Sunday, September 23, 2012

patriotisme ilmu

PEMERIBUMIAN DAN PATRIOTISME ILMU SEBAGAI

PENJANA ILMU BARU*Shaharir bin Mohamad Zain*Terbit ddlm. Azizan (Pnyut.). Wacana Sejarah dan Falsafah Sainsa: Pemantapan Pengjian Sjarah, Falsafah dan Dasar Sains. DBP, 2009: 1-37


BILAKAH LAGI PEMERIBUMIAN ILMU?


Pemeribumian (di alam Melayu; pe-Melayu-an khu-susnya di Malaysia) ilmu di Malaysia sebagai juzuk alam Melayu bermula sejak era Hindu-Buddhanya lagi, iaitu sejak abad ke-4M. Kebenaran ini berdasarkan prasasti tertua dalam bahasa Melayu yang dijumpai di Vietnam dan setampang batu bersurat 6 ayat bahasa Melayu zaman kerajaan Melayu Campa. Dalam ayat itu sudah ada perkataan ni (ini), punya, sa (se), rivu (ribu), thun (tahun) dan tujuh. Kerajaann Hindu-Buddha Melayu yang terkenal ialah kerajaan Funan (2 M - 6 M) yang berpusat di Kemboja, kerajaan Campa (2 M - 15 M) yang berpusat di Vietnam dan kerajaan Sriwijaya (6 M - 13 M) yang berpusat di Sumatera. Pemelayuan ilmu pada zaman itu ialah pemindahan ilmu daripada tamadun Hindia (Hindu dan Buddha). Oleh itu pemeri-bumian ilmu pada zaman tersebut ialah pemindahan ilmu Hindu-Buddha dalam bahasa Sanskrit kepada ba-hasa Melayu yang dikenali oleh orang Cina sebagai ba-hasa Kunlun (sebutan Cina untuk “gunung” atau versi purbanya, “pnom”; sesuai dengan perkataan “Melayu” yang berasal daripada Sanskrit “Malaya” yang ber-makna “Gunung” itu).

Muhammad Alinor ( 2004; 2005) banyak mengkaji status ilmu pada zaman tamadun Melayu purba ini. Umpamanya, beliau mencatatkan adanya 240 buah kitab ilmu keagamaan Buddha daripada kerajaan Melayu Funan yang dihantar ke China melalui sarja-na Funan yang bernama Paramartha atau Gunaratna pada 546 M (sarjana Melayu Funan lain yang terke-nalnya ialah Mandra/Mandrasena yang tiba di China pada tahun 503 M, dan Sanghapala/Sanghavarman/Kang Seng-k’ai yang berada di China pada tahun 506 M – 522 M). Beliau juga mencatatkan adanya sejumlah 1350 kitab keagamaan Buddha yang dirampas oleh panglima China, Liu Fang, yang mengalahkan keraja-an Campa 603 M (walaupun tiada nama sarjana Campa yang diketahui setakat ini). Yang lebih terkenal lagi ialah adanya beribu-ribu kitab keagamaan Buddha pada masa kerajaan Melayu Sriwijaya yang dicatatkan oleh sarjana China terkenal, I-Tsing. Beliau berada di Sumatera 670-an Masihi (lihat Takakusu, 1963). Apabila kembali ke negara China beliau membawa kitab tersebut untuk diperibumikan (diterjemahkan daripada Melayu kepada China). Antara sarjana Melayu Sriwijaya yang terkenal ialah Sakyakirti, Dharmakirti, dan Atisa. Kehebatan ilmu dalam bahasa Melayu terbukti lagi dengan adanya kegiatan pemeribumian (pen-Tibet-an) ilmu Melayu di Tibet yang dilakukan oleh oleh seorang sarjana besar Kerajaan Melayu Sriwijaya yang bernama Atisa itu yang berasal dari Hindia sekitar 1010 M.

Walaupun demikian, sehingga kini belum diketahui sama ada terdapat terjemahan buku-buku sains khusus seperti “Sains Matematik” Hindu karya Aryabhata pada abad ke-5 M dan Bhaskara-Acharya pada abad ke-12 M. Karya-karya agung dari China dalam bidang sains sebelum Tamadun Islam seperti karya sains matematik Chow Kung pada tahun 1110 SM, Chang Tsung pada abad ke-2 M, Liu Hui pada abad ke-3 M, Hisa Hou pada abad ke-6 M, Wang Hs’iao T’ung pada abad ke-7 M dan lain-lain lagi (lihat Madonick, 1965) juga nampaknya tidak mendapat perhatian sarjana Melayu. Ketiadaan pemeribumian ilmu China kepada kebudayaan Melayu mungkin jelas apabila mempertimbangkan sedikitnya perkataan China dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu. Mengikut hipotesis kami, karya-karya agung ini memang tidak diperibumikan di alam Melayu, dan inilah satu daripada punca kelemahan sains Melayu purba. Keadaan ini berterusan pada zaman Melayu Islam hingga kini seperti yg dihuraikan di bawah ini.

Pada zaman Melayu Islam, pemeribumian ilmu ke-pada ilmu Melayu daripada sumber Islam atau Timur Tengah (dalam bahasa Arab) bermula di Aceh (keraja-an Pasai) pada abad ke-13 M dan kemuncaknya pada abad ke-16 M hingga ke-17 M dengan tokoh agung-nya Hamzah Fansuri, Nur al-Din al-Raniri, Abdul Rauf Singkel dan Bukhari al-Jauhari. Pada abad ke-18 hing-ga awal ke-19 pemeribumian ilmu dari sumber Arab berlaku di segenap pelosok alam Melayu walaupun yang terkenalnya ialah yang berpusat di Patani, Riau, dan Kalimantan. Namun berasaskan dokumentasi manuskrip Melayu Islam oleh Mohd Saghir terbitan ta- 1991 hingga kini, terutamanya tahun 2000 dan ta-hun 2002 serta pungutan manuskrip Melayu Islam oleh Shaharir (2003a), ternyata tiada terjemahan atau adaptasi yang dilakukan terhadap buku-buku sains khusus daripada tamadun Islam. Buku-buku yang dimaksudkan seperti karya al-Khwarizmi (terkenal di Barat sebagai Algorism), al-Batani (terkenal di Barat sebagai Albategneus), al-Bitruji (terkenal di Barat sebagai Alpetragius), al-Faraghani (terkenal di Barat sebagai Alfaraganus), al-Haitham (terkenal di barat sebagai Alhazen), Ibn Sina (terkenal di Barat sebagai Avicenna), al-Biruni, al-Tusi dan Ulugh Beg. Contoh ini sekadar menamakan ahli sains besar Tamadun Islam yang mempunyai karya agungnya masing-masing yang semuanya diterjemah kepada bahasa-bahasa di Eropah. Ini tidak bermakna sains Melayu Islam tidak banyak, cuma tidak setinggi yang sepatutnya jika pemeribumian ilmu sains Islam dilakukan sehebat seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Eropah itu. Satu daripada puncanya ialah kerana sarjana Melayu Islam nampaknya hanya berminat kepada hal-hal keagamaan sebagaimana tabiatnya pada zaman Hindu-Buddhanya dahulu dan nampaknya berinteraksi hanya di Makkah yang bukannya pusat keilmuan Tamadun Islam, tetapi hanya pusat beribadat khusus sahaja.

Namun, ilmu daripada tamadun Melayu yang ada itu pun (etnosains Melayu) tidak diketahui umum oleh orang Melayu kini kerana disisih dengan halusnya oleh penjajah-penjajah Inggeris dan Belanda. Sejak kurun ke-20, oran Melayu merasakan semua ilmu adalah daripada penjajahnya sahaja. Walaupun sebenarnya ilmu penjajah itu merupakan hasil pemeribumian bangsa penjajah daripada sumber Islam/Arab. Apabila Indonesia muncul pada 1945 dengan sumpah pemudahnya yang bermaksud “bahasa Indonesia ialah bahsa Melayu”, barulah negara itu beriltizam menjadikan bahasa Melayu (kini dikenali sebagai bahasa Indonesia sahaja) sebagai bahasa ilmu. Namun begitu, pembinaan semula tamadun Melayu itu tidak berasaskan pada tamadun Melayu terdahulu, tetapi dimulai semula daripada sifar dengan pemeribumian ilmu dari penjajahnya, Belanda. Begitu juga yang berlaku dengan Melayu di Malaysia kira-kira 10 tahun kemudiannya (sekolah Menengah) atau 20 tahun kemudiannya (jika berasaskan pada penubuhan universiti) dimulai dengan sifar dengan pemeribumian ilmu Inggeris.

Dengan segala kelemahan itu, pemeribumian ini berlaku di Malaysia agak baik dengan pertolongan daripada Indonesia sehingga 1980-an. Walaupun demikian, pemeribumian ilmu ini tidaklah berlaku dengan penuh keiltizaman daripada pemerintah kerana tiada gerakan besar-besaran dalam penterjemahan. Akan tetapi kemajuannya agak pesat juga, iaitu sejak tahun 1990-an Malaysia nampaknya dapat mengatasi Indonesia yang bermula jauh lebih awal dari Malaysia. Buktiny, universiti pertama di Indonesia yang menggunakan bahasa pengantar dalam Melayu Melayu, iaitu Universiti Gajah Mada ditubuhkan pada tahun 1949, sedangkan Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1970. Hal ini berpunca daripada perancangan sumber daya manusia yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Akan tetapi ternyata disebabkan ketiadaan kegiatan pemeribumian yang diikut-sertakan dengan penterjemahan yang hebat seperti yang berlaku pada penjajah besar Alam Melayu ini (Belanda dan Inggeris), maka inilah yang menyebabkan (pemeribumian ilmu itu mudah patah di tengah jalan. Ia dipatahkan oleh orang yang memang tidak pernah percaya kepada pemeribumian ilmu sebagai jalan tabii pembangunan tamadun atau kemajuan bangsa.

Pemeribumian ilmu menerima usikan yang agak kuat dengan penubuhan Uniersiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada 1983 yang berstatus universiti swasta mengabaikan langsung bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, walau pada tahun itulah juga semua universiti awam di Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Namun, usikan ini cuma seketika tetapi tidaklah menggugahkan perjalanan pemeribumian ilmu kerana kestabilan yang telah dicapainya. Pemeribumian ilmu ini ditimbal pula dengan kemunculan gagasan besar pada sekitar tahun itu juga, “penerapan Islam” dan “pengIslaman Ilmu”. Gagasan ini mudah ditanggapi sebagai satu pengukuhan pemeribumian ilmu kerana sebahagian besarnya disebabkan status bahasa Melayu sebagai bahasa agama Islam terbesar kedua selepas Arab di dunia ini. Perlembagaan Malaysia juga menegaskan bahawa Melayu semestinya Islam. Oleh itu sebelum tahun 1995 istilah “pemeribumian ilmu” di Malaysia, khususnya dalam bidang sains, tidak pernah ditimbulkan oleh sesiapa sebagai suatu istilah kerana prosesnya sedang berlaku dengan mantap walaupun tidak pantas pada kadar yang sepatutnya. Lagipun gagasan “Penerapan Ilmu” dan “pengislaman Ilmu” pada 1987-1997 begitu gah dalam tempoh itu dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Kurikulum ini mengutarakan “penerapan nilai merentas kurikulum” dan “penerapan Islam” serta penubuhan institusi Islam bagi mewujudkan sebuah tamadun Melayu yang hebat dalam acuan sendiri. Namun, tiada siapa pun menduga rupanya “panas tidak sampai ke petang”.

Sebelum KBSM, para guru sains sekolah umpamanya sudah menganggap tugas mereka menyampaikan ilmu dalam bahasa rasmi negaranya, bahasa Melayu sebagai kegiatan tabiinya sahaja, kerana kegiatan sebegitu sudah berusia 37 tahun pada tahun 1995 itu. Para ahli akademik pun hampir sedemikian juga kerana pada tahun itu sudah sesuku abad lamanya siswazah aliran Melayu dilahirkan bagi UKM, dan 12 tahun bagi universiti-universiti yang lain. Sehingga tahun 1995 “universiti” hanya bermakna universiti awam sahaja kerana universiti swasta tidak diizinkan kewujudannya. Hal ini kerana dalam perbicaraan “Universiti Merdeka” pihak swasta melawan kerajaan pada 1978, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa penubuhan universiti (tau insitusi pendidikan secara swasta dan berbahasa pengantar bukan bahasa rasmi negara adalah bertentangan dengan perlembagaan negara. Datangnya tahun 1990-an, sudah puluhan ribuan siswazah sains aliran Melayu terhasil, malah ribuan pula peringkat Sarjana dan ratusan peringkat Doktor Falsafah yang tesis-tesisnya semuanya dalam bahasa Melayu. Kelemahan besarnya yang diwarisi sejak zaman sebelum Islamnya lagi, ialah suatu penyakit barah ketiadaan kegiatan penterjemahan ilmu yang bersungguh-sungguh sehingga buku-buku sains dari tamadun besar di Eropah (Inggeris) tidak cukup diterjemah dengan kadar yang sepatutnya. Sehingga pada tahun 1990-an itu buku-buku sains dalam bahasa Melayu (terjemahan dan adaptasi) hanya berjumlah tidak sampai seribu judul sahaja, dan itu pun banyak yang berulang isi dan tahap pengajiannya. Ssedangkan keperluan buku teks asasi di peringkat prasiswazah sahaja memerlukan sebanyak sekitar 2000 buah di samping keperluan sekitar 1700 buah buku baru setiap tahun bagi menggantikan buku-buku teks usang, buku rujukan dan buku popular peningkat pemikiran (lihat Shaharir 2005a). Inilah yang menjadi satu daripada punca berlakunya tragedi besar umat Melayu Malaysia abad ke-20 dalam sejarah pembangunan modennya; iaitu tragedi matinya pemeribumian sains di Malaysia. Hal ini berlaku khususnya dalam komponen terpentingnya, pendidikan sains aliran Melayu, setelah 45 tahun nampaknya berjalan lancar mulai 1958 (sehingga 2003).

