajian sains Matematik, FST, UKM dan PERSAMA: 74-78
--------------------1999/2000. Adakah sains kita sains Tawhid? Asasains 3/1999& 1/2000, Sept 1999-April 2000: 9-11
------------------. 1999a. Mekanik Kuantum dan Sufisme. Asasains 1 & 2/1999, Jan-Ogos 1999: 12-14
------------------. 1999b Al-Ghazali dan teori quantum. Dlm Mohd Yusof Hj. Othman et al.
(Pnyut). 1999. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains Jil 7: 85-96.
K.Lumpur: DBP
Shaikh Abdul Mabud. 1987. Teori evolusi: Satu taksiran daripada sudut Islam. Asasains. 2/87 dan 3/87; 1/88; 2/88, 3-6, 1/89: 6-11; 1/91: 28-37 (Terj.). Makalah asalnya , Theory of evolution : an essessment from the Islamic point of view terbitan Muslim Education Quarterly 1987. Diterbitkan semula oleh Kuala Lumpur: The Islamic Academy, Kuala Lumpur 1991. Buku beliau Theory of Evolution terbitan The Islamic Academy 1992 juga berasaskan pada makalah beliau itu.
Shermer M. 2006. Darwin on the Right. Why Christians and conservatives should accept evolution. Scientific American. September 18, 2006
Smith. Q. 1998. Why Steven Hawking's Cosmology Precludes a Creator
Philo 1(1). Ada di http:// www. philoonline.org/library/smith_1_1.htm.
Kelih 3 Okt. 2005.
-----------. 1998. Big Bang Cosmology and atheism. Why the Big bang is no help to theists . Free Inquiry 18(2). Ada di http:// www. Secularhumanism.org/
index.php?section=library&page=smith_18_2 . Kelih 20 Okt. 2005
-----------. 1997. Quantum Cosmology’s Implication of Atheism. Analysis 57(4): 295-304.
Sober E. 2007. What is Wrong with Intelligent Design. The Quarterly Review of Biology: March 2007
Steinhart P.J. 2003. The Cyclic Universe. Edge , Nov. 21, 2002 . Muncul juga di
KurzweilAI.net Jan. 23, 2003. Kelih 3 Okt. 2005
Steinhart P.J. & Turok N. 2002. A Cyclic Model of the Universe. Science, Vol 296, Issue 5572, 1436-1439, 24 May 2002. Muncul juga di Science Express, 25 April 2002.
------------------------------. 2002. Cyclic theory of the universe. Phys. Rev D65 126003.
------------------------------. 2004. The cyclic model symplified . Ada di internet,
http:// www. phy.princeton.edu/~steinh/dm2004.pdf.
Kelih 10 Okt. 2005
Steinman M. 2000. The “Fine-Tuning” of the Universe . Ada di
http://www.aish.com/societywork/sciencenature/
The_Fine_Tuning_of_the_Universe.asp. Kelih 29 Sept. 2005
Strange P. 1998. Relativistic Quantum Mechanics with Application in Condensed matter and Atomic Physics. CUP
Sulaiman N. 1989/1999. Sains Menurut Perspektif Islam. Cetakan ke-9. Bangi: PPU
Cetakan pertamanya 1989.
Syed Mahadhir Syed Ibrahim. 2005. Fakta Sains di Dalam al-Quran. Ada di http:// www. yadim.com.my/Sains/SainsFull.asp?SainsID=19
Kelih 20 Okt 2005
Time . August, 2005. Keluaran khas bicara “intelligent design”.
‘Uthman El-Muhammady M. 2005. Konsep Nur Muhammad. di Dunia Melayu dalam konteks wacana Sunni: Satu Pengamatan Awal. Siri Wacana Ilmiah DAMAI Dunia Melayu dan Islam ATMA, UKM 21 Jun 2005
----------------------------------. 2004.The concept of the Muhammadan light in malay-Islamic discourse in the context of Sunni Sacred narrative: An Early Observation. International Seminar on Islamic Thought (ISoIT), UKM
Vilenkin A. 1982. Creation of Universes from Nothing. Physical Letters 1178 : 25-28.
-------------. 1988. Quantum Cosmology and the Initial State of the Universe. Physical
Review D37 : 888ff
Weinberg S. 1992. Dreams of a Final Theory . New York: Vintage Books.
-----------. 1995. Theory of Field. CUP
Wells J. 2002. Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong. Regnery Publishing, Inc
Whitehead A.N. 1958. Science and the Modern World. The New American Library
Wilkinson D. & Wolfendale A. 1993. God, The Big Bang and Stephen Hawking. England:
Monarch Pub.
Williams A. & Hartnett J. 2005. Dismantling the Big Bang. Master Books
Wolfson H.A. 1976. The Philosophy of the Kalam. Harvard Univ. Press
Zeilinger A. 2000. Quantum teleportation. Scientific American .April: 32-41
Zukav G. 1979/2001. The Dancing Wu Li Masters : An Overview of the New Physics.
4th ed. Harper & Collins. Snt. Pertamanya 1979.

%%%%%%disediakan untuk Wacana ASASI ke-2, 12 Julai 2007%%%%%%%


Lampiran 1

Karya berkenaan alam semesta inflasi (atawa TDB-TAMbang) dalam dasawarsa ini

Gonzalo J.A. 2005. Inflationary Cosmology Revisited: An Overview Of Contemporary Scientific Cosmology After The Inflationary Proposal. World Scientific Publishing Company
Guth A.H. 1998. The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins. Perseus Books Group
Knobe J. & Olum K. & Vilenkin A. 2005. Philosophical Implications of Inflationary Cosmology. Mimeo.
Linde A.D. 1990. Particle Physics and Inflationary Cosmology . CRC. Terj drp Rusia.
Rebhan E. "Soft bang" instead of "big bang": model of an inflationary universe without singularities and with eternal physical past time Astron.Astrophys.353:1-9,2000.

%%%%%%%%%%
Lampiran 2

Karya Berkenaan Alam Semesta Berganjat/Berkitar dalam Dasawarsa ini


Hao J-g. & Li X-z. 2003. Cosmological Anisotropy and the Cycling of Universe. arXiv:hep-th/0303110v3
Lessner G. 2006. Oscillating Universe - An Alternative Approach in Cosmology. Astrophys. & Space Sc. 306(4): 249-257
Sidharth B.G. 2005. The Universe of Fluctiuations: The Architecture of Spacetime and the Universe. Springer
Steinhart P.J. 2003. The Cyclic Universe. Edge , Nov. 21, 2002 . Muncul juga di
KurzweilAI.net Jan. 23, 2003. Kelih 3 Okt. 2005
Steinhart P.J. & Turok N. 2002. A Cyclic Model of the Universe. Science, Vol 296, Issue 5572, 1436-1439, 24 May 2002. Muncul juga di Science Express, 25 April 2002.
---------------------------------. 2002. Cyclic theory of the universe. Phys. Rev D65 126003.
---------------------------------. 2004. The cyclic model symplified . Ada di internet,
http:// www. phy.princeton.edu/~steinh/dm2004.pdf. Kelih 10 Okt. 2005