Pada akhir 1994, istilah “pemeribumian sains” (walau pun belum diuar-uarkan oleh sesiapa lagi) secara tersiratnya tercabar kerana Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia masa itu, seolah-olah menegaskan pembangunan sains di Malaysia tidak lagi perlu dilakukan dalam bahasa kebangsaan Malaysia, tetapi patutlah dilakukan dalam bahasa Inggeris. Alasannya ialah demi mengejar sasaran “Wawasan 2020” dan “globalisme”. Sebagai reaksi daripada tanda-tanda perubahan dasar pembangunan sains Malaysia inilah maka pada 1995 istilah “pemeribumian ilmu” dikemukakan oleh penulis ini (Shaharir 1996, 1995/1997) bagi menggantikan “pengIslaman ilmu” yang ditafsirkan sebagai “bebas bahasa” itu. Pada tahun 1997 penulis mengemukakan konsep “sains Melayu” pula sebagai pengisian tabii “pemeribumian ilmu” di Malaysia. Sebahagian pandangan itu malah disiarkan dalam akhbar perdana (Berita Harian:18 Jun 1997). Walaupun makalah sepenuhnya baru diterbitkan (sayangnya tanpa senarai rujukannya) oleh Mohamed Anwar (2004) yang juga mengubah secara tidak tekalnya istilah “pemeribumian” dalam makalah asal itu kepada “pewatanan”. Sungguhpun gelombang baru Inggeris dalam pendidikan dan pembangunan sains di Malaysia sudah mulai dirasai, tetapi Penerbit UKM pada 2003 menggagahi kewujudan dan aspirasi asalnya dengan menerbitkan perincian penulis terhadap konsep dan kaedah pelaksanaan pemeribumian sains.

Suara kontra keunggulan “pemeribumian sains” mulai didengari dengan lantangnya sana-sini pada 2003 apabila kerajaan mula menjadikan bahasa Inggeris sahaja sebagai bahasa pengantar mata pelajaran sains dan matematik sekolah. Sejak itu, satu daripada unsur utama pemeribumian sains tertanam hidup-hidup. Kini para pendokong “pemeribumian sains” dikatakan sedang berhempas pulas, kata orang, semata-mata “hidup segan” sahaja. Makalah ini boleh dianggap manifestasi keadaan ini, walaupun penulis tidak sekali-kali berasa segan atau silu. Penulisan sebelum ini tentang kewajaran pemeribumian ilmu telah dilakukan oleh penulis dengan panjang lebarnya (Shaharir, 2005c).PEMERIBUMIAN BUKAN DALAM BAHASA SENDIRI ?Dalam pewajaran sesetengah pihak terhadap dasar bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sains dan matematik kerajaan sejak 2003, ada yang mengetengahkan pandangannya bahawa “pemeribumian ilmu” di Malaysia boleh sahaja dilakukan dalam bahasa Inggeris. Pemeribumian ilmu yang dilakukan bukan dalam bahasa sendiri tidak mungkin berjaya seperti yang dibuktikan di negara-negara di Eropah, Jepun dan Korea. Perbandingan kejayaan pemeribumian ilmu juga boleh dilihat yang dibuat di China dalam bahasa sendiri dan India bukan dalam bahasa sendiri. Selain itu, persoalan ini boleh dilihat pada karya dalam pelbagai bidang lain lagi termasuk yang pernah berlaku dalam tamadun Melayu sendiri

Pertamanya, seluruh dunia mengiktiraf bahawa tamadun Melayu amat kaya dengan manuskrip lamanya, terutamanya manuskrip Melayu Jawi. Setengahnya mengatakan yang terbanyak di dunia kerana kini dianggarkan sebanyak kira-kira 6 ribu seperti yang dikumpulkan oleh Shaharir 2003a. Mereka ini juga bersetuju dengan takrif ‘manuskrip Melayu’ bagi karya sebelum abad ke-19M. Hal ini kerana kerana tulisan pada kertas, daun tar (lontar), kulit pokok atau haiwan, dan pada batu yang biasa disebut batu bersurat atau prasasti dalam bahasa Melayu sahaja. Ini sesuai pula dengan persetujuan mereka terhadap makna karya Inggeris, Perancis, Jerman dan sebagainya. Dalam tahun 1960-an dahulu para budayawan dan sasterawan di negara kita pernah berpolemik di kalangannya untuk mentakrif “sastera nasional” atau “sastera Malaysia” untuk tujuan pengiktirafan. Ada pihak yang mahu memasukkan sastera dalam bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa suku kaum di Malaysia, yang ditulis oleh seseorang rakyat Malaysia juga dianggap “sastera nasional”. Ternyata kehendak kumpulan minoriti ini tidak mendapat tempat yang diingininya seperti yang disaksikan dalam penapisan hadiah-hadiah sastera itu.

Sewajarnyalah penulisan dalam bahasa Inggeris dalam sastera atau sains diiktiraf sebagai sastera atau sains Inggeris. Umpamanya, karya yang memenangi Hadiah Nobel Fizik dari India, Chandrasekhar 1983 dan Raman 1930 memang dianggap sains Inggeris. Hal ini kerana semua karya mereka yang mendapat perhatian dunia itu ialah pengukuhan/pembaikan/perluasan ilmu warisan dalam bahasa Inggeris dan karyanya pun memang dalam bahasa tersebut. Pemenang Hadiah Nobel Persuratan 2001, Naipaul yang lahir di Trinidad berketurunan India tetapi kemudiannya menetap di England, sewajarnya dianggap persuratan Inggeris kerana bahasa tulisannya dalam bahasa Inggeris. Walaupun perkara yang ditulisnya dan melonjakkan nama beliau adalah berkenaan kehidupan orang Islam di Indonesia dan Malaysia dalam bukunya, Among the Believers (1981) dan Beyond Belief (1998). Tiada orang Melayu di alam Melayu ini yang mahu mengiktiraf karya Naipaul itu ialah karya persuratan Melayu atau ilmu Melayu. Begitu juga sasterawan terkenal berketurunan Ireland tetapi berkerakyatan United Kingdom, Somersat Maugham, pernah menghasilkan novel, cerpen dan sandiwaraan terkenal yang berlatarbelakangkan masyarakat di Asia.Karyanya seperti On a Chinese Screen (1923), The Gentleman in the Parlour (1930), The Letter (1927), dan The Painted Veil (1925). Beliau berada lama di rantau Asia bagi menyiapkan tulisan-tulisannya itu, tetapi karyanya itu tetap dianggap sastera Inggeris kerana bahasanya memang bahasa Inggeris. Karyanya juga tidak dianggap sastera (bangsa) Ireland, walaupun bangsa Ireland sudah pun meninggalkan bahasanya yang asal, Seltik, kerana mendokong bahasa Inggeris sejak abad ke-19 lagi. Sesungguhnya perebutan milik sains dan ‘jenama’ ahli sains Ireland dan United Kingdom dalam sumbangan seseorang berketurunan Ireland sering berlaku kerana masalah bahasa (bangsa lain tetapi mendokong bahasa pembangunan yang sama). Wallace, seorang ahli biologi United Kingdom terkenal abad ke-19. Beliau berada selama lapan tahun di alam Melayu bersama pembantu penyelidiknya seorang Melayu bernama Ahmad. Beliau merakamkan begitu banyak spesies haiwan di alam Melayu (sekitar 35 ribu spesies) pada akhir abad ke-19 dan menjadi rujukan besar Darwin bagi menerbitkan hipotesisnya (kini dikenali sebagai teori), iaitu Teori Evolusi. Namun karyanya itu tidak pernah dianggap sebagai sains (alam) Melayu kerana rakaman penyelidikan itu dalam bahasa Inggeris (Lihat A. Wallace , dalam bukunya, “The Malay Archipelego: The Land of Orang-Utan and the Bird of Paradise”, yang diterbitkan oleh MacMillan pada tahun 1869).

Sebaliknya, karya Nur al-Din al-Raniri dalam abad ke-17M di Aceh, seorang sarjana dari India dan memang bangsa India, setiap satu yang ditulis dalam bahasa Melayu itu kecuali judulnya, biasanya dalam bahasa Arab dianggap dunia sebagai karya Melayu atau manuskrip Melayu. Karya berjudul Bahr al-Lahut dianggap manuskrip Melayu abad ke-12 kerana dalam bahasa Melayu walaupun bersifat terjemahan sehingga ada salinannya yang berjudul Bahr al-Dahut daripada karya asalnya dalam bahasa Arab itu. Begitu juga dengan karya terjemahan daripada bahasa Arab, ‘Aqa‘id al-Nasafi pada tahun 1590 dianggap manuskrip Melayu yang tertua kerana bahasanya. Kedua-dua manuskrip ini ialah berkenaan dengan fizik dan falsafah sains warisan tamadun Islam yang mendahului Barat itu, dan malah layak dianggap fizik Melayu atau kosmologi Melayu (tetapi tidak berlaku demikian kerana orang Melayu sendiri kini tidak pernah mengiktirafnya sebagai sains dalam tamadunnya akibat sistem pendidikan yang dilaluinya memang berpusatkan tamadun Eropah.

Pemenang Hadiah Nobel kimia 1999, Zewail berbangsa dan berkerakyatan Arab-Mesir tetapi menetap di Amerika Syarikat, sewajarnya dianggap penyumbang kimia Inggeris. Hal ini kerana karya Zewail yang mendapat pengiktirafan itu semuanya dalam bahasa Inggeris yang berupa perluasan sains warisan Inggeris. Fizik karya Abdus Salam yang berkerakyatan Pakistan dan mendapat Hadiah Nobel 1979 tidak diiktiraf sebagai fizik Pakistan. Bukan kerana beliau tidak berkarya di Pakistan tetapi kerana bahasa fizik beliau itu semuanya dalam bahasa Inggeris, sungguhpun Pakistan sendiri pun menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pembangunannya. Kedua-dua sains sumbangan Zewail dan Abdus Salam ini juga sukar diterima sebagai sains Islam kerana sains mereka itu tidak bertitik-tolak pada tasawur Islam. Keislaman Abdus Salam dipertikaikan kerana dukungan Bahaismenya. Oleh itu, untuk mengatakan sains Muslim daripada sains Abdus Salam itu pun hampir mustahil diterima oleh komuniti Muslim dunia. Lagi pun Abdus Salam terkenal dengan pendiriannya bahawa “tiadanya sains Islam”, walaupun nampaknya tidak demikian pendirian Zewail. Ferid Murad, yang memperoleh Hadiah Nobel Perubatan 1998 memang penyumbang perubatan Amerika-Inggeris bukan sahaja kerana berkerakyatan Amerika Syarikat, tetapi kerana karyanya semua karyanya dalam bahasa Inggeris. Walaupun beliau berasal daripada bangsa Albania Muslim (sebelah bapanya yang berhijrah ke Amerika Syarikat) dan emaknya seorang Kristian Baptis, manakala beliau sendiri beragama Kristian mazhab Protetan jenis Episcopalian dan beristerikan seorang Presbiterian.

Sebaliknya, ilmu karya sarjana Jepun, China, Perancis dan Jerman umpamanya memang tanpa ragu-ragu lagi diiktiraf sebagai ilmu bangsa-bangsa berkenaan (di samping menjadi ilmu dunia) kerana banyak karya mereka itu ditulis dalam bahasa bangsanya sendiri. Yang lebih menarik lagi, buku-buku sains dalam bahasa Inggeris di peringkat sekolah dan peringkat prasiswazah kini dianggap sains Inggeris, walaupun hampir semuanya berasal daripada karya dalam bahasa lain, terutamanya oleh mereka yang tidak kesah kepada sejarah sains. Karya ilmuwan bangsa Inggeris yang terkenal, Newton, yang asalnya dalam bahasa Latin itu, tidak dianggap karya Inggeris sehinggalah karya itu diterjemah kepada Inggeris dalam abad ke-18 ini. Begitulah besarnya peranan bahasa dalam penentuan pemilik sains itu.