%%%%%%%%%%%%%

Lampiran 3

Karya Berkenaan dengan Alam Semesta Statik/Einstein dalam Dasawarsa ini (1996-sekarang)

Andrews T.B. 2001. The Static Universe Hypothesis: Theoretical Basis and Observational Tests of the Hypothesis. arXiv:astro-ph/0109110v1
Barrow J.D., Ellis G. , Maartens R. & Tsagas C. 2003.On the Stability of the Einstein Static Universe. Class.Quant.Grav. 20 (2003) L155-L164
Boehmer C.G. 2004. The Einstein static universe with torsion and the sign problem of the cosmological constant. Class.Quant.Grav. 21 (2004) 1119-1124
Daigneault A. & Sangalli A. 2001. Einstein’s static universe: an idea whose time is come back? Notices AMS 48(1): 9-16
Gergely L. & Maartens R. 2002. Brane-world generalizations of the Einstein static universe. Class.Quant.Grav. 19 : 213-222
Gruppuso A. , Roessl E. & Shaposhnikov. 2004. Einstein static universe as a brane in extra dimensions. JHEP 0408: 011
Jonauskas V. 1999. On the possibility of variation of the fundamental constants of physics in the static universe. arXiv:astro-ph/9908082v1
Khalatnikov I.M. 2003. Open static Chaplygin universe. Phys. Letts.B 563(3-4):123-131
Krauss L.M. & Scherree R.J. 2007. The Return of a Static Universe and the End of Cosmology. arXiv:0704.0221v2 [astro-ph]
Losic B. & Unruh W.G. 2005. On the initial value problem for second order scalar fluctuations in Einstein static Universe. Phys.Rev. D71: 044011
Lucas C. 1996.Big Bang or damp squib - An Alternative Cosmology
http:// www. calresco.org/cosmic.htm Open University Wigwam newsgroup. Kelih 25 Sept 2005
Shojai A. & F. Dadhich N. 2005. Static Einstein's Universe as a Quantum Solution of Causal Quantum Gravity. Int. J. Mod. Phys. A20: 2773-2780
Stepanov S.S. 2000. A time-space varying speed of light and the Hubble Law in static Universe. Phys.Rev. D62: 023507
Time M. A. 1999. Stationary Asymptotically Einstein Static Universe Solution. arXiv:gr-qc/9810060v3


%%%%%%%

Lampiran 4

Karya Berkenaan dengan Alam Semesta Pegun dan Quasi-pegun dalam Dasawarsa ini (1996-sekarang)

Burbidge G., Hoyle F. & Narlikar J.V. 1999. A Different Approach to Cosmology. Physics Today, April 1999.
Deutsch S. 2001. Of Big Bangs and Small Fizzes (Expanded)* . http://www.siddeutsch.org/essay3.html
Versi lebih pendek muncul dlm IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Nov/Dec 2001.
Farmer B.L. 1995. Universe Alternatives: Emerging Concepts of Size, Age, Structure, and Behavior, 2nd edition, Gilliland Printing,
Ford L.H. & Roman T.A. 2000. Negative Energy, Wormholes and Warp Drive. Scientific American, January 2000
Hoyle F., Burbidge G., & Narlikar, J. V. 1993. A quasi-steady state cosmological model with creation of matter. The Astrophysical Journal 410: 437-457
------------------------------------------------. 1994. The basic theory underlying the quasi-steady state cosmological model. Proc. R. Soc. A 448 :191
------------------------------------------------. 2000. A Different Approach to Cosmology. CUP

Kanipe J. 1995. The pillars of cosmology: a short history and assessment. Astrophys. And space sc. 227(1-2), may 1995
Krauss L.M. & Starkman G.D. 1999. The Fate of Life in the Universe. Scientific American, November 1999
Narlikar J.V. 2003.The quasi-steady-state cosmology .Chaos Solitons Fractals 16:469-477.
Vishwakarma R.G. & Narlikar J.V. 2005. QSSC re-examined for the newly discovered SNe Ia. International Journal of Modern Physics D. 14(2): 345-354
Wegener M. 2006. Kinematic Cosmology & a new "Steady State" Model of Continued Creation. AIP Conf.Proc. 822: 301-316. 1st Crisis in Cosmology Conference (CCC-1): Challenging Observations and the Quest for a New Picture of the Universe, Moncao, Portugal, 23-25 Jun 2005.

%%%%%%%%%

Lampiran 5

Karya Berkenaan dengan Kritikan terhadap TDB atau TAMbang Selain drp Perspektif Agama: Model Alam Semesta Alternatif Selain drp Model Statik, Quasi-statik, dan Ciptaan/RBP.


Andrews T.B. 2006. Falsification of the expanding universe model. 1st Crisis in Cosmology Conference (CCC-1): Challenging Observations and the Quest for a New Picture of the Universe, Moncao, Portugal, 23-25 Jun 2005. Terbit dlm. AIP Conf. Proc.822:3-22,2006. Juga dlm Moncao 2005, Crisis in cosmology: 3-22
Arp H.C. 1998. Seeing Red: Redshifts, Cosmology and Academic Science. Aperion
Antonopoulos C. 2003. A bang into nowhere. Comments on universe expansion theory. Apeiron 10(1): 40-68
Bennett C.L. 2006. Cosmology from start to finish Nature 440, 1126-1131
Best L.J. 2006. God and Fallacy in the Theory of Evolution. Trafford Publishing
Bjornson A. 2002.The Scientific Story of Creation. Addison Press
Borensztejn S. 2005. An universe without Big Bang. The temporalist model: an universe without expansion. http: // www. Freezer.com/perso/notbigbang/ . Kelih 20 Okt 2005
Carter J. 2000. The Other Theory of Physics. Absolute Motion, Incorporated
Coles P. 2005. The state of the Universe. Nature 433, Issue 7023: 248-256.
Dadhich N. 1997. Inhomogeneous imperfect fluid spherical models without Big-Bang singularity. J.Astrophys.Astron. 18: 343
Dart H.P. 1993. New Alternative to the Big Bang Theory . APEIRON 17, October 1993:1-4
Gentry R.V. 2003. Discovery of a major contradiction in Big Bang cosmology points to the new Cosmic Center universe model. CERN-EXT-2003-21, Mar 2003. 5pp
Gish D. 2007. The Big Bang Theory Collapses. Impact. Inst. For Creation Research. Dlm Internet
Gron O. & Elgaroy O. 2007. Is space expanding in the Friedmann universe models? American Journal of Physics . 75(2): 151-157
Johri V.B. 1997. Cosmogenesis without big bang. A New model of the early universe. IUCAA-02-97..
Ladik J.J. 2000. Did the universe evolve by chance? Remarks to Lee Smolin's book ''The life of the cosmos''. Jour. Of Molecular Structure: THEOCHEM 500(1): 1-3
Lampton C. 1989. New Theories on the Birth of the Universe . Franklin Watts; Library Binding edition
Lerner E.J. 1991. The Big Bang Never Happened .Simon & Schuster
Lerner E.J. & Almeida Jose B. (Pnyut.). 2006. 1st Crisis in Cosmology Conference: CCC-1 (AIP Conference Proceedings) American Institute of Physics
Lesgourgues J. 2004. An overview of Cosmology. arXiv:astro-ph/0409426v1
Lucas C. 1996. Big Bang or damp squib - An Alternative Cosmology
http:// www. calresco.org/cosmic.htm Open University Wigwam newsgroup. Kelih 25 Sept 2005
Maccari A. 2006. Irreversible processes and a new model for the Universe
Chaos , Solitons & Fractals 28(4), May 2006, Pages 846-856
Maroto A.L. & Ramirez 2004. A Conceptual Tour About the Standard Cosmological Model. arXiv:astro-ph/0409280v1
Mercik A. & S. 2006. An origin of the universe: a model alternative to Big Bang. arXiv:physics/0604024v1 [physics.gen-ph]
Martin R.C. 1999. Astronomy on Trial. University Press of America
Mitchell W.C. 2002. Bye Bye Big Bang: Hello Reality. Cosmic Sense Books
Mohazzab M. & Lima J.A.S. 1999. Reply to remarks on a decrumpling model of the universe. International Journal of Modern Physics D. 8(6): 751-752
Pearson R.D. 1998. Revising Big Bang cosmology. Speculations in Sc. & Technol. 21(4): 269-276
Pecker J-C. & Narlikar J. (Pnyut.). 2006. Current Issues in Cosmology. CUP
Segal I.E. 1976. Mathematical Cosmology and Extragalactic Astronomy. AP
Skalsky V. 2000. The only non-contradictory model of universe. arXiv: astro-ph/0003192v4
Tegmark M. 2005. How did it all begin? arXiv:astro-ph/0508429v1
Tenorio L, Stark P.B. & Lineweaver C.H. 1999. Bigger uncertainties and the Big Bang. Inverse Problems 15(1): 329-341
Turner M.S. 1999. Cosmology Solved? Quite Possibly! Astron.Soc.Pac. 111: 264-273
Vishwakarma R.G. 2004. In Quest of a True Model of the Universe. arXiv:astro-ph/0404371v3
Vishwakarma. R.G. 1999. Comments on “Remark on a decrumpling model of the universe”. International Journal of Modern Physics D. 8(3): 395-397
Williams A. & Hartnett J. 2005. Dismantling the Big Bang . Master Books