Jelaslah pemeribumian ilmu dalam sesuatu bangsa semestinyalah dalam bahasa bangsa tersebut. Khususnya, pemeribumian sains di Malaysia supaya menjadi sains Malaysia semestinyalah dalam bahasa kebangsaan Malaysia, bahasa Melayu. Oleh itu dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sains dan matematik sekolah dan kini mulai di universiti suatu dasar pengInggerisan sains di alam Melayu sahaja. Dasar ini perlu ditentang mengikut keupayaan masing-masing sebagaimana yang diperjuangkan oleh generasi sebelum 1970 dahulu. Suatu yang menarik dikaji sekarang ialah berapa banyakkah sumbangan sains Melayu/Malaysia daripada sekitar 4 ribu orang yang bertaraf ahli akademik di kalangan ahli sains Malaysia sekarang. Sumbangan itu mestilah dalam bahasa Melayu/bahasa negara Malaysia tanpa perkiraan asal-usul suku kaumnya.

PATRIOTISME ILMUSatu daripada ciri penting pemeribumian sains sesuatu bangsa ialah penyesuaian sains itu dengan kebudayaan bangsa tersebut. Seterusnya memperbaiki sains itu berasaskan kebudayaan bangsa itu sehingga menjadi sains dalam acuan bangsa itu. Bagaimana penterjemahan sentiasa memberi kefahaman dan kadang-kadang mencetus idea baru hanya dapat dirasai oleh mereka yang memang melakukan penterjemahan bukan mekanis. Inilah yang berlaku dalam penterjemahan lisan atau pencatatan kuliah dalam bahasa Melayu selama ini di institusi pengajian tinggi awam selama ini. Oleh itu memanglah sukar meyakinkan kebaikan penterjemahan kepada orang yang “cerdik” sekali pun tetapi tidak pernah berpengalaman menterjemah. Aspek lain dalam penterjemahan yang penulis mengistilahkannya di sini sebagai “patriotisme ilmu” mungkin lebih mudah difahami atau diyakini kepentingannya.

Jika bahasa sesuatu bangsa disisihkan dalam sistem pendidikan sainsnya, maka amatlah sukar kesedaran perlunya kebudayaan bangsa tersebut dipersuakan dengan ilmu yang dipelajarinya, dan seterusnya dilakukan penyesuaian, dan pembaikan dalam acuannya sendiri. Lulusan daripada sistem pendidikan itu hanya menjadi pengagum kebudayaan bangsa yang bahasanya menjadi bahasa pengantar ilmu itu. Sementara kehalusan dan kemampuannya mencerap sebagai ahli sains atau sasterawan paling baik sekalipun sama dengan pencerap bangsa natif berkenaan sahaja. Contohnya orang Malaysia yang berpendidikan Inggeris dan berjaya sehingga berfikir dengan bersahajanya dalam bahasa itu hanya mampu mencerap atau bekepekaan seperti orang Inggeris sahaja. Ini sungguh bersahaja sahaja berlaku demikian. Inilah isu patriotisme ilmu. Seseorang patriot ilmu pastinya berminat dengan hubungan ilmu dengan kebudayaan bangsanya dan menganggap kebudayaannya perlu bersimbiosis dan bersinergi dengan ilmu yang diperolehnya.

Inilah yang berlaku dalam zaman Universiti Malaya termasyhur dan megah bergaya dalam bahasa Inggerisnya dahulu, sebelum 1983. Dalam masa 5 tahun pertama selepas kewujudannya selama 10 tahun, iaitu dalam tahun 1966-1971 hanya sebuah buku (itupun antologi makalah sains hayat) dalam bahasa Inggeris dan ratusan makalah SAKTI (=sains, kesihatan, kejuruteraan dan teknologi) dalam bahasa Inggeris sahaja yang dihasilkan oleh para ahli sains tempatan di Universiti Malaya. Sedangkan dalam tempoh masa yang serupa, iaitu 1980-1985, Universiti Kebangsaan Malaysia menghasilkan ratusan makalah dan puluhan buku dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Sekitar 30% makalah dalam bahasa Melayu dan hampir 100% buku dalam bahasa Melayu. (lihat Jadual 1). Kenapa berlakunya perbezaan demikian? Satu daripadanya kerana perbezaan psikologi jiwa ahli sains di UM dan di UKM itu. Satunya pengagum Inggeris dan satu lagi pencabar Inggeris kerana jiwa kemerdekaannya yang bertekad mahu memeribumikan ilmu dan akhirnya mencipta ilmu dalam acuan sendiri. Inilah ciri sarjana patriot. Jika UM dianggap wujud semenjak UM wujud di Singapura (universiti induknya) maka data ini lebih negatif lagi kepada prestasi UM dalam konteks patriotisme ilmu itu.
CONTOH KONKRIT PEMERIBUMIAN SAINS

KONTEMPORER MENERUSI PETRIOTISME ILMU


Pemeribumian sains bukan semata-mata pemindahan sains yang sedia ada dalam kebudayaan atau bahasa lain ke dalam bahasa kebangsaan sesebuah negara-bangsa, tetapi juga ijtihad sains mengikut sistem nilai bangsa berkenaan itu. Inilah yang menjadikan sesuatu bangsa itu

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

BIDANG                     UM 1966-1971              UKM 1980-1985

                             Bil. penerbitan Bil. sarjana  Bil. penerbitan Bil. sarjana

Kejuruteraan            (44M, 0B)       16                 (60M, 5B)      25


                           (2.6 M/S,0B/S)                       (2.6M/S,0.2B/S)


Perubatan                 (195M,0B)     57                  (313M, 2B)    142


                            (3.4M/S, 0B/S)                       (2.2 M/S,0.01B/S)

 
Sains jasmani           (108M, 0B)   38                    (188M, 17B)    88
(fizik, geologi,
kimia, matematik
dsbnya)                (2.8 M/S,0B/S)                        (2.2 M/S,0.2B/S)Sains hayat                (63 M, 1B)    19                     (274M, 3B)    68
(biologi, zoologi,
botani, dsbnya)     (3.4 M/S,0.05 B/S)                   (4.0 M/S,0.04B/S)


Catatan: (m M, b B) = m buah makalah dan b buah buku dlm tempoh 5 tahun itu

(m M/S, b B/S) = m buah makalah per sarjana dan b buah buku per

sarjana dlm tempoh 5 tahun itu.

Bilangan sarjana diambil pada 1970 untuk UM dan 1984 untuk UKM,

dan kedua-duanya untuk sarjana tempatan sahaja.Sumber: Annual Report/Laporan Tahunan UM

Penerbitan UKM 1980-1988 oleh Muhammad Haji SallehJadual 1: Karya sarjana UM dan UKM dalam masa 5 tahun masing-masing

(Jadual ini dipetik dalam teks Syarahan Raja Ali Haji 1996, anjuran Persatuan Linguistik Malaysia)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

“maju dalam acuannya sendiri”. Ini telah disebut beberapa kali oleh penulis ini dahulu. (Contohnya lihat Shaharir 2005a,b,c). Akan tetapi penerimaan konsep pemeribumian ini sukar berlaku selagi belum dilihat contoh-contohnya. Di sini penulis ingin menunjukkan karya pemeribumian sains semasa ini dalam matematik pengoptimuman dan dalam matematik kepemimpinan.

Dalam hal ini diperlihatkan bagaimana sejarah tamadun sendiri perlu dikaitkan atau ditandingi dengan ilmu semasa. Bahasa cukup intim dengan kebudayaan khususnya bahasa Melayu dengan kebudayaan Melayu dan tamadun Melayu. Maka kesedaran kewujudan dan kepentingan kebudayaan dan tamadun Melayu sukar termanifestasi menerusi pemeribumian ini jika pendidikan tidak dilakukan dalam bahasa Melayu seperti yang sedang dilalui oleh umat Melayu sekarang.


Matematik Kepemimpinan: Penerapan Kaedah Aksiom

Kaedah aksiom dikatakan dimulai oleh sarjana Yunani, Euklid (peng-Arab-annya: ‘Uqlides) menerusi formulasi geometrinya dalam abad ke-3 SM dahulu di Iskandariah, Mesir. Kemungkinan besar kaedah ini juga serentak dimulai di Hindia apabila mendapati sarjana Tamadun Melayu purba sudah pun menerapkan kaedah ini dalam pembinaan ilmu sains kepengurusan, kepemimpinan dan politiknya menerusi konsep pemimpin sejagatnya atau istilahnya, Cakravantin. Kesah yang lebih terperinci tentang Cakravantin ini telah dibicarakan oleh penulis ini dahulu (Shaharir 2005d,e), tetapi diulangi di sini dengan pengemasan sintesisnya lagi. Kandungan Cakravantin yang menyenaraikan 32 sifat pemimpin sejagat itu boleh disimpulkan kepada 5 aksiom kepemimpinan yang berikut (selepas ini dirujuk sebagai aksiom Cakravantin sahaja):

CV(i). Beraga yang unggul

Aksiom ini terbit daripada Cakravantin yang menyenaraikan 3 sifat ini:

(CV1) ridhwan/berseri; (CV2) tampan/cantik; dan (CV3) muda.

Sifat ini boleh diringkaskan sebagai “tokoh yang beraura dan berkarisma”.


CV(ii). Ulama

Aksiom ini terbit daripada Cakravantin yang menyenaraikan sifat “ulama” Buddhaisme (tokca/sami/biku) yang memenuhi sifat-sifat yang berikut:

(CV21) mengetahui 6 pandangan yang baik; (CV22) mengetahui 18 cara manusia; (CV23) kalyuga yang berupa mahapurusa yang menikmati kuasa diraja dengan guna yang bitara; (CV24) kali yang mengamal yoga (riadhah rohani); (CV25) kali yang mengamalkan dhyana (pertapaan/meditasi); (CV26) kali yang mengamalkan samadhi (semacam istisyam/takrim/ta‘zim dalam amalan sufi); (CV29) memperoleh semua sokongan/kekuatan daripada tenaga, yoga, dhyana dan samadhi; dan (CV30) memiliki segala mutu pengamal yoga, dhyana dan samadhi ; dan (CV31) menikmati kuasa (a)diraja sepenuhnya

Bagi Islam, ulama di sini ialah yang sesuai dengan Ayaht al-Quran Suraht al-Fatdir (35): 27-28, iaitu seorang ilmuwan yang yaghsyallah (bimbang akan Allah) bukannya “yang takut kpd Allah tetapi tidak berilmu”


CV(iii). Berilmu dan berhikmah termasuk dalam ketahanan negara.

Aksiom ini terbit daripada Cakravantin yang menyenarai-kan 5 sifat ilmuwan ini:

(CV4) berkebolehan; (CV5) cerdik; *(CV8) pandai bermain semua jenis senjata; (CV11) mengetahui aturan dan kenyataan mutlak; dan (CV17) tinggi darjah bestari.

[* Senjata dalam zaman moden ialah selok-belok ilmu terutamanya komunikasi, diplomasi, dsbnya.]

Bagi pemimpin Islam, “berhikmah” di sini bukan sekadar “berilmu dan bijaksana” tetapi yang faham ilmu kepada ilmu, iaitu falsafah ilmu (epistemologi) dan falsafah sesuatu tindakan yang dikaitkan dengan tauhid.


CV(iv): Bernilai/Bersila adi

Aksiom ini terbit daripada Cakravantin yang menyenarai-kan 13 sifat ini yang semuanya masih relevan kini dengan tafsiran masa kini:

(CV6) bermutu baik sepenuhnya; (CV7) azali berani; (CV9) amat gagah-berani; (CV12) tanpa egoisme; (CV13) memiliki ketenangan jiwa;
(CV14) belas kasihan semua makhluk; (CV15) murah hati yang hebat; (CV16) keteguhan hati; (CV18) saksama dalam aspek kebergunaan, kebaikan, dan keseronokan;
(CV20) menentang habis-habisan kepada 6 kumpulan musuh: nafsu syahwat, marah, hasad dengki, dosa, angkuh, dan dendam kesumat; (CV27) membina kesilaannya di dunia dan akhirat; (CV28) menyedari bahawa jasad dan segala keseronokan ini bersifat sementara;, dan (CV32) mengamalkan sila selengkapnya.


CV(v). Memikirkan strategi

Aksiom ini terbit daripada Cakravantin yang menyenaraikan 2 sifat pemikiran ini tetapi satu daripadanya jelas bertentangan dengan nilai Islam:

(CV10) selalu mengucar-ngacir musuh; dan *(CV19) menggunakan 4 cara bertindak terhadap kawan, lawan dan orang yang tidak peduli apa pun mengikut kesesuaiannya: negosiasi, serangan, perselisihan, dan rasuah.

[* Ini perlu diubahsuaikan/digantikan dengan sistem nilai Melayu Islam.]