%%%%%%%%%%%%%%


Lampiran 6

Karya TRBP dalam alaf ini
(sejak 2000 hingga Jun 2007)

Ackland T.S. 2004.The Story Of Creation As Told By Theology And By Science. Kessinger Publishing
Artiqas M., Glick T.F. & Martinez R.A.2006. Negotiating Darwin: The Vatican
Confronts Evolution, 1877--1902 The Johns Hopkins University
Ashton J.F. 2001. In Six Days : Why Fifty Scientists Choose to Believe in Creation. Master Books
Ashton J.F. & Westacott M. 2006. The Big Argument: Twenty-Four Scholars Explore How Science, Archaelogy, and Philosophy Have Proven the Existence of God Master Books
Ayala F.J. 2007. Darwin's Gift: To Science and Religion Joseph Henry Press
Baird R.M. & Rosenbaum S.E. (Pnyut.). 2007.Intelligent Design: Real Science or
Religion in Disguise Prometheus Books
Behe M.J., Dembski W.A. & Meyer S.C. (Pnyut.). 2000. Science and Evidence for Design in the Universe. Ignatius Press
Bendewald J. & Sherwin F. 2004. Evolution Shot Full of Holes Evidence Press
Beverly J.A. 2007. The God Solution: A Reply to The God Delusion. Nelson Reference
Bjornson A. 2002.The Scientific Story of Creation. Addison Press
Blanchard J. 2004. Has Science Got Rid of God? Evangelical Press
Braun E. 2005. At Issue Series - Creationism versus Evolution Greenhaven Press
Brockman J. (Pnyut.). 2006. Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement. Random House
Broom N. 2001. How Blind Is the Watchmaker?: Nature's Design & the Limits of
Naturalistic Science. InterVarsity Press; 2nd edition
Brun R.B 1999. Does God Play Dice? A Response to Niels H. Gregersen, “The Idea of Creation and the Theory of Autopoietic Processes” . Zygon 34(1): 93-100
Brush N.2005. Limitations of Scientific Truth, The: Why Science Can't Answer Life's
Ultimate Questions Kregel Publications
Burgess L. 2006. God's Universe: A New Theory of the Universe. Trafford Publishing
Butchins A. 2002.The Numinous Legacy: Modern Cosmology and Religion. Albatross Press berbezanya konsep universe sekarang dng zaman nabi
Byl J. 2001. God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe.
Banner of Truth
Carlisle C. & Smith W.T. 2006. The Complete Idiot's Guide to Understanding Intelligent Design (Complete Idiot's Guide to) Alpha
Carrier R. 2005. Sense and Goodness Without God: A Defense of Metaphysical Naturalism AuthorHouse
Coleman S. & Carlin L. (Pnyut). 2004. The Cultures of Creationism: Anti-Evolution in English-Speaking Countries . Ashgate Publishing
Colling R.G. 2004.Random Designer: Created from Chaos to Connect with Creator
Browning Press
Colson C.W. & Pearcey N. 2001. Science and Evolution: Developing a Christian
Worldview of Science and Evolution Tyndale House Publishers
Dawkins R. 2006. The God Delusion. Houghton Mifflin
DeYoung D.B.2006. Pioneer Explorers of Intelligent Design: Scientists Who Made a Difference. BMH Books
Dembski W.A. 2002. Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology. InterVarsity Press
Dembski W.A. 2004.The Design Revolution: Answering The Toughest Questions About Intelligent Design IVP Books
Dembski W.A. (Pnyut.). 2006. Darwin's Nemesis: Phillip Johnson And the Intelligent Design Movement. IVP Academic
Dembski & Ruse M. (Pnyut.). 2004. Debating Design: From Darwin to DNA. CUP
Dembski W.A. (Pnyut.). 2006. Darwin's Nemesis: Phillip Johnson And the Intelligent Design Movement. IVP Academic
Dennette D. 2006. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. Viking Adult
Faulkner D. 2004.Universe by Design . Master Books
Gilbert S., Larson E.J. , Maienschein J., Ruse M. & Young R.M. 2007. The Panda's Black Box: Opening up the Intelligent Design Controversy The Johns Hopkins University Press
Gitt W.W. 2006. In the Beginning Was Information: A Scientist Explains the Incredible Design in Nature Master Books
Gleiser M. 2005.The Dancing Universe: From Creation Myths to the Big Bang Dartmouth College Press; New Ed edition
Gunn A.M. 2006. Intelligent Design And Fundamentalist Opposition to Evolution McFarland & Company
Hanegraff H. 2003. Fatal Flaws: What Evolutionists Don't Want You to Know. Thomas Nelson
Harris S. 2005. The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason. Reprint ed. W. W. Norton
Haught J.F. 2001. Responses to 101 Questions on God and Evolution Paulist Press
Herrmann R.A. 2002. Science Declares Our Universe IS Intelligently Designed. Xulon Press
Hedtke R. 2003. Great Evolution Hoax. ACW Press
Herrmann R.A. 2002. Science Declares Our Universe Is Intelligently Designed. Xulon Press
Holder R.D. 2004. God, The Multiverse, And Everything: Modern Cosmology And The Argument From Design. Ashgate Publishing
Hunter C.G. 2003. Darwins Proof: The Triumph of Religion over Science. Brazos Press
Jonathan S. 2004. Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of “Progressive Creationist” (Billions of Years) as Popularised by Astronomer Hugh Ross. Master Books
Jeffrey G.R. 2003. Creation: Remarkable Evidence of God's Design WaterBrook Press
King M. 2007. The God Delusion Revisited. Lulu Enterprises, UK Ltd
Kitcher P. 2006.Living with Darwin: Evolution, Design, and the Future of Faith. OUP, USA
Klee R. 2002. The Revenge of Pythagoras: How a Mathematical Sharp Practice Undermines the Contemporary Design Argument in Astrophysical Cosmology. British Jour. For the Philosophy of Sc. 53(3): 331-354
Knapp S. 2000. How the Universe was Created and Our Purpose In It World Relief Network. Vedic perspective
Kolom A.L. 2005. On the Contrary, Science + Logic = Intelligent Design! (Science vs. the Bible: From Conflict to Confirmation) Sir Speedy
Lienesch M. 2007. In the Beginning: Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution Movement . The University of North Carolina Press
Lisle J. 2006. Taking Back Astronomy: The Heavens Declare Creation Master Books
Logan K. 2005. Responding To The Challenge Of Evolution: Inside The Debate That Is Dividing Education. Victor
Malone B. 2001.Search for the Truth: Changing the World with the Evidence for Creation Search for the Truth Ministries Reveal? Harvest House Publishers
Manson N.A. 2003. God and Design: The Teleological Argument and Modern Science Routledge
Mcintyre M. 2000. Cosmology and creation: the spiritual significance of contemporary cosmology. Theological Studies. September 1, 2000. Vol 61(3): 592
Morris H.M. 2000. The Long War Against God: The History and Impact of the Creation/Evolution Conflict Master Books
Morris J.D. 2003. Is the Big Bang Biblical: And 99 Other Questions With John Morris. Master Books
Muncaster R.O. 2000.Creation vs. Evolution: What Do the Latest Scientific Discoveries . Harvest House Publishers
----------------------. 2003. Dismantling Evolution: Building the Case for Intelligent Design (Examine the Evidence). Harvest House Publishers
Nichols T.L. 2003. The Sacred Cosmos: Christian Faith and the Challenge of Naturalism. Brazos Press
O’Leary D. 2004. By Design or By Chance? The Growing Controversy on the Origins of Life in the Universe. Augsburg Books.
Pennock R.T. 2001.Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives. The MIT Press
Perloff J. 2002. The Case Against Darwin: Why the Evidence Should Be Examined. Refuge Books
Petto A.J. & Godfrey L.R. (Pnyut.). 2007. Scientists Confront Intelligent Design and Creationism W. W. Norton
Pickard S. & Ledger C. (Pnyut.). 2004. Creation and Complexity: Interdisciplinary Issues in Science and Religion ATF Press
Popper K. 2006. Reclaiming Science from Darwinism: A Clear Understanding of Creation, Evolution, and Intelligent Design Harvest House Publishers
Rael. 2006. Intelligent Design: Message from the Designers Nova Distribution
Rana F. & Ross H. 2005. Who Was Adam?: A Creation Model Approach to the Origin of Man. Navpress Publishing Group
Roughgarden J. 2006. Evolution and Christian Faith: Reflections of an Evolutionary Biologist Island Press
Ross H. 2006. Creation As Science: A Testable Model Approach to End the Creation/evolution Wars. Navpress Publishing Group
--------. 2004. A Matter of Days: Resolving a Creation Controversy Navpress Publishing Group
--------. 2001. The Creator and the Cosmos: How the Latest Scientific Discoveries of the Century Reveal God . 3rd Exp Upd ed. Navpress Publishing Group
---------. 1999. Beyond the Cosmos: The Extra-Dimensionality of God : What Recent Discoveries in Astrophysics Reveal About the Glory and Love of God. 2nd Expand ed. Navpress Publishing Group
Santorum R. 2006. Darwin's Nemesis: Phillip Johnson And the Intelligent Design Movement. IVP Academic
Sarfati J. 1999. Refuting Evolution: A Handbook for Students, Parents, and Teachers Countering the Latest Arguments for Evolution. Master Books
Sarkar S.2007. Doubting Darwin?: Creationist Designs on Evolution Blackwell Publishing Limited
Shank N. 2003. God, the Devil, and Darwin: A Critique of Intelligent Design Theory. OUP,USA
------------.2005. The illusion of design. Skeptic: June 22, 12(2): 51
Shermer M. 2006. Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design Times Books
Susskind L. 2005.The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design Little, Brown and Company
Strobel L. 2005. The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence That Points Toward God. New Ed edition. Zondervan
Thompson B. 2004. Scientific Case for Creation Apologetics Press, Inc.
Wells J. 2002. Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong. Regnery Publishing, Inc
Wireland C. (Pnyut.). 2004.The Genesis Files: Meet 22 Modern Day Scientists Who Believe in a Six-Day Recent Creation. Master Books
Woodward T. 2003.Doubts About Darwin: A History of Intelligent Design. Baker Books
Woodward T. 2006. Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design Baker Books
Zeitlin S. 2000. Four Corners of the Sky: Creation Stories and Cosmologies from Around the World Henry Holt and Co. (BYR)
Zillmer H-J. 2003. Darwin's Mistake: Antediluvian Discoveries Prove Dinosaurs and Humans Co-Existed. Adventures Unlimited Press; 2Rev Ed edition

%%%%%%%%%%%%%%
.
Lampiran 7

Karya Kosmologi dan Agama dalam Dasawarsa Ini
(sejak 1996 hingga Jun 2007)

(Tidak termasuk aliran Ciptaisme atau Reka Bentuk Pintar)