Penambah-baikan tafsiran aksiom

Dalam Shaharir (2005d,e) juga dijelaskan asal-usul perkataan “pimpin” dalam bahasa Melayu sekarang, iaitu susungguhnya perkataan rumpun Melayu asli (bahasa Iban) yang tidak dapat dirangkumi secukupnya dalam 32 sifat dalam Cakravantin asal itu, sekaligus menunjukkan pemeribumian ilmu ini daripada Hindia (Cakravartt/ Chakravartin) belum cukup terperibumi. Akan tetapi makna asli “pimpin” itu masih boleh dimasukkan di bawah makna baru aksiom Cakravantin ke-5 itu dengan mengiktiraf berpemikiran strategi itu termasuklah juga “berwawasan, berpendekatan litir dan peka kepada alam sekeliling” (kerana itulah intipati makna “pimpin” dalam bahasa Iban itu; litir = holistik). Oleh itu aksiom kepemimpinan Melayu yang diperoleh daripada Cakravantin pada zaman tamadun Melayu Campa abad ke-11 M itu masih relevan dan boleh menjadi titik-tolak pembinaan aksiom kepemimpinan Melayu yang hebat. Aksiom ini boleh menyaingi aksiom kepemimpinan Barat yang baru diutarakan oleh Kirkeby (2000) berasaskan sistem nilai tamadun Yunani dan Katholik itu yang berkemungkinan besar telah pun didokongi oleh sarjana-sarjana Melayu Islam kini yang berkiblatkan Barat. Aksiom Kepemimpinan Kirkeby:

(APK1) Euboulia yang bermaksud kebolehan berfikir dengan totalnya dan memerinci dengan menyeluruhnya.

(APK2) Euforia dan keghairahan.

(APK3) Hipomon yang bermaksud kemampuan bersabar

(APK4) Prolepsis yang bermaksud mengantisipasi, mencermin kemampuan memperkayakan pengetahuan lazim dengan kuasa-kuasa pengalaman peribadi.

(APK5) Epibol yang hampir setara dengan intuisi.

(APK6) Maieutik yang bermaksud keseniaan kebidanan dan kebolehan merangsang orang lain supaya mencari kebenaran, merasakan keinginaan mencari watak adabnya sendiri, malah “nafs” (atau ‘self”) dirinya


Perbandingan aksiom ini dengan aksiom Cakravantin itu telah dilakukan dalam Shaharir (2005d,e) dan oleh itu tidak diulangai di sini. Lagi pun lebih baik dipersuakan dengan aksiom-aksiom yang lebih dekat dengan kebudayaan kita dahulu, iaitu aksiom kepemimpinan Islam daripada tamadun Islam. Ini pun ciri pemeribumian ilmu. Walaupun, ini juga sudah dilakukan di dalam makalah Shaharir (2005 d,e), iaitu dengan mempersuakan aksiom Cakravantin itu dengan “syarat khalifah” yang disintesiskan oleh Andek Masnah (1999/2001), tetapi kerana kepentingannya maka diulangi di sini dengan penambahan perbincangannya sana-sini.

Aksiom yang dicungkil daripada Cakravantin itu memang boleh diperbaiki atau diperhalusi tafsiran semantiknya dengan membandingkan dengan senarai aksiom kepemimpinan daripada sarjana zaman Tamadun Islam yang sampai ke alam Melayu ini sejak abad ke-13M (menerusi “Hikayat Raja-Raja Pasai” itu, atau selewat-lewatnya 1603M menerusi karya Bukhari al-Jauhari, “Taj al-Salatin” itu yang boleh dicungkil aksiom kepemimpinan yang ada di dalamnya itu seperti yang ditunjukkan dalam Shaharir 2005 d,e). Akan tetapi di sini kami ingin menyuakan aksiom Cakravantin itu dengan set aksiom yang diutarakan oleh Andek Masnah (1999/2001) yang mensintesiskan 4 buah karya kepemimpinan Zaman Tamadun Islam, iaitu karya al-Mawardi, Ibn Khaldun, al-Baqillani dan al-Qurtabi untuk mendapat 6 “syarat khalifah” yang kami tafsirkan sebagai 6 aksiom nilai kepemimpinan Islam Andek Masnah (PIAM), iaitu

(PIAM1) al-Wilayah al-‘Ammah (Islam, baligh, merdeka, berakal dan lelaki yang beliau tegas-kan tidak perlu dipertikaikan lagi),

(PIAM2) berilmu,

(PIAM3) al-‘Adalah (bukannya keadilan sahaja),

(PIAM4) al-Kifayah (berwibawa, berani, cekal, dan sebagainya),

(PIAM5) Sejahtera pancaindera dan anggota badan, dan

(PIAM6) keturunan Quraisy.


Terasa benar tidak kenanya dan tidak cukupnya set aksiom nilai kepemimpinan ini. Sebahagiannya kerana sintesis beliau itu berasaskan hanya kepada beberapa buah karya sahaja dan tertinggal banyak lagi karya muktabar dalam bidang ini. Perhatikan juga bagaimana terikatnya beliau dengan pandangan klasik tentang perlunya “keturunan Quraisy“ itu walaupun Ibn Khaldun telah meniadakannya di dalam senarainya. Malah sarjana Melayu kurun ke-17 itu, Bukhari al-Jauhari 1603 pun tidak memasukkan syarat “Quraisy” ini dalam syarat kepemimpinannya. Walaupun sarjana Melayu selepasnya pula, Nur al-Din al-Raniri 1623 masih mengekalkan syarat “Quraisy” ini (lihat Shaharir, 2005d).

Nilai wustdo jelas dikehendaki Islam (Ayaht al-Qur-aan, al-Baqarah: 143 (wakadzaa lika ja'alnaa kum ummatan wasatdon =bagitulah kami jadikan kamu umat yang wustdo) dan hadith Nabi Muhammad SAW (Khayrul umiiru awsaatdoha = sebaik-baik perbuatan ialah yang wustdo), tetapi ternyata nilai wustdo dimplikasikan oleh 'adil atau lebih am lagi, al-‘adala itu). Dalam Cakravantin, nilai ini terdapat dalam “(CV18) saksama/wustdo dalam aspek kebergunaan, kebaikan, dan keseronokan” yang tentunya lebih sempit daripada konsep yang terkandung dalam al-‘adalah itu, (PIAM3) itu. Akan tetapi konsep al-‘adila ini boleh dimasukkan ke dalam aksiom am daripada Cakravantin, iaitu aksiom ke-4. Ini pemeribumian-pengIslaman aksiom daripada Cakravantin itu.

Sifat (PIAM1) adalah seanalog dengan unsur yang tersirat dalam aksiom Cakravantin kedua,CV(ii); sifat (PIAM2) dapat dipadankan dengan aksiom Cakravantin ketiga, CV(iii); sifat (PIAM4) dapat dipadankan dengan aksiom Cakravantin pertama, CV(i), malah dengan komponen Cakravantin asal: CV7,9 &16; dan akhirnya sifat (PIAM5) juga dapat dipadankan dengan aksiom Cakravantin pertama, CV(i).

Jelaslah, segi istilah dalam aksiom am, kepemimpinan Tamadun Islam itu hampir semuanya ada analognya/qiasnya dengan sifat kepemimpinan daripada Cakravantin. Akan tetapi oleh sebab falsafah dan tabii keagamaan yang berbeza, maka semantiknya, fahamannya, perinciannya, amalannya dan natijahnya tentulah berbeza sekali. Namun yang pentingnya, kajian sains kita sendiri (etnosains, iaitu sebahagian daripada kegiatan pemeribumian) bukan sekadar memberi kekuatan jati diri dan memupuk patriotisme itu yang berkekalan tetapi mampu memberi ilmu kontemporer yang standing dengan ilmu semasa yang diimport atau yang terbit daripada sumber asing. Tegasnya patriotisme ilmu membuahkan ilmu kontemporer yang alternatif.


Matematik Pengoptimuman


Isu yang lebih menarik lagi ialah matematik keputusan kerana matematik ini ada hubungannya dengan sifat manusia yang dipercayai mempengaruhi seseorang itu membuat keputusan sebagaimana yang dibicarakan oleh Simon, pemenang Hadiah Nobel 1978. Hal ini benar-benar jelas contoh peranan nilai dalam matematik (pengoptimuman). Simon berhujah bahawa manusia hanya membuat keputusan terbaik setakat yang memuaskannya sahaja. Sehubungan itu beliau memperkenalkan satu istilah baharu dalam bahasa Inggeris (bahasa perantaraan karyanya) yang terbit daripada gabungan “satisfying” dengan “optimising” lalu diciptanya perkataan “satisficing” dan diterjemah oleh penulis ini sebagai “mengoptimuaskan” (daripada “mengoptimumkan” dan “memuaskan”) sejak kursus perancangan multimatalamat di peringkat Sarjana dikendalikan oleh penulis ini mulai 1980-an dahulu di UKM. Seterusnya, Simon menegaskan yang manusia ini tidak bersifat rasional sepenuhnya tetapi bersifat rasional terbatas (lihat Simon 1957). Satu kaedah pelaksanaan prinsip Simon ini ialah menerusi konsep optimum gol (ciptaan Charnes & Cooper 1977) iaitu fungsi matalamat/prestasi dan sebagainya itu dianggarkan terlebih dahulu pada tahap yang memuaskan hati seseorang atau kumpulan pembuat keputusan. Seterusnya menganalisis pencapaian batas kepuasan ini tertakluk kepada kekangan mutlak K itu. Jelas di sini betapa tidak objektifnya konsep dan penyelesaian optimum Simon ini. Bukan itu sahaja, adakalanya penyelesaian optimum Simon ini berbeza dengan penyelesaian pengaturcaraan biasa dan seseorang terpaksa membuat keputusan berpihak kepada sesuatu fahaman keoptimuman itu.

Walau bagaimanapun, seperti yang dibicarakan dalam Shaharir (2005d,e), prinsip optimum Simon itu masih belum memenuhi keperluan sistem nilai Islam yang mementingkan wustdo (berdasarkan Ayaht al-Qur-aan dan Hadith yang telah disebut sebelum ini) yang boleh distilahkan sebagai rasional wustdo. Jika dimodelkan konsep Islam, ini akan mengubah lagi matematik optimum fungsi matalamat tunggal sekalipun. Hal ini mungkin juga adakalanya memberi penyelesaian yang berbeza lagi daripada optimum Simon, iaitu menerusi optimum gol. Optimum gol ini boleh diistilahkan sebagai optimum wustdo atau ringkasnya optiwus bagi menggantikan optimuas itu. Oleh itu konsep optimum gol itu yang melibatkan anggaran batas bawah atau batas atas fungsi matalamat/objektif perlu diubah-suai kepada model wustdo, iaitu suatu selang nilai fungsi matalamat/objektif itu (rujuk Lampiran). Keadaan ini menerbitkan suatu teorem yang baharu dalam pengoptimuman yang dalam Shaharir 2005d,f dahulu dinyatakan sebagai harapan sahaja. Teorem tersebut ditunjukkan seperti berikut:

Teorem

Anggaran nilai wustdo untuk memperolehi optiwus bagi masalah

Maksi h .x

tertakluk kpd

Mx ≤ k, x ≥ 0 , M = (m(ij)) (matriks bersaiz p x n)

ialah b ≤ h.x ≤ a

dengan

b = Persilangan {B(s), s=1,..,q}

B(s) = {β/ π(s) > mini {α(i)/μ(is): μ(is)>0},

s =indeks maksi {Z(i)>0}, s=1,2,…q-1;

q-1 ialah bilangan tablo simpleks sebelum terjadinya Z(i)≤0 semua i,

B(q) ={ β>0 :semua Z(i) ≤ 0} }dan a sembarang asalkan lebih besar daripada b. Di sini vektor baris (alfa, beta) mewakili lajur penghabisan pada sesebuah tablo simpleks itu yang pada tablo pertamanya ialah , μ(ij) mewakili unsur di baris ke-i lajur ke-j pada setiap tablo simpleks yang pada tablo pertamanya bernilai m(ij), dan Z ialah baris kriterium sesebuah tablo simpleks yang pada tablo pertamanya

Z(i) = m(ij) h(j)- c(i), hasil tambah j dalam I set indeks asas, c(i)=1, i = p+1 dan 0 selainnya; jika diandaikan kekangan mutlak itu tercapai sepenuhnya.


Bukti:

Masalahnya dapat diturunkan kepada

Mini v(p+1)

tertakluk kpd

m(ij)x(j) + u(i) – v(i) = α(i), i =1,2,…, p (bilangan kekangan mutlak)

h(j)x(j) + u(p+1)- v(p+1) = b  [setiap satu ada hasil tambah terhadap j=1 hingga n]

Pada sebarang tablo simpleks baris kriteriumnya, andaikan ada
Z(s) = maksi {Z(i)>0}, maka pemboleh ubah ke-s (lajur ke-s) yang terbaik menggantikan pemboleh ubah (lajur) ke-r, jika ada indeks r yang memastikan
k(r)/m(rs) = mini {k(i)/m(is): m(is)>0}, asalkan

b/h(s) > k(r )/m(rs) itu.