Budhaisme/ Hinduisme/Jangisme/Tao/Zen
Buley M. 2006. Classical Samkhya And Yoga: The Metaphysics Of Experience Routledge
Capra F. 2004. The Tao of Physics: an Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism. 4th ed. Shambhala. Snt. 1 ialah 1978
Cremo M.A. 2003. Human Devolution: a Vedic alternative to Darwin's theory Torchlight Publishing
Dalai Lama. 2006.The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and
Spirituality Reprint ed. Broadway
Dalai Lama. 1993. MindScience: An East-West Dialogue. Wisdom Publications Darling D.J. 1996. Zen Physics: The Science of Death, the Logic of Reincarnation.
Harpercollins
Datta B. & Singh A.N. 2001. History of Hindu Mathematics ( two Vol. set) Bhartiya Kala Prakashan
Fisher C. 2007. Dismantling Discontent: Buddha's Way Through Darwin's World . Elite Books
Gangooly P. 1997 (Pnyut.).. The Surya Siddhanta: A Textbook of Hindu Astronomy. New Exd ed. South Asia Books
Goswami A. 2006. The Visionary Window: A Quantum Physicist's Guide to Enlightment. New Ed edition . Quest Books
Hayward J.W. & Varela F. J. 2001.Gentle Bridges: Conversations with the Dalai Lama
on the Sciences of Mind . Shambhala; New Ed edition
Houshmand Z. 2004. The New Physics and Cosmology Dialogues with the Dalai Lama OUP, USA
Ingram P.O. t.t. On Buddhist-Christian dialogue with the natural sciences . http://66.102.7.104/search?q=cache:QpJwriMXxAYJ:www.ctr4process.org/publications/SeminarPapers/241Ingram.rtf+scienticism&hl=en&gl=my&ct=clnk&cd=14. Kelih 20 Mei 2006
Kak S. 2004. Architecture of Knowledge: Quantam Mechanics, Neuroscience, Computers and Consciousness. Centre for Studies in Civilizations
Kezwer G.P.2003. Meditation, Oneness and Physics: A Journey through Laboratories of Physics and Meditation. Lantern Books
Krishna G. 1999. The Dawn of a New Science. Institute for Consciousness Research
Lvengar T.R.R. & Tyengar T.R.R. 1997. Hinduism and Scientific Quest. D K Print World
Mansfield V. 2003. Synchronicity, Science, and Soul-Making. Open Court Publishing
Company
Marano H.E. 2004. A meeting of the minds: some of the world's best thinkers gathered at the MIT last fall to discuss how scientists and Buddhists can collaborate to understand the nature of reality. The meeting focused on neuroscience and psychology. Psychology Today. Jan-Feb.
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1175/is_1_37/ai_n6160227
Kelih 9 Mei 2006. Lihat juga ASASAINS 2005 terbitan ASASI
McFarlane T.J. (Pnyut.). 2002. Einstein and Buddha: The Parallel Sayings. Ulysses
Press, Seastone; Reprint edition
Mohan R.R. , Roy R.M., S.K. & R.R.M.1999. Vedic Physics. Golden Egg Pub.
Mudrit.1999. Science, Spirituality, and the Future: A Vision for the Twenty-first Century: Essays in Honour of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama, Tenzin Gyatso.
Pedersen o. 2007. The Two Books: Historical Notes on Some Interactions between Natural Science and Theology. Vertican Pubs.
Picard M. & Thuan T X. 2004. The Quantum and the Lotus: A Journey to the Frontiers
Where Science and Buddhism Meet. Reprint ed.Three Rivers Press
Picard M. & Thuan T X. 2004. The Quantum and the Lotus: A Journey to the Frontiers
Where Science and Buddhism Meet. Three Rivers Press; Reprint ed.
Powell R. 1996. Dialogues on Reality: An Exploration into the Nature of Our Ultimate Identity. North Atlantic Books
Ranganathananda S. 1996. Vedanta and Science, 2nd Ed. Ramakrishna Mission Inst of Culture Publ, Calcutta, India.
Roy R.R.M.1999. Vedic Physics. Golden Egg Publishing
Smith B.K. 2007. Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste. OUP, USA
Thompson R.L. 2000. Mysteries of the Sacred Universe. Illustrate ed.Govardhan Hill Pub
Wallace A.. 2003. Buddhism and Science. Columbia University Press/Motilal
Banarsidass
Wallace A. 2000. The Taboo of Subjectivity: Towards a New Science of Consciousness.
Oxford University Press, USA
Wallace B.A. 2003.Choosing Reality, : A Buddhist View of Physics and the Mind . Snow
Lion Publications; Subsequent edition
Wolston M. t.t. “Hinduisme and quantum mechanics”. Internet.. 16 Sept 2005.
Zukav G. 2001. The Dancing Wu Li Masters : An Overview of the New Physics.
4th ed. Harper & Collins. Snt. Pertamanya 1979.


Kristian/Nashara/Barat (selain drp TRBP)
Anderson V. 2002. Pragmatic Theology and the Natural Sciences at the Intersection of Human Interests . Zygon 37(1): 161-173
Ashton J.F. & Westacott M. 2006. The Big Argument: Twenty-Four Scholars Explore How Science, Archaelogy, and Philosophy Have Proven the Existence of God Master Books
Baker A.D. 2002. Theology and the Crisis in Darwinism. Modern Theology 18(2): 183-215
Barbour I.G. 2000. When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners? HarperSanFrancisco
Barr S.M. 2006. Modern Physics and Ancient Faith. New Ed edition. University of Notre Dame Press
Barr S.M. 2007. Faith and quantum theory. First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Life. March 1, 2007
Baumann T.L. 2002. God at the Speed of Light .R.E. Press. Association of Research & Enlig
Begley S. 1998. Science Finds God. Newsweek, July 20, pp. 46-51
Bendewald J. & Sherwin F. 2004. Evolution Shot Full of Holes Evidence Press
Birkett k. 2006. conscious objections: god and the consciousness debates. Zygon 41(2): 249-266(18)
Briski D. 2004. Impressive Deception: Creation Or Evolution-- You Decide. Ragged Edge Press
Butterfield J. 2000. Some worlds of quantum theory. CTNS-Vatican Conference
Byl J. 2001. God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe.
Banner of Truth
Carroll W.E. 1999. Aquinas and the Big Bang.(13th-century religious philosopher Thomas Aquinas). First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Life November 1, 1999. Institute on Religion and Public Life
Clausen B.. 2000. Integrating Faith and learning in the Teaching of Physics. The 26th Annual Faith and Learning Seminar on Science and Religion held at the Geoscience Research Institute, Loma Linda, CA, July 16-28, 2000.
Colson C.W. & Pearcey N. 2001. Science and Evolution: Developing a Christian
Worldview of Science and Evolution Tyndale House Publishers
Cooper E.A. 2004. The Origin of The Universe. Pleasant Word-A Division of WinePress
Publishing
Crain S. D. 1997. Divine Action and the Natural Sciences. Zygon 32(3):423-432
Davies P. 2002. Membaca Pikiran Tuhan. Terj Drs. Hamzah, The Mind of God: The Scientific for
a Rational World. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
Davis E. B. 2000. Appreciating a Scientist-Theologian: Some Remarks on the Work of John Polkinghorne. Zygon 35(4): 971-976
DeLashmutt M.W. 2005. syncretism or correlation: teilhard and tillich's contrasting methodological approaches to science and theology. Zygon 40(3): 739-750
Dimery R. 1998. The best of both worlds: A study in complementarity of science and Christianity. Internet. “christianity and quantum mechanics”. http:// www. Dimery.com/articles/Both_worlds/both_worlds.html. 16 Sept 2005
Dowe P. 2005. Galileo, Darwin, and Hawking: the Interplay of Science, Reason, and Religion. William B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan. Lihat juga sorotan buku ini di
http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/reviews/galileodarwinhawking.htm
Durbin W.A. 2003. Negotiating The Boundaries of Science and Religion: The Conversion of Allan Sandage. Zygon 38(1): 71-84
Edson E. & Savage-Smith E. 2004. Medieval Views of the Cosmos Bodleian Library, University of Oxford
Elliott B. 2006. Science and Religion, the Continuing Conflict Book 2 Trafford Publishing
Falk D.R.2004. Coming to Peace With Science: Bridging the Worlds Between Faith and Biology. InterVarsity Press
Grünbaum A. 2000. A new critique of theological interpretations of physical cosmology . British Jour. For the Philosophy of Sc. 51(1): 1-43
Heinemann K. 2004. Expanding Perception. Word Association
Hodgon P.E. 2005. Science and Belief in the Nuclear Age Sapientia Press of Ave Maria University
Ilham Dilman, 1999. Free Will: An Historical and Philosophical Introduction. Routledge
Impey C. & Petry C. (Pnyut.). 2003. Science and Theology: Ruminations on The Cosmos. Vertican Pubs.
-----------------------------------. 2003. International Symposium on Astrophysics Research and on The Dialogue between Science and Religion. Vertican Pubs
Ingram P.O. t.t. On Buddhist-Christian dialogue with the natural sciences . http://66.102.7.104/search?q=cache:QpJwriMXxAYJ:www.ctr4process.org/publications/SeminarPapers/241Ingram.rtf+scienticism&hl=en&gl=my&ct=clnk&cd=14. Kelih 20 Mei 2006
Jackelen A. 2006. a relativistic eschatology: time, eternity, and eschatology in light of the physics of relativity . Zygon. 41(4): 955-974
Kaufman G.D. 2005. techno-secularism and “revealed religion”: some problems with caiazza's analysis . Zygon 40(2): 323-334
Lameter C. 2001. Yes, God can . A response to Nicolas Saunders article in Sept. 2000 ed. of
Zygon titled : Does God Cheat. http: // www.christ21.org/ papers/saunders1.htm.
Kelih 13 Sept. 2005
Lameter C.2006. Divine Action in the Framework of Scientific Thinking: From Quantum Theory to Divine Action. Christianity in the 21st Century
Larry A. Witham. 2006. Where Darwin Meets the Bible: Creationists and Evolutionists in America. New Ed ed. OUP, USA
Lindberg D.C. & R.L.(Pnyut.). 2003. Numbers. When Science and Christianity Meet University of Chicago Press
Luoma T. 2002. The Impact of Theology on the Natural Sciences. Incarnation and Phys. 28-61
Malin S. 2001. Nature Loves to Hides: Quantum Physics and Reality. A Western Perspective. OUP
Mallary M. 2004.Our Improbable Universe: A Physicist Considers How We Got Here Thunder's Mouth Press
Murphy N. & Russell R.J. 1997. Quantum Cosmology and the Laws of Nature: Scientific Perspectives on Divine Action. University of Notre Dame Press
Neuhauser R.G. 2004.The Cosmic Deity: Where Scientists and Theologians Fear to Tread. Mill Creek Publishers
Nowacki M.R. 2007. The Kalam Cosmological Argument for God. Prometheus Books
O’Murchu D. 2005. Quantum Theology, Revised Edition: Spiritual Implications of the New Physics. Crossroad Publishing Company; Rev Upd edition
Pannenberg W. 2005. Notes on the alleged conflict between religion and science
Zygon 40(3): 585-588
Pennock R.T. 2004. God and nature revisited - When Science and Christianity Meet Trend in Ecology and Evolution 19(1): 8-9
Peters T. & Bennett G. 2003. Bridging Science and Religion Augsburg Fortress Publishers
Polkinghorne J. 1996. The Faith of a Physicist: Reflections of a Bottom-Up Thinker. Minneapolis: Fortress Press
------------------. 2001. Faith, Science and Understanding Yale University Press
------------------. 2003. Belief in God in an Age of Science. New Ed ed. Yale University Press
------------------. 2006. Quarks, Chaos & Christianity, Revised and Updated: Questions to Science and Religion. Rev Upd edition. Crossroad
Powell C. 2003. God in the Equation : How Einstein Transformed Religion. Free Press; Reprint edition
Rahim Acar. 2005. Talking About God and Talking About Creation: Avicenna's and Thomas Aquinas' Positions Brill Academic Pub
Rosado C. t.t.What Is Spirituality? Memetics, Quantum Mechanics, and the Spiral of Spirituality. http://rosado.net/articles-qumetics.html
Russell P. 2003. From Science to God: A Physicist's Journey into the Mystery of Consciousness. New World Library
Russell R.J., Clayton P. , Wegter-Mcnelly K. &. Polkinghorne J. (Pnyut.). 2001. Quantum Mechanics. Vertican Pubs
Russell R.J., Murphy N. & Isham C.J. (Pnyut.). 1996. Quantum Cosmology and The Laws of Nature. 2nd rev. ed. Vertican Pubs. Cet pertamanya 1993.
Russel R.J., Murphy N. & Peacocke A.R. (Pnyut). 2000. Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Devine Action, Vatican City State: Vatican Observatory, and Berkeley: Centre for Theology and Natural Sciences.
2nd ed. University of Notre Dame Press 2006
Russell R.J. , Stoeger W.R. & Coyne S.J & G.V. (Pnyut.). 1997. Physics, Philosophy, and Theology: a Common Quest for Understanding,. 3rd ed. Vertican Pubs.

Saunders N.T. 2000. Does God cheat at dice? Devine action and quantum possibilities.
Zygon 35(3): 517-544
Saunders N. 2002. Devine Action & Modern Science. Cambridge: CUP
Seeskin K. 2006. Maimonides on the Origin of the World. New Exd ed. Cambridge University Press
Shvets A. 2004. Buddhism, Christianity, Quantum Mechanics and Dinosuar Quodlibet Journal 6(1): January - March 2004 . http:// www. Quodlibet.net
Sobosan J. 1999. Romancing the Universe: Theology, Science and Cosmology Eerdmans Pub Co
Stott P. 2005.Vital Questions. Reformation Christian Ministries
Strachan G. 2005. Bible's Hidden Cosmology. 2nd ed. Floris Books
Taylor B.B. 2000. Luminous Web: Essays on Science and Religion Cowley Publications
Tinker T. 2004. The Enlightenment and its discontents: Antinomies of Christianity, Islam and the calculative sciences. Accounting, Auditing & Accountability Jour. 17(3): 442-475(34)
Tipler F.J. 2007. The Physics of Christianity Doubleday
Trevithick G. 2004. The Cosmic Puzzle: A Theory of Everything Quantum Spirituality Press
Von Stuckrad K. 2000. Jewish and christian astrology in late antiquity - a new approach
Numen 47(1): 1-40
Wheatley J.D. 2001. The Nature of Consciousness : The Structure of Reality: Theory of Everything Equation Revealed : Scientific Verification and Proof of Logic God Is Research Scientific Press
Zycinsk J. 1996. Metaphysics and Epistemology in Stephen Hawking’s Theory of the Creation of the Universe. Zygon 31(2): 269-284