Akan tetapi s ialah semua indeks daripada setiap tablo simpleks sebelum tercapainya Z(i)≤0 untuk semua i. Nilai β terakhir yg perlu di pertimbangkan ialah pada tablo terakhir ketika Z(i)≤0 semua i.Maka diperolehlah teorem di atas.%%%%%%

Teorem ini perlu diperbaiki lagi sehingga b terang-terang bergantung pada data yang ada, iaitu h, α dan M itu.LAMPIRAN


Contoh penyelesaian masalah pengaturcaraan linear dengan konsep optimum baharu:

Optimum lazim, optimum Simon (optimuas dgn kaedah gol lazim) dan optiwus (kaedah gol wustdo).Pertimbangkan masalah

maksi (2x + y)

tertakluk kepada

x + 2y ≤ 10 (1)

x + y ≤ 6 (2)

x - y ≤ 2 (3)

x - 2y ≤ 1 (4)

x,y ≥ 0 (5)


Penyelesaian lazimnya (andaian manusia rasional) ialah D = (4,2), iaitu di sini mengikut kaedah graf sahaja. Penyelesaian optimuas dengan kaedah gol lazim bergantung pada anggaran fungsi matalamat itu kerana mengikut kaedah ini, masalah di atas diturunkan kepada masalah berikut:

miniL (h.t (v[i]),v[5] ) , miniL = minimum secara leksikografi

tertakluk kepada

x + 2y +u[1]-v[1] =10

x + y + u[2]-v[2] = 6

x – y + u[3]-v[3] = 2

x - 2y +u[4]-v[4] = 1

2x + y –u[5]+v[5] = b, b ialah anggaran batas bawah fungsi matalamat: 2x + y ≥ b

x,y, u[i],v[i] ≥ 0

Penyelesaian komponen pertama fungsi pencapaian, v[i] ialah v[i] = 0 , i = 1,2,3,4

Oleh itu, selanjutnya diperlukan menyelesaikan masalah


mini v[5]

tertakluk kepada


x + 2y + u[1] =10

x + y + u[2] = 6

x – y + u[3] = 2

x - 2y +u[4] = 1

2x + y – u[5]+v[5] = b

x,y, u,v ≥ 0Jika masalah gol ini diselesaikan secara aljabar (kaedah simpleks) maka tablo pertamanya ialah seperti berikut (sel yang kosong bermakna 0):              x        y        u[1]      u[2]       u[3]       u[4]       u[5]        v[5]

u[1], 0    1        2       1                                                                         10

u[2], 0    1       1                       1                                                           6

u[3], 0    1      -1                                  1                                               2

u[4], 0    1*    -2                                                 1                                 1

v[5], 1    2       1                                                              -1           1      b

Z            2       1                                                              -1


                                                         Tablo 1Lajur pertama dalam tablo 1 itu diisi dengan pemboleh ubah asas dan pekali kos yang sepadannya. Baris terakhir diisi dengan baris kreterium kaedah simpleks itu.

Untuk kasus b > 2, daripada

{ b/h(1) = b/h(r): r = indeks maksi {Z(i)>0} >

mini {k(i)/m(i1) : m(i1) >0},

tablo pertama di atas memberikan tablo berikut apabila sewajarnyalah penghapusan Gauss dilakukan pada unsur dalam sel itu yang angkanya bertanda bintang itu:             x      y     u[1]      u[2]     u[3]      u[4]      u[5]        v[5]

u[1], 0          4      1                                  -1         1                       9

u[2], 0          3                 1                       -1                                  5

u[3], 0           1*                           1          -1                                  1

x,     0   1      -2                                         1                                  1

v[5], 1           5                                         -2          -1          1        b-2

                     5                                          -2         -1                                                         Tablo 2Seterusnya tablo berikut diperoleh selepas penghapusan Gauss sewajarnya dilakukan berpangsikan pada sel yang unsurnya bertanda bintang itu jika diandaikan b>7, iaitu b(baharu)/h(2) baharu
= {b(baharu)/h(r) baharu : r = indek maksi {Z(i) baharu>0}
> mini {k(i) baharu/m(ir) baharu: m(ir) baharu >0}:               x     y      u[1]      u[2]       u[3]      u[4]       u[5]        v[5]

u[1], 0            1       1                       -4         3          1                       5

u[2], 0                                1            -3         2*                                 2

y, 0                      1                                      -1                                  1

x, 0          1                                        2        -1                                  3

v[5], 1                                               -5        3           -1          1       b-7

                                                         -5        3           -1

                                                         Tablo 3

Seterusnya tablo berikut diperoleh selepas penghapusan Gauss sewajarnya dilakukan berpangsikan pada sel yang unsurnya bertanda * jika b > 10, iaitu

{b(baharu)/m(ir) baharu: r = indeks maksi {Z(i)baharu>0}
> mini {k(i) baharu/m(ir) baharu : m(ir) baharu > 0}:              x     y       u[1]      u[2]       u[3]      u[4]      u[5]       v[5]

u[1], 0                    1          -3/2       1/2                     1                   2

u[4], 0                                  1/2      -3/2       1                                1

y, 0                1                     1/2      -3/2                                        2

x, 0         1                            1/2       1/2                                         4

v[5], 1                                 -3/2       -1/2                    -1       1      b-10

                                           -3/2        -1/2                   -1Tablo ini memberi penyelesaian x = 4, y = 2 dan memerlukan b>10. Batas b ini boleh dianggap batas bawah wustdo bagi masalah ini.

Jelaslah juga batas atas wustdo akan muncul untuk masalah peminimuman.

Dalam optiwus mungkin seseorang menjangka perlunya meletakkan batas bawah dan batas atas yang wustdo, iaitu perlu meletakkan

b ≤ 2x + y ≤ a , a batas atas nilai fungsi matalamat itu, a≥b.

Oleh itu kaedah gol bagi masalah optiwus ialah (dengan menganggap gol batas atas dan batas bawah fungsi matalamat itu sama sahaja prioritinya),


miniL ( v[1]+v[2]+v[3]+v[4], v[5]+v[6])

tertakluk kepada

x + 2y +u[1] – v[1] =10

x + y + u[2] – v[2] = 6

x – y + u[3] – v[3] = 2

x – 2y + u[4] – v[4] = 1

2x + y – u[5] + v[5] = b

2x + y + u[6] – v[6] = a

x,y, u[i],v[i] ≥ 0 , b≤aSekarang penyelesaian masalah ini untuk komponen pertama pencapaiannya ialah sama dengan dahulu juga, iaitu v[i] = 0, i = 1,2,3,4. Oleh itu masalah kedua untuk komponen fungsi pencapaian ialah

mini (v[5] + v[6])

tertakluk kepada

x + 2y +u[1] =10

x + y + u[2] = 6

x – y + u[3] = 2

x - 2y + u[4] = 1

2x + y – u[5] + v[5] = b

2x + y + u[6] – v[6] = a

a ≥ b

x,y,u[i],v[i] ≥ 0Masalah ini perlu diselesaikan dengan cara kaedah simpleks dengan tablo pertamanya seperti berikut (ruang kosong bermakna nilainya 0:                                                                                    1    1

1           2*         1                                                                          10

1           1                       1                                                              6

1          -1                                  1                                                    2

1          -2                                             1                                         1

2           1                                                    -1       1                        b

2           1                                                                    1         -1      a

2           1                                                    -1                        -1Tablo simpleks 1 (baris terbawah ialah baris kriterium, baris teratas ialah pekali kos)

Tablo kedua diperoleh dengan penghapusan Gauss di sel yang pemasukannya ditandakan dengan bintang itu seandainya b>2 , iaitu

{b (baharu)/m(ir) baharu: r indeks maksi{Z(i) baharu >0}
>mini{k(i)/m(i1) :m(i1)>0}.

Jelas baris ke-2 terakhir tidak relevan kerana a > b dan unsurnya yang penting sama sahaja dengan baris ke-3 terakhir itu sampai bila-bila pun. Oleh itu tidak perlu dibuat analisis lagi kerana nila b sudah diketahui dan oleh itu a apa sahaja asalkan lebih besar daripada b.

BIBLIOGRAFI

Andek Masnah Andek Kelawa, 2001. Kepimpinan Wanita dalam Islam. Kedudukan daloam Syariah. Snt ke-2. Bangi: Penerbit UKM. Snt. Pertmanya 1999.

Charnes A. dan Cooper, W.W., 1977. “Goal programming and multiple objective optimization”. Euro. J. OR , 1: 39-54

Kirkeby O.F., 2000. Management Philosophy. A Radical-Normative Perspective. New York: Springer Verlag

Madonick H., 1965. The Treasury of Mathematics 1. N.York: Penguins Books

Mohamed Anwar Omar Din (Pyt.), 2004. Dinamika Bangsa Melayu. Menongkah Arus Globalisasi. Penerbit UKM. Lihat makalah Shaharir , “Pembinaan sains Melayu”, 303-320

Muhammad Alinor B.A.K., 2004a. “Dialog Peradaban Melayu Dianalisis menerusi Sebaran Kesusasteraan”. Kesturi , Jil. 14 (1& 2): 50-65, 2004

Muhammad Alinor B.A.K., 2004b. “Kesusasteraan Mantik Alam Melayu”. Jurnal Antarabangsa Tamadun Melayu, 1(3), hlm.163-177.

Muhammad Alinor B.A.K., 2005a. “Kesusasteraan Ilmu Mantik Tamadun Melayu Terawal”. Prosiding Seminar Matematik dan Masyarakat, 26-27 Februari 2005, hlm. 157-161. Kuala Terengganu : Jabatan Matematik, KUSTEM.

Muhammad Alinor B.A.K., 2005b. “Epistemologi/Mantik dalam Tamadun Melayu Terawal”. Zulkefli Hamid, Rahim Aman, Karim Harun dan Maslida Yusof. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu. Jilid II, 2005, hlm. 233-245. Bangi : Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, FSSK, UKM.

Muhammad Alinor B.A.K., 2005c. “Kesusasteraan Epistemologi Tamadun Melayu Terawal” dlm Kesturi 15(1&2), hlm. 59-73, 2005

Shaharir bin Mohamad Zain, 1996. “Pendidikan Sains Abad ke-21: Cabaran Sejagatisme dan Pasca-x-isme” dlm Siti Fatimah Mohd Yassin & Anuar Ahmad (Snt. cet. pertama)/Warnoh Katiman (Snt. cet. ke-2), hlm. 177-189. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke-21. Bangi:Fakulti Pendidikan UKM.

Shaharir bin Mohamad Zain, 1995/1997. “Towards a quantum leap in the development of Islamic Science with particular references to Malaysia” dlm. Anuar Ab. Razak dan Abu Bakar Majeed. (Pyt.), Islam Science and Technology. Hlm. 47-76. Pasca-sidang 1995. Kuala Lumpur: IKIM 1997.

Shaharir bin Mohamad Zain, 1997. “Mencerna sains mengikut acuan alam Melayu-Islam” dlm. Berita Harian, 18 Jun, 1997. Petikan ringkas daripada makalah, “Pembinaan sains Melayu-Islam” yang dibentangkan di “Seminar Peradaban Melayu”, di UKM. 13 Mac, 1997.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2003a. “Sains dan teknologi Melayu sebelum dikuasai penjajah Eropah” dlm Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 1(2), hlm. 157-204, 2003.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2003b. Kaedah Pemeribumian Sains, Teknologi dan Perubatan. Bangi: Penerbit UKM.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2004. “Pembinaan sains Melayu” dlm Mohamed Anwar Omar Din (Pyt.), Dinamika Bangsa Melayu. Menongkah Arus Globalisasi, hlm. 303-320, Bangi: Penerbit UKM.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005a. “Terjemahan dan pemindahan ilmu, jalan ke puncak” dm Abdullah Hassan (Pyt). Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu. Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-10, 2-4 Ogos 2005. Hlm. 41-49. K.Lumpur: PTS Professional Pub. Sdn Bhd.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005b. “Keperluan, Kaedah, Status dan Agenda Pemeribumian Sains Di Malaysia: Tidak Ke Mana Kita!?”.Seminar Sejarah dan Falsafah Sains Kebangsaan Oktober 2004 anjuran UKM-DBP-ASASI.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005c. “Peranan bahasa sendiri dalam pembangunan sains sepanjang masa” dlm. Jurnal Pendidikan Islam ABIM 11(2), hlm. 1-29; “Beberapa akibat daripada pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di Malaysia: Suatu penilaian empiris dan teori”, Kertas Kerja Kongres Pendidikan Melayu 2. Anjuran Persekutuan Badan Pendidikan dan Pembangunan Melayu (PBPPM), 26-27 Mac 2005, hlm. 17-70; “Masihkah ada kerdipan berjayanya dalam pengajaran sains dan matematik sekolah menerusi bahasa Inggeris?” Kongres Menyelamatkan dan Mendaulatkan Semula Bahasa dan Pendidikan Melayu, 10 Julai 2005, anjuran Kumpulan Prihatin, hlm. 19-38.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005d. Sains matematik dan pengurusan. Dibentangkan di Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-XIII, di Alor Setar. Anjuran UUM-PERSAMA 5 Mei, 2005. Muncul dalam JQMA/Jur. Pengukuran Qualiti dan Analisis 2005, 1(1): 1-43

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005e. “Teori Kepemimpinan Melayu Campa”. Seminar Sehari Pengajian Campa 30 November 2005 di UKM.

Shaharir bin Mohamad Zain, 2005f. “Pengoptimuman dalam acuan sendiri”. Siri 5 Kuliah di INSPEM .

Simon H.A., 1957. Models of Man. Social and Rational. N.York:JWiley.

Takakusu J., 1963. A Record of the Budhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelego (AD 671-695). Oxford Univ. Press. Cetakan terjemahan 1896 kepada catatan I-Tsing yang terkenal itu.