Judaisme/Yahudi
Cantor G. 2005. Jewish Responses to Evolution. Quakers, Jews and Science, September 2005, pp. 321-346
Levi Y. 2006. Torah and Science . Feldheim
Orban I. 2003. A New Jewish World View. Rubin Mass Ltd
Reventlow H.G. & Hoffman Y. (Pnyut.). 2002. Creation in Jewish and Christian Tradition. Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 319. Sheffield Academic Press
Rudavsky T.M. 2000. Time Matters: Time, Creation, and Cosmology in Medieval Jewish Philosophy. State University of New York Press
Samuelson N. M. 2002. Creation and the Symbiosis of Science and Judaism . Zygon 37(1): 137-142(6)
Seeskin K. 2006. Maimonides on the Origin of the World Cambridge University Press; New Ed edition
Silverman J. 2003. Comparing and contrasting quantum mysticism and Jewish mysticism. http://www. Commercialventva.com/~jeffs/CAQM.htm. snt. Pertamanya 1998. Kelih 29 Sept. 2005
Smith H. 2006. Let There Be Light: Modern Cosmology and Kabbalah: A New Conversation Between Science and Religion. New World Library

Islam
Al-Hayani F. A. 2005. Islam and science: contradiction or concordance
Zygon 40(3): 565-576
Akkach S. 2005. Cosmology And Architecture In Premodern Islam: An Architectural
Reading Of Mystical Ideas State University of New York Press
Baiquni A. 1997. Al Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman. Yogyakarta: Pt.
Dana Bhakti Prima Yasa
Berggren J.L. 1997. Mathematics and Her Sisters in Medieval Islam: A Selective Review of Work Done from 1985 to 1995. Historia Mathematica 24(4): 407-440
Bilal Masud 2003. The big bang and creation of the universe in religious perspective.
http://www.hssrd.org/journal/spring2003/bigbangcreation.htm

Chittick W.C. 2007. Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World. Oneworld Publications
Goldshani M. 2004. Issues in Islam and Science. Tehran: Inst. For Humanities and Cultural Studies---------------. 2001a. Causality in the Islamic Outlook and in Modern Physics. Studies in Science and Theology 8. Gregersen H. (Pnyut.) ESSSAT, Fall 2001 Boleh dicapai di http: // www. Science-islam.net/article. php3? id_article =500
Harun Y. 2005. The big bang echoes through the map of the galaxy. http: // www. harunyahya.com/article/70big_bang. Php. Kelih 3 Okt 2005
------------. t.t. Penciptaan Alam Semesta. Terj. drp Inggeris?, The Creation of the Universe.
yg diterj. drp Turki
------------. t.t. Kesempurnaan Penciptaan Atom. Terj. drp Inggeris? The Miracle in the Atom. yang diterj. drp Turki.
Hogendijk J.P. & Abdelhamid I. Sabra. 2003. The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives. The MIT Press
Ibrahim B. S. 2002/2005. Sufism and Quantum Physics. The American Muslim July 2005;
The Fountain Magazine. Issue 39 July - September 2002. Internet
“Sufism and quantum theory” 16 Sept 2005
--------------. t.t. Quantum theory and reality. Internet: Islam and quantum theory
http://www.irfi.org/articles/articles_1_50/quantum_theory_and_reality.htm
16 Sept, 2005
Iqbal M. 2006. In the beginning: Islamic perspectives on cosmological origins—I, II. Islam & Science December 22, 2006. Vol 4(2): 93(20); June 22, 2006, Vol 4(1): 61
Lorentz T. 2000. Monism and the Sufi Tradition. Internet 9 Mei 2007
http://www.arts.ualberta.ca/axismundi/2000/monism_and_the.php
Nasr S.H. 2006. The question of cosmogenesis--the cosmos as a subject of scientific study. Islam & Science. June 22, 2006, Vol. 4(1): 43(17)
Shahidan b.R. 2004. Mekanik kuantum dan sufisme: satu perbandingan . Dlm Ummul Khair Salma Din et al. (Pyt.) 2004. Prosiding Sem Mengenai Jasa Prof. Shaharir Mohamad Zain. 3 Jun 2004. Pusat Pengajian sains Matematik, FST, UKM dan PERSAMA: 74-78
-----------------. 1999a. Mekanik Kuantum dan Sufisme. Asasains 1 & 2/1999, Jan-Ogos 1999: 12-14
-----------------. 1999b Al-Ghazali dan teori quantum. Dlm Mohd Yusof Hj. Othman et al.
(Pnyut). 1999. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains Jil 7: 85-96. K.Lumpur: DBP
Ümit Y. D. 2003. Al-Ghazālī and quantum physics: a comparative analysis of the seventeenth discussion of Tahāfut al-Falāsifa and quantum theory. Tesis Ph.D. Inst. of Islamic Studies McGill Univ.
Yaran C.S. 2003. Islamic Thought on the Existence of God: Contributions and Contrasts With Contemporary Western Philosophy of Religion. Council for Research in Values and Philosophy

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Lampiran 8

Karya tentang Keinsafan dalam MQ yang Terbit dalam Alaf ini

Baars B.J. , Banks W.P. & Newman J.B. (Pnyut.). 2003.Essential Sources in the Scientific Study of Consciousness. The MIT Press
Bierman D. 2003. Does Consciousness Collapse the Wave-Packet? Mind and Matter 1(1): 45-57(13)
Clarke C. 2007. The Role of Quantum Physics in the Theory of Subjective Consciousness. Mind and Matter 5(1): 45-81(37)
Clayton P. 2004. Mind and Emergence: From Quantum to Consciousness.OUP,USA
Clayton P. & Davies P. (Pnyut.). 2006. The Re-Emergence of Emergence: The Emergentist Hypothesis from Science to Religion. OUP,USA
Elitzur A., Doley S. & Kolenda N. (Pnyut.).2005. Quo Vadis Quantum Mechanics? Springer
Esfeld M. (2004) Quantum entanglement and a metaphysics of relations. Mimeo. Internet
Falk G.D. 2003.The Science of the Soul: On Consciousness and the Structure of Reality. Blue Dolphin Publishing
Freeman A. 2003. Consciousness: A Guide to the Debates ABC-CLIO
Gao S. (2004) Quantum collapse, consciousness and superluminal communication. Mimeo.Internet
Grifffin D.R. 2000. Unsnarling the World-Knot: Consciousness, Freedom, and the Mind-Body Problem. Berkeley
Kak S. 2004. Architecture of Knowledge: Quantam Mechanics, Neuroscience, Computers and Consciousness . Centre for Studies in Civilizations
Keen J. 2006. Consciousness, Intent, and the Structure of the Universe. Trafford Publishing
Lancaster B.L. 2004. Approaches to Consciousness: The Marriage of Science and Mysticism. Palgrave Macmillan.
Miranker W 2002. A Quantum State Model of Consciousness. Jour. Of Consciousness Studies 9(3): 3-14(12)
Nakagomi T. 2003. Quantum monadology: a consistent world model for consciousness and physics. Biosystems 69(1): 27-38(12)
Papineau D. 2006. Introducing Consciousness, 2nd Edition. Totem Books
Parrish D. 2006.Nothing I See Means Anything: Quantum Questions, Quantum Answers Sentient Publications
Penrose R. 2007. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe. Reprint ed. Vintage
Pylkkanen P.T.I. 2006.Mind, Matter and the Implicate Order Springer
Pylkkanen P. & Vaden T. (Pnyut.). 2001. Dimensions of Conscious Experience. John Benjamins Publishing Co
Rosenblum B. & Kuttner F. 2006. Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness. OUP
Russell P. 2003. From Science to God: A Physicist's Journey into the Mystery of Consciousness. New World Library
Streater R.F. 2007. Lost Causes in and beyond Physics. Springer
Swift H. 2000. Science, Matter and consciousness. Science within Consciousness. The Online Bulletin. http: // www. Swcp.com/~hswift/swc/Essays/Scisprt.html 13 Okt 2005
Turner O.F. 2005. Science of Spirit. Thornton Publishing
Tuszynski J.A. (Pnyut.). 2006. The Emerging Physics of Consciousness. Springer
Woolf N.J. & Hameroff S.R. 2001. A quantum approach to visual consciousness . Trends in Cognitive Sciences 5(11): 472-478(7)

%%%%%%%%%%%%%

Lampiran 9

Buku KQ, Penyatuan MQ+TEn, Aditetali, Adisimetri, dan Teori Segalanya (TerSaga) dalam Alaf Ini

KQ
Barbour J.B. 2000. The End of Time Phoenix (an Imprint of The Orion Publishing Group Ltd ); New Ed edition
Baumann T.L. 2002. God at the Speed of Light .R.E. Press. Association of Research & Enlig
Deutsch S. 1999. Return of the Ether: When Theory and Reality Collide SciTech Publishing
Genz H. 1998. Nothingness: The Science of Empty Space. Perseus Books Group.
Reissue edition. (Terj.)
Gilmore R. 2003. Once Upon a Universe: Not-so-Grimm tales of Cosmology Springer
Gott J.R. 2001. Time Travel in Einstein's Universe: The Physical Possibilities of Travel Through Time Houghton Mifflin
Gribbin J. 1999. In Search of the Big Bang: The Life and Death of the Universe Penguin (Non-Classics); New Sub edition Quantum
Houshmand Z. 2004. The New Physics and Cosmology Dialogues with the Dalai Lama OUP, USA
Jones M. 2006. Logical Universe: A Layman's Reality. Inertial Press
Masreliez C.J. 2000. The Expanding Spacetime Theory: A Coherent Worldview from Cosmology to Quantum Nu Inc.
Kafatos M. & Nadeau R. 1999. The Conscious Universe: Parts and Wholes in Physical Reality . 2nd ed. Springer
Lameter C.2006. Divine Action in the Framework of Scientific Thinking: From Quantum Theory to Divine Action.Christianity in the 21st Century
Mindell A. 2000. Quantum Mind: The Edge Between Physics and Psychology. Lao Tse Press
O’Murchu D. 2005. Quantum Theology, Revised Edition: Spiritual Implications of the New Physics. Crossroad Publishing Company; Rev Upd edition
Parker B. & Scoffield L. 2001. Cosmic Time Travel: A Scientific Odyssey Basic Books; New Ed edition
Roy R.R.M.1999. Vedic Physics. Golden Egg Publishing
Wheatley J.D. 2001. The Nature of Consciousness : The Structure of Reality: Theory of Everything Equation Revealed : Scientific Verification and Proof of Logic God Is Research Scientific Press


Tali, Aditetali & Adisimetri, TerSaga
Bagchi B.K. 2000. Supersymmetry In Quantum and Classical Mechanics. Chapman & Hall/CRC
Bick E. & Steffen F.D. (Pnyut.). 2005. Topology and Geometry in Physics.Springer
Binetruy P.M.R. 2006. Supersymmetry. OUP, USA
Breen B. 2000. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Reissue ed. Vintage
Botterill M. 2006. Out of the Darkness: The Theory of Everything. Trafford Publishing
Buchbinder I.L. & Kuzenko I.L.2001. Ideas Methods Supersymmetry Super. Institute of Physics Publishing
Choi K-S. & Kim J.E. 2006. Quarks and Leptons From Orbifolded Superstring . Springer
D’Eath P.D. 2005. Supersymmetric Quantum Cosmology. New Exd ed. CUP, USA
Dine M. 2007. Supersymmetry and String Theory: Beyond the Standard Model. CUP
Duplij S. , Siegel W. & Bagger J. (Pnyut.). 2003. Concise Encyclopedia of Supersymmetry - And Noncommutative Structures in Mathematics and Physics. Springer
Ferrara S. 2001. Supersymmetry: Lectures and Reprints. WSc
Freed D.S. & Morrison D.R. & Singer I. (Pnyut.). 2006. Quantum Field Theory, Supersymmetry, and Enumerative Geometry . AMS
Galperin A.S. , Ivanov E.A. , Ogievetsky V.I. & Sokatchev E.S. 2007. Harmonic Superspace. New Exd ed. CUP
Gribbin J. 2000. The Search for Superstrings, Symmetry, and the Theory of Everything. Back Bay Books
Jost J. 2001. Bosonic Strings: A Mathematical Treatment. AMS
Kaku M. 2006. Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos. Reprint ed. Anchor
Kane G.L. 2001. Supersymmetry: Unveiling the Ultimate Laws of Nature. New Exd ed. Perseus Books Group
Kane G.L. & Shifman M.A. (Pnyut.). 2001. The Supersymmetric World: The Beginnings of the Theory. WSc
Ketov S.V. 2000. Quantum Non-linear Sigma-Models: From Quantum Field Theory to
Supersymmetry, Conformal Field Theory, Black Holes and Strings. Springer
Kraus L.M. 2005. Hiding in the Mirror: The Mysterious Allure of Extra Dimensions,
from Plato to String Theory and Beyond. Viking Adult
Mohapatra R.N. 2002. Unification and Supersymmetry. 3rd ed. Springer
Polchinski J. 2005. String Theory, Vol. 1 & 2. New Exd. ed. CUP.
Polonsky N. 2001. Supersymmetry: Structure and Phenomena: Extensions of the Standard Model. Springer
Soni S.K. & Singh S. 2001. Supersymmetry: Basics and Concepts. Narosa
Spring Workshop on Superstrings and Related Matters. 2000. Superstrings and Related Matters: Proceedings of the 1999 Spring Workshop on the Abdus Salam Ictp, Trieste, Italy, 22-30 March 1999. WSc
Thorlacius L. & Jonsson L. (Pnyut.). 2000. M-Theory and Quantum Geometry. Springer
Uzan J-P. & Leclercq B. 2007. Our Universe and the Laws of Physics: Variation in Fundamental Constants. Springer Praxis Books
Varadarajan V.S. 2004. Supersymmetry for Mathematicians: An Introduction. AMS
Vilenkin A. & Shellard E.P.S. 2000. Cosmic Strings and Other Topological Defects. New Ed edition. CUP
Woit P. 2006. Not Even Wrong: The Failure of String Theory And the Search for Unity in Physical Law. Basic Books

%%%%%%%%%%%%%%%