Wan Mohd Saghir Abdullah, 2000. Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara jilid 1. Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah

Wan Mohd Saghir Abdullah , 2002. Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 5. Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah

Pemeribumian Sains di Malaysia

Terbit dalam Khalijah S. (Pnyut.). Wacana Sejarah dan Falsafah Sains: Sains sebagai Institusi Sosial, DBP , 2010, Bab 4: 45-90


Keperluan, Kaedah, Status dan Agenda Pemeribumian Sains Di Malaysia: Ke Mana Kita!?Shaharir bin Mohamad Zain

Profesor Matematik UMT (shaharirzain711@hotmail.com)

Mantan Profesor Matematik Fizik UKM

Mantan Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)
Istilah “pemeribumian sains” diperkenalkan oleh penulis ini buat pertama kalinya, sekurang-kurangnya di Malaysia ini, pada 1995 (Shaharir 1995/1996a,b, 1995/1997). Namun satu daripada ciri pentingnya, pembudayaan sains berwahanakan bahasa dan sistem nilai sesuatu kaum peribumi yang menjadi teras bangsa penakrif sesebuah negara-bangsa (seperti Melayu bagi Malaysia dan Inggeris bagi Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan New Zealand), atau perlunya “ilmu dibina mengikut acuan masyarakat sendiri” dan wacana kekuatan bahasa sendiri dalam pembangunan sains, telah diperkatakan beberapa tahun lebih awal lagi dalam siri makalahnya selambat-lambatnya sejak 1986 lagi (Shaharir 1986) dengan gelombang keduanya muncul dalam tahun 1990-an (Shaharir 1992a,b, 1992/1994, di samping makalahnya dengan Wan Ramli dan Baharudin (Wan Ramli et al. 1992) yang menekankan kepada “sains dan teknologi yang berteraskan Melayu-Islam dalam budaya dan bahasa Melayu”. Dalam rentetan pengisian gagasan yang serupa tetapi dengan penumpuan kepada sistem nilai Islam menerusi gagasan “pengIslaman sains” di Malaysia (kerana “isu bahasa sendiri” sebelum 1990-an belum dijelmakan kembali), penulis telah ikut merancakkan wacananya sejak awal 1980-an lagi (Shaharir 1982). Istilah pe-Melayuan dan pe-Malaysiaan yang merujuk khusus kepada pemeribumian sains dan teknologi di Malaysia juga diperkenalkan oleh Shaharir (1997) dan Wan Ramli & Shaharir (1999), manakala istilah etnosains dan khususnya etnomatematik bersama dengan falsafah baru yang melandasinya, etnotatakaedahisme yang amat rapat dengan pemeribumian sains juga diperkenalkan (Shaharir 1992). Sejak itu memang banyaklah makalah penulis ini yang memperkatakan isu-isu ini yang sebahagian besarnya dirujuk di sini pada tempat-tempat yang sesuainya kelak.

Sebenarnya kita sudah pernah melalui “pemeribumian” ini sekurang-kurangnya sejak abad ke-4M (zaman Kerajaan Campa di Vietnam), abad ke-7M (zaman SriVijaya yang berpusat di Sumatera), dan lebih menonjol lagi zaman Tamadun Melayu-Islam (abad ke-17M terutamanya di Aceh dan di Johor-Riau), dan lebih bersistem lagi sejak 1958 (apabila sekolah Menengah aliran Melayu diperkenalkan).

Penonjolan istilah “pemeribumian sains” dan yang berhubung dengannyanya itu terilham apabila penulis melihat Malaysia dalam tahun 1990-an mula kembali berahi kepada pengInggerisan kehidupan di Malaysia termasuk pendidikan. Pada masa itu penulis berasa begitu tertekan jiwanya akibat langkah kerajaan menggalakkan dan memberi kebenaran dengan mudahnya akan penubuhan kolej-kolej swasta aliran Inggeris yang bertentangan dengan akta pendidikan negara dan tindakan kerajaan sendiri pada 1980-an yang pernah membawa pihak yang ingin menubuh kolej sedemikian itu ke Mahkamah dan menang! Jiwa penulis ini semakin tertekan lagi pada penghujung 1993 kerajaan dengan rasminya menyisih keperluan pendidkan sains dalam bahasa Melayu dengan perisytiharan Perdana Menteri Malaysia (Dato’ Sri Dr. Mahathir masa itu) bahawa IPT awam boleh menggunakan bahasa Inggeris dalam “kursus sains dan teknologi”, sedangkan pada masa itu semua kursus tersebut sudah lama berjalan dengan baiknya dalam bahasa peribumi Malaysia (bahasa Malaysia, bahasa Melayu, atau bahasa Melayu Malaysia). Kemudian segala-gala yang berlaku itu diabsahkan dan diperkukuhkan dengan pengenalan akta baru, Akta Pendidikan Swasta 1995.

Seterusnya pendidikan sains dalam bahasa Melayu menerima pukulan nazak pada 2003 dengan perisytiharan dasar bahasa Inggeris sebagai satu-satunya bahasa pengantar mata pelajaran Sains dan Matematik Sekolah mulai tahun tersebut, dan selanjutnya dipastikan akan menjadi bahasa pengantar semua kursus berasaskan sains dan matematik di universiti mulai 2005 ini (termasuk UKM yang memang ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa ilmu). Entah mengapa hampir semua pemimpin Melayu luar dan dalam UKM membisu seribu bahasa sahaja! Dengan perkembangan ini, maka isu “pemeribumian sains” seharusnyalah menjadi agenda utama para cendekiawan dan ahli politik Malaysia dengan alasan-alasan yang sebenarnya sudah banyak diperkatakan dalam tulisan-tulisan pengarang ini yang dirujuk di sini, dan kini masih perlu dan wajar diperhaluskan lagi wacananya.

Makna dan Tabii Pemeribumian Sains

“Pemeribumian sains” di sesebuah negara atau dalam sesuatu bangsa ialah suatu proses memindah sains semasa daripada kebudayaan lain kepada negara atau bangsa yang lain, dan pada masa yang sama menggali semula khazanah lama sains yang ada pada bangsa tersebut atau pada bangsa-bangsa lain yang hampir dengannya (seperti Yunani bagi Eropah). Pemindahan sains itu pada mulanya mungkin menerusi bahasa asing bangsa itu tetapi akhirnya atau serta-merta dalam bahasa bangsa itu sendiri. Kemudiannya ilmu itu beransur-ansur mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan kebudayaan baru itu (menerusi penapisan dan pemacuan sistem nilai yang membentuk acuan sendiri) dan akhirnya, jika berjaya sepenuhnya, akan terhasillah karya asli baru berasaskan keperluan, impian, cita rasa, sistem nilai, dan pandangan hidup atau kosmologi bangsa yang baru itu (lihat Shaharir 1997, 1997/1998, 2000 dan 2003a). Kejayaan pemeribumian sains diukur pada banyaknya karya asli dan peribumi seperti yang dihuraikan dalam Shaharir (1997/1998) serta perasaan dan psikologi bangsa yang menerima ilmu dan menghayati itu, iaitu sejauh mana sains itu dirasai sebagai ilmu milik bangsanya atau tidak. Penggalian khazanah lama sains bagi Malaysia ialah merujuk kepada sains pada zaman tamadun Melayu dahulu bermula pada zaman kerajaan Funan abad ke-2M hingga ke-5M yang berpusat di Kembuja membawa kepada zaman kerajaan Campa yang berpusat di Vietnam yang kemuncaknya pada abad ke-7M, kerajaan Srivijaya yang berpusat di Sumatera mulai abad ke-7M hingga ke-13M, kerajaan Melaka mulai abad ke-14 hingga ke-16 dan seterusnya hingga sekarang. Tentunya tamadun-tamadun ini tidak terpisah daripada tamadun Hindu, China, dan tamadun-tamadun rumpun Melayu seperti tamadun Jawa dan tamadun-tamadun lain di Alam Melayu ini. Sains daripada tamadun-tamadun inilah yang menjuzuki komponen penting dalam etnosains yang dihuraikan lagi skopnya di bawah ini. Contoh-contohnya, dan kaedahnya dibicarakan di dalam makalah ini kemudian.

Dengan pemeribumian sains, sekaligus bahasa bangsa yang baru itu menjadi bahasa-ilmu baru. Dalam pemeribumian ilmu, bahasa dan ilmu bersimbiosis dan bersinergi. Inilah makna “bahasa jiwa bangsa” dan “bahasa itu jati diri bangsa” yang sebenarnya. Ungkapan “maju bangsa majulah bahasa” yang dipopularkan oleh Tun Mahathir Muhamad itu jauh tersasar kerana sejarah pembangunan bangsa-bangsa yang maju di dunia selama ini tidak berlaku demikian, lebih-lebih lagi jika maju itu bermaksud “segi ekonomi sahaja”. Belum ada negara yang mencapai taraf maju yang mengabaikan bahasanya sendiri, malah semuannya menerusi pemeribumian ilmu bagi negara-bangsanya. Ungkapan “Maju bahasa maju bangsa” juga kurang tepat walaupun lebih betul kerana sejarah pembangunan bangsa-bangsa maju seluruh dunia menunjukkan ilmu dan bahasa itu berkembang secara simbiosis dan sinergi menerusi pemeribumian ilmu itu sehingga diktum yang jauh lebih boleh diterima ialah, contohnya, “Bersamanya bahasa dan ilmu majulah bangsa”.

Sekurang-kurangnya sejak 1992 jugalah (Shaharir 1992) penulis ini memperkenalkan istilah etnosains yang kemudiannya diperincikan lagi dalam Shaharir (1995/1996a,b, 2000, 2002b, 2003b,c). Etnosains secara klasik dan harafiahnya bermakna sains sesuatu kumpulan etnik tetapi penulis ini mentakrifkan semula istilah ini supaya saling melengkapi dengan konsep pemeribumian sains. Etnosains yang diperkenalkan itu bukan sahaja bermakna sains tradisi sesuatu kumpulan etnik tetapi juga sains kontemporer yang telah disesuaikan pendekatannya dengan kebudayaan kumpulan etnik tersebut, dan juga sains baru yang terbit daripada hasil pengubah-suaian atau perluasan sains kontemporer setelah mengambil kira kebudayaan sesuatu kaum itu, dan mungkin juga sains baru yang berasaskan paradigma baru yang terbit daripada pertimbangan sistem nilai kaum tersebut. Tidak hairanlah agenda penyelidikan dalam etnosains seperti yang sub-bidangnya etnomatematik itu (lihat Shaharir 2000, 2002b) sebahagian besarnya sama sahaja dengan agenda pemeribumian sains yang dibicarakan dalam bahagian akhir makalah ini. Yang berbezanya, segi bahasa sahaja kerana pemeribumian sains seolah-olah ditumpukan kepada proses atau perihal memeribumikan sains kontemporer untuk menghasilkan sains yang lebih serasi dengan kaum berkenaan dan layak dinamai “sains terperibumi”, atau “sains peribumi” bagi sesuatu kaum sebelum sains tersebut diterima menjadi “sains” sahaja dan diakuri seluruh dunia; manakala etnosains seolah-olah sains sesuatu kaum yang diwarisinya turun-temurun atau yang secara tabii muncul dalam sesebuah negara kaum itu sahaja yang boleh jadi serasi atau tidak serasi dengan sains kontemporer. Umpamanya, “ilmu” yang ada pada dukun dan bomoh Melayu adalah sejenis etnoperubatan Melayu, atau perubatan tradisi Melayu yang tentunya banyaklah yang bertentangan dengan sains perubatan moden tetapi ada juga yang mampu memperkayakan lagi khazanah sains perubatan moden ini selanjutnya.

Pemeribumian Sains Sepanjang Masa

Seperti yang dinyatakan sepintas lalu di atas, pemeribumian sains itu sebahagian besarnya bermaksud pemindahan sains semasa (yang sedia ada) daripada bahasa sains semasa (bahasa semasa yang lebih maju) kepada bahasa sesuatu umat yang baru ingin mencipta atau memperkukuhkan lagi tamadunnya sendiri. Kenapa tidak memindahkan ilmu itu menerusi bahasa sains semasa sahaja seperti, kini, menerusi bahasa Inggeris? Hujah lama bahawa pemindahan ilmu semasa menerusi bahasa sendiri perlu demi perpaduan bangsa, identiti bangsa atau jati diri bangsa tidak sesuai dengan Zaman Gelombang Ketiga Toffler (1984) atau Sejagatisme/Globalisme Ohmae (1990) ini kerana mengikut mereka ini konsep bangsa dan negara kini dihujahkan sudah tiada atau akan mati secara tabiinya (semua bahasa akan pupus kecuali bahasa yang maju sekarang ini, dan bahasa yang pasti tidak pupus malah semakin gagah ialah bahasa Inggeris). Secara tidak langsungnya isu ini sudah dibicarakan dalam Shaharir (2004) tetapi diperkukuh dan diolah-semula di sini.

Sebenarnya pemindahan ilmu daripada suatu bahasa ilmu semasa kepada sesuatu bahasa peribumi sesebuah negara-bangsa berlaku sepanjang zaman, khususnya peng-Arab-an ilmu pada zaman tamadun Islam dahulu (abad ke-8M), peng-Latin-an ilmu pada zaman Pertengahan Eropah (abad ke-12M), pemindahan ilmu daripada kepada bahasa-bahasa di Eropah lain yang lebih khsusus (pem-Perancis-an sejak kurun ke-16M, … pen-Jerman-an abad ke-18, ….dan terakhirnya di Eropah itu ialah peng-Inggerisan abad ke-19M), serta pemindahan ilmu kepada bahasa Jepun (pen-Jepun-an pada zaman Meiji abad ke-19M), sekadar menyebut beberapa contohnya. Sejarah pemeribumian sains negara-bangsa ini agak menarik dan perlu menjadi iktibar. Eropah pada Zaman Pertengahannya memang berbentuk ujikaji dengan dasar pemindahan ilmu dari Tamadun Islam. Mulanya mereka mencuba menerusi bahasa Arab sahaja (bahasa ilmu pada masa itu) tetapi ternyata mereka gagal, dan tokoh-tokoh pemimpin, inteligensia dan ilmuwannya yang menjadi jaguh pemeribumian dengan kaedah ini dicap sebagai musuh gereja Kristian. Kemudian mereka mengalih kepada pemindahan ilmu ke dalam bahasa agamanya, Latin, dan mencapai kejayaan yang agak besar juga terutama di Italia yang memang tempat asal bahasa tersebut. Kejayaan Eropah memindah ilmu ke dalam bahasa Latin terpancar daripada terbitnya hampir semua buku ilmu dalam bahasa Arab menjadi ilmu dalam bahasa Latin termasuk al-Quran yang diterjemah ke Latin dalam tahun 1140 (Sejarah terjemahan al-Quran dicatatkan dengan baiknya dalam pendahuluan terjemahan al-Quran yang terkenal “Al Quraan dan Terjemahnya”), dan adanya karya agung asli dalam bahasa Latin yang ditulis oleh pelbagai bangsa di Eropah seperti Inggeris (Newton dengan Principa Matematica Philosophiae Naturalis), Poland (Kopernigk/Copernicus dengan De Revolutionibus Orbium Celestium), Italia (Galileo dengan Dialogo Primario del Serenissimo Douenei Congresfi di Quattro Giornate fi di Forre Fopra i due. Masimi Sistemi del Mondo Tolemaic, e Copernicano drp internet 6), Jerman (Kepler dengan Commentariis de Motibus Stella Martis), Perancis (de Laccaille dengan Coelum Australe Stelliferum), Belanda (Huygens dengan Oscilatorium Horologium) dan sebagainya (semua maklumat ini diperoleh dalam Berry (1961), kecuali karya asli Galileo yang memang sukar diperoleh kerana karya Galileo itu hampir di mana-mana dicatatkan versi terjemahan Inggeris sahaja, “A Dialogue Concerning the Two World Systems: Ptolemaic and Copernic Systems”. Kemudian Perancis mula memeribumikan ilmu dari Latin kepada bahasanya sendiri sehingga menjadi bahasa ilmu yang dominan di Eropah, dan seterusnya diikuti oleh negara-negara lain di Eropah sehingga akhirnya negara-negara di sana yang penduduknya lebih kecil daripada atau sama dengan Malaysia memang sudah banyak yang berjaya menjadi bahasa sains kini. Sebelum itu, pemeribumian ilmu pada zaman Tamadun Islam paling bitara kerana tamadun itu tidak pernah mencuba memindah ilmu semasa (dalam bahasa Yunani, Parsi, India dan sebagainya) kepada bangsanya menerusi bahasa selain daripada bahasa Arab. Sebabnya ialah Islam sendiri mengajar demikian menerusi beberapa Surah al-Quran (contohnya Surah Ibrahim Ayat 4 dan Surah Ali ‘Imran Ayat 164) yang menegaskan bahasa sendirilah yang paling cocok menjadi bahasa ilmu bangsa itu sesuai dengan penegasan Allah (seperti dalam Surah Yunus Ayat 47, Surah al-Baqarah Ayat 128, Surah al-Hijr Ayat 4 dan Surah al-Nahl Ayat 36) akan adanya Rasul bagi setiap kaum itu (walaupun soalan “siapakah Rasul bagi kaum Melayu?” memang belum terjawab, yang harus ditafsirkan sebagai seorang ilmuwan besar di Alam Melayu ini sebelum Nabi Muhammad SAW). Jepun mencuba memindah ilmu semasa kepada anak bangsanya menerusi pelbagai bahasa (Cina, Rusia, Inggeris dan Jerman) tetapi akhirnya terbukti hanya berjaya menerusi bahasanya sendiri sahaja. Kini seseorang seharusnya berani mengatakan pemindahan ilmu yang paling berjaya semestinya menerusi bahasanya sendiri. Ini boleh dianggap sunnatullah pemindahan ilmu.

Pemindahan ilmu oleh Inggeris cukup menarik juga (Barnard 1968) kerana dialah yang terakhir di Eropah yang menggunakan bahasa sendiri, iaitu sains sekolahnya diajar dalam bahasa sendiri mulai pertengahan abad ke-19 sahaja sehingga terjemahannya terpaksa dilakukan dengan banyaknya daripada sumber Perancis dan Jerman. Malah hampir semua fizik Inggeris dan matematik Inggeris hingga ke peringkat ijazah pertama adalah ilmu terjemahan. Ini bertentangan dengan pandangan para pemimpin Malaysia yang cuba menjustifikasikan perlunya kita belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris kerana kononnya bahasa itulah bahasa asal ilmu tersebut! Terjemahan ilmu ke dalam bahasa Inggeris begitu berjaya sehingga tiada pembacanya terasa sedikit pun yang ilmu itu asalnya bukan dalam bahasa Inggeris kerana, satu daripadanya, tiada satu patah pun istilah/perkataan asing dalam buku terjemahannya, apatah lagi “karya asli” mereka dan amat jarang singkatan asing dikekalkan dalam buku-buku Inggeris itu. Bahkan karya-karya dalam bahasa lain sejak zaman Yunani yang diterjemah kepada Inggeris hanya diketahui judulnya dalam bahasa Inggeris sahaja sehingga pembaca menganggapnya karya itu asalnya memang dalam bahasa Inggeris sahaja dan sekaligus terpahat disanubarinya akan kehebatan Inggeris sahaja.

Bagi Malaysia, “pemeribumian sains” peringkat pertama yang agak bersistem (hasil desakan rakyat jelata Melayu sehingga menerusi demonstrasi seluruh negara) dalam abad ke-20 bermula pada 1958 dengan bermulanya sekolah Menengah aliran Melayu (Tingkatan 1) dan seterusnya berkembang dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia 1970 dan pengeluaran ijazah SmSn pertamanya 1973, ijazah S.Sn pertama, dengan tesisnya dalam bahasa Melayu, 1980, dan ijazah Dr.Fal pertama, dengan tesisnya dalam bahasa Melayu, 1985, sehingga kini ribuan jumlahnya (lihat Shaharir 1996b, 2004). Tetapi pemeribumian sains di Malaysia (dan alam Melayu amnya) sehingga kini pun belum pernah mencapai tahap seperti yang berlaku di dalam tamadun-tamadun yang tersebut di atas pada peringkat awal pembangunan tamadunnya masing-masing. Dalam sejarah tamadun Melayu tidak ada usaha penterjemahan yang bersistem, bersungguh-sungguh, berazam dan beriltizam, amati/intesif, menyeluruh/komprehensif dan memilih/selektif dengan penubuhan institusi khusus bagi menjalankannya. Malah terjemahan al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu hanya dilakukan pada 1682 oleh Abdul Rauf al-Fansuri dari Singkel Aceh (oleh itu terkenal juga sebagai Abdul Rauf Singkel) sedangkan terjemahan al-Quran kepada bahasa Inggeris dilakukan pada 1647. Pejabat Karang Mengarang di SITC (yang ditukar namanya kepada Melayu menjadi MPSI dan kini UPSI tetapi malangnya tidak lagi menghayati aspirasi dan falsafah SITC/MPSI itu) di bawah Pendeta Za’aba yang ditubuhkan pada 1950-an boleh dikatakan usaha pertama penubuhan institusi khas “pemeribumian ilmu” tetapi ternyata bergerak hanya beberapa tahun sahaja dan mampu menghasilkan hanya kurang daripada belasan buah buku sains sekolah . Penubuhan Institut Terjemahan Malaysia pada 1996 pula walaupun mulanya menjanjikan kegiatan yang sama dengan Bait al-Hikmat pada Zaman Tamadun Islam dan pusat terjemahan di Toledo pada Zaman Pertengahan Eropah dahulu, telah menerima nasib yang lebih teruk kerana pada tahun yang sama dasar “pemeribumian ilmu” negara dipadamkan seperti yang diterangkan di atas, dan institusi ini sudah tidak berfungsi lagi seperti yang diidami dahulu.

Keperluan Bahasa Sendiri dalam Pemeribumian Sains


Mengikut Fishman (1968, 1973), sesuatu bahasa peribumi negara yang sedang membangun hanya sesuai memenuhi fungsi nasionalis tetapi bukan fungsi nasionis. Fungsi nasionalis bermakna bahasa itu hanya cukup untuk memenuhi keperluan mewar-warkan ideologi negara atau keperluan kebangsaan, dan boleh ditambah lagi demi “keperluan politik” sahaja, manakala fungsi nasionis menonjolkan sifat pragmatis bahasa itu, seperti berkemampuan menjadi wahana memajukan dan membangunkan negara. Fishman berhujah bahawa dalam sebuah negara yang baru membangun sentiasa diperlukan dua bahasa, yang masing-masingnya mempunyai fungsinya yang tersendiri, iaitu bahasa peribumi dan bahasa maju semasa. Bahasa peribumi biasanya dijadikan bahasa kebangsaan/nasional, dan hanya memainkan peranan lambangan/simbolik sahaja. Bahasa yang demikian dibina sekadar hanya untuk tujuan dalam matalamat nasional/kebangsaan, seperti menjadi lambang jati diri negara dan sebagai alat perpaduan sahaja. Sebaliknya, bahasa yang diperlukan untuk memenuhi tugas pragmatis, seperti dalam pengendalian bidang ekonomi, perindustrian, dan bidang sains (atau lebih luas lagi, yang penulis ini ringkaskan sebagai SAKTI, iaitu sains, kesihatan, kejuruteraan dan teknologi) ialah bahasa yang telah dianggap sebagai bahasa moden, bahasa maju semasa atau bahasa bertaraf antarabangsa semasa, bahasa sains semasa, seperti bahasa Inggeris kini. Pandangan Fishman ini adalah perpanjangan dan pengartikulasian pandangan ahli bahasa dan pihak-pihak yang ‘asobiah Anglo-Saxon dengan sengaja melupakan bahawa bahasa-bahasa yang maju sekarang ini sebenarnya juga bahasa primitif sekurang-kurangnya sebelum kurun ke-14 dahulu. Selain daripada itu sekurang-kurangnya sejak 1960-an lagi kajian menunjukkan korelasi positif antara perkembangan sains sesebuah negara-bangsa dengan penggunaan bahasa sendiri negara berkenaan seperti yang dihuraikan dalam seksyen yang berasingan nanti.

Pendirian bahawa bahasa hanya sebagai alat komunikasi, pengungkapan dan maklumat sahaja memang lumrah juga sehingga dijadikan hujah bahawa pemindahan ilmu semasa dalam bahasa apa pun tidak menjadi hal. Mereka ini percaya manusia adalah pembentuk dan tuan bahasa. Perkara ini menarik perhatian Heidegger, seorang ahli falsafah Jerman yang terkenal, yang karyanya cukup banyak dan sebahagian besar daripadanya telah diterjemah kepada Inggeris dalam usaha Inggeris beberapa dasawarsa yang lepas memeribumikan ilmu Jerman ini. Mengikut Gregory (2004) Heidegger berhujah sebaliknya, iaitu bahasa itulah pembentuk dan tuan manusia. Hujah-hujah ini memberi satu lagi sebabnya keperluan bahasa sendiri dalam pemeribumian ilmu sepanjang masa.

Seseorang yang memindah ilmu menerusi bahasa lain daripada bahasa baru (bahasa peribumi) tidak dapat tidak terpaksa memahami ilmu yang ingin dipindah itu dengan lebih dalam lagi untuk untuk membolehkan dia mengungkapkan semua ilmu itu. Seringkali perbuatan ini melahirkan tafsiran baru atau kesedaran adanya dimensi baru dalam ilmu asing itu. Inilah yang membantu dalam pemajuan ilmu itu dan kali ini dalam wahana baru pula dan sekaligus bahasa peribumi meningkat tarafnya (lebih maju) dan bersimbiosis dengan ilmu berkenaan.

Hakikat bahawa sesuatu bangsa yang menghayati bahasa dan kebudayaannya sendiri mempunyai sistem mantiknya yang tersendiri bukan sahaja dibuktikan oleh ahli matematik di bidang falsafah atau mantik sehingga telah diakui dengan penerbitan yang cukup banyak tentang adanya mantik Yunani, mantik Islam, mantik Hindu, dan mantik Budha, serta kajian dalam mantik kabur, tetapi oleh pengakuan para diplomat dan penegosiasi antara bangsa yang memerlukan mereka memahami mantik pihak yang berinteraksi dengannya. Oleh sebab sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada sains itu bersandarkan mantik, maka mudahlah difahami sekarang betapa benarnya dakwaan ahli-ahli falsafah sains terutamanya sejak Spengeler 1930-an (sarjana Jerman dengan karya agungnya yang diterjemah kepada bahasa Inggeris tahun 1950-an dengan judul “The Decline of The West”, lihat Spengeler 1932/1971) dan pengukuhan hujahnya oleh sarjana-sarjana Barat dan Islam tahun 1960-an seperti Kuhn (sarjana Amerika Syarikat dengan karya agungnya 1962 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan judul “Struktur Revolusi Sains” terbitan DBP 1993) dan Seyyed Hossein Nasr (sarjana Iran-A.Syarikat dengan karya agungnya 1964 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan judul “Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam” terbitan DBP 1996) bahawa sesuatu bangsa itu menerbitkan sainsnya yang tersendiri jika dia menghayati kebudayaan dan sistem nilainya sendiri.

Satu kejayaan besar pendidikan sains aliran Melayu di peringkat antarabangsa ialah kejayaan Malaysia selama ini dapat melahirkan para ahli sains yang berfikir secara nasional walaupun bekerja untuk tujuan antarabangsa sehingga mereka ini begitu terpanggil untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu menerusi penciptaan istilah baru dalam bidangnya masing-masing. Ini satu lagi contoh simbiosis bahasa dan sains, dan benarnya diktum “bahasa dan sains maju bersama”. Dalam bidang zoologi umpamanya, kini sudah lebih daripada 300 istilah haiwan dalam bentuk L Y dengan L bahasa Latin dan Y bahasa Melayu daripada warna seperti hijau, jalur, tompok, dan sebagainya, kata sifat seperti ajaib, cantik, lawa, indah dan sebagainya, daripada nama tempat di Malaysia seperti pahangi (drp Pahang), nama orang Melayu seperti ismaili (drp Ismail), dan daripada perkataan biasa seperti ajaib, bukit, dwiwarna, kurnia, lapan dan sebagainya. Contohnya, Arthrotus hijau, Atrachya hitam, Dercetina bopeng, Itylus biru, Ophrida kuning, Monolepta merah, Sphenoraia tompok, Sarawakiola ajaib, Medythia bukit, Monolepta cantik, Nadrana dwiwarna, Podontia jalur, Pseudosastra indah, Monolepta kenit, Trichomimastra kurnia, Xenoda lapan, Paleosepharia lawa, Metrioidea molek, Liroetiella warisan, Aplosonyx pahangi, Arcartes ismaili dan sebagainya. Perincian lanjutnya dapat dilihat dalam Mohammad Salleh (2002). Ini semua berlaku hanya dalam masa kurang daripada 15 tahun universiti kita semua dalam aliran Melayu. Sebaliknya untuk selama 30 tahun universiti kita dalam aliran Inggeris sebelumnya prestasi sebegini boleh disifatkan nol tarafnya.

Tidak syak lagi satu daripada syarat perlu bagi sesuatu bangsa mencapai tahap pencapaian yang tinggi dalam sains ialah menjadikan sains sebahagian daripada budayanya, iaitu bangsa itu telah mengalami pembudayaan ilmu yang hebat di kalangan masyarakat bangsa itu. Mengikut para bestari dan santeri adanya ilmu pada seseorang ialah “sampainya makna pada diri” dan “sampainya diri pada makna” (Al-Attas 1989/1995). Yang lebih relevan dengan pelajar ialah seseorang pelajar itu memahami ilmu yang dipelajarinya sehingga “sampainya diri pada makna” itu kerana itulah tahap pembudayaan ilmu; dan tahap ini boleh diistilahkan juga sebagai tahap ‘jelera-nya dan berpalut-nya’ ilmu pada seseorang. (Jelira dan palut ini dua perkataan kelantan yang membawa makna lebih dalam daripada mesra, tekal, teradun, terkamir dan sebagainya itu).Yang lainnya hanya tahap “tidak faham”, “tidak tahu” , “tidak kenal” atau “tahap lulus periksa sahaja, walaupun mungkin dengan cemerlang sekalipun”. Adalah tidak masuk akal sama sekali seseorang pelajar yang belajar dalam bahasa asingnya boleh mencapai tahap jelira dan berpalut itu atau “sampainya diri pada makna” itu. Hanya menerusi bahasanya sendiri sahaja berkemungkinan besar tahap ini boleh tercapai. Tahap berilmu ini perlu sebelum seseorang itu mampu berkarya atau memberi sumbangan sendiri pula kepada ilmu kinian yang dimilikinya itu. Tidak hairanlah sekurang-kurangnya sejak 1960-an lagi kajian menunjukkan korelasi positif antara perkembangan sains sesebuah negara-bangsa dengan penggunaan bahasa sendiri negara berkenaan seperti kajian Ferguson (1962), Ravetz (1971), Holton (1973), Halliday (1979) dan Davies (1991).

Satu lagi peranan bahasa sendiri di sini ialah pemupukan kesedaran dan keinsafan baru tentang kebudayaan sendiri, sedangkan kebudayaan sendiri itulah pula yang berpotensi menjana ilmu baru seperti yang dijelaskan prosesnya seperti di bawah ini.


Keperluan Kebudayaan Sendiri dalam Pemeribumian Sains

Beberapa contoh terbaru dan terdekat betapa kebudayaan sendiri mampu menjana idea dan seterusnya sains bertaraf dunia ialah betapanya tesis Sarjana dan Dr. Fal. dalam bidang sains komputer di UKM dan UPM telah dapat dihasilkan berhubung dengan leksikografi dan pengecaman pola yang dipengaruhi oleh tabii bahasa Melayu (lihat Khairuddin et al. 2001 dan Belal Mustafa et al. 1995), manakala dalam bidang matematik pengurusan pula terbitnya konsep optimum yang baru yang berbeza daripada optimum dalam matematik dunia (Barat) selama ini, dan mendapat model matematik pengurusan kewangan yang baru (lihat Shaharir dan Rohani 1997, dan Maheran dan Shaharir 2003).

Mereka ini mengukuhkan lagi teori Kuhn (1962/1993), Nasr (1964/1996) dan lain-lain itu khususnya perluasan teori itu ke dalam bidang sains matematik oleh Shaharir (1992c, 1996a,b) dan Earnest (1993) tentang tentang adanya paradigma dan pandangan alam sarjana berkenaan yang memagari ciptaan sainsnya, dan oleh itu tidak neutralnya pemilihan atau pengecaman persoalan, matalamat penyelesaian sesuatu persoalan, pembinaan model kepada persolan itu, penilaian kepada model itu, dan akhirnya cara pelaksanaan atau amalan ilmu yang diperoleh itu.

Para pemimpin Malaysia memang sering “sedap mulut” bercakap tentang perlunya Malaysia maju dalam acuan sendiri (terutamanya selepas “Wawasan 2020”) tetapi dengan langkah 2003 meng-Inggeris pendidikan Sains dan Mematik sekolah dan seterusnya nanti mulai 2005 ini dalam bidang-bidang yang sama dan berkaitannya di Institut Pengajian Tinggi Awam, maka ‘acuan’ itu tentunya mereka bermaksud segi etika dan budaya kerja sahaja, dan kononnya ini boleh berlaku. Tetapi etika dan budaya kerja sendiri tidak akan mampu diterapkan atau diserap sebaik mungkin dalam amalan ilmu yang asalnya dibina dalam acuan asing dan diamalkan dalam acuan (termasuk bahasa) asing pula. Sesuatu karya baru sukar dilahir atau tidak akan terlahir menerusi kaedah ini kerana terikat dengan cara asing itu dan oleh itu lamalah kita mengekorinya, jika tidak selama-lamanya pun.


Hubungan Pemeribumian dengan Penyibaran Sains secara Merata

Satu daripada syarat perlu bagi kemajuan sesuatu bangsa ialah tersebar luasnya dan meratanya ilmu semasa kepada seluruh bangsa tersebut. Ini telah diakui menjadi indeks kamajuan negara maju (iaitu peratusan sarjana per selaksa penduduk dan peratusan pelajar sekolah yang berjaya belajar sains di institusi pengajian tinggi). Sepanjang zaman, perkara ini terbukti tercapai menerusi pendidikan dalam bahasa sendiri sahaja. Kajian Sen (1999) tentang penyibaran ilmu di China (dalam bahasanya sendiri) dan India (contoh negara yang dasar pendidikannya bukan dalam bahasa sendiri) juga secara tidak langsung menunjukkan kejayaan pemerataan penyibaran ilmu di China lebih baik tercapainya berbanding dengan India sehingga projek pembangunan yang serupa lebih berjaya dilaksanakan di China daripada diu India. Sejarah kemajuan di Malaysia tidak terkecuali daripada hukum pembangunan ini seperti yang dihuraikan di bawah in.

Terlebih awal daripada sarjana-sarjana Barat yang selalu disebut sebagai orang yang pertama memartabatkan ilmu dengan diktum yang hebat-hebat seperti “ilmu itu kuasa” oleh Bacon (pada Zaman Pertengahan Eropah), dan “ilmu itu kekayaan” oleh Drucker, Toffler atau Ohmae (sarjana abad ini), Nabi Muhamad SAW (riwayat al-Dailami) telah menyatakan bahawa ilmu lebih berharga daripada harta dan kuasa. Maka pengagihan ilmu kepada rakyat dengan cara adil adalah lebih penting daripada pengagihan ekonomi dan sebagainya itu. Dalam hal ini Malaysia juga turut membuktikan hukum yang telah terbukti sepanjang zaman, iaitu pendidikan dalam bahasa sendiri sahaja yang mampu melakukannya. Kejayaan pendidikan aliran Melayu telah mengimbangi komposisi kaum dalam pelbagai sektor selain daripada sektor akademik. Dalam tahun 1999, arkitek Melayu 29% (tahun 1970 hanya 4%), doktor gigi Melayu 35% (tahun 1970 hanya 3%), doktor haiwan 43% (tahun 1970 hanya 4%), doktor perubatan lain 37% (tahun 1970 hanya 4%), juru ukur 45% (tahun 1970 tiada datanya tetapi dipercayai tidak banyak jauhnya daripada 4% itu) dan jurutera 27% (tahun 1970 hanya 7%). Pemimpin-pemimpin persatuan berasaskan SAKTI kini kira-kira 50% orang Melayu (tahun 1970 dahulu datanya tiada, tetapi tentunya tidak lebih daripada angka 4%-7% itu). Dalam dunia akademik dan penyelidikan SAKTI, peratusan Melayu dikira sudah tidak seimbang lagi, iaitu melebihi 80% kecuali kesihatan sekitar 50%, geologi sekitar 60% dan farmasi 70% (tahun 1970 dahulu terbalik kuang, iaitu kurang daripada 10% Bumiputera).


Hubungan Pemeribumian Sains dengan Prestasi Pelajar Sains dan Matematik Sekolah Seluruh Dunia

Hampir semua kajian berhubung dengan tidak berjayanya pendidikan sains dan matematik sekolah dalam bahasa asing (atau bahasa kedua) seseorang pelajar pada zaman moden ini (kerana tidak mahu menerima sejarah tamadun bangsa-bangsa yang telah berjaya yang seimbas lalu dibicarakan sebelum ini) dilakukan di Amerika Syarikat, Kanada, Afrika, di Eropah, Hongkong dan malah di Singapura. (lihat umpamanya internett 1 dan 2 , Cocking dan Mastre (1988), Marsh et al. (2000) dalam Harvard Educational Rev.). Pertandingan pelajar sains seluruh dunia di peringkat antarabangsa setiap tahun membuktikan juga perkara ini.

Soalan dalam ujian-ujian antarabangsa dalam subjek sains sekolah yang dinamai Olimpiad Antarabangsa itu memang dibuat dalam berbagai-bagai bahasa mengikut permintaan negara berkenaan, iaitu negara-negara maju pastinya dengan bahasa mereka sendiri, dan begitu juga dengan hampir semua negara yang sistem pendidikannya dalam bahasa kebangsaannya sendiri termasuk Indonesia (dalam bahasa Melayu Indonesia). Malaysia baru sahaja memasuki pertandingan ini. Malangnya, sehingga kini Malaysia masih menggunakan soalan dalam bahasa Inggeris. Ini satu lagi tahap kelemahan pemeribumian ilmu Malaysia. Sepatutnya, Malaysia dan Indonesia bersama-sama menggunakan soalan yang sama sesuai dengan kerjasama kebahasaan yang terjalin sejak 1970-an lagi itu.

Keputusan Olimpiad Antarabangsa dalam matematik, fizik, kimia, biologi dan teknologi maklumat menunjukkan daripada 10 negara teratas itu sekurang-kurangnya 8 daripadanya negara yang pendidikan sains dan matematiknya adalah dalam bahasanya sendiri. negara-negara yang paling kerap mendapat tempat 1-10 dalam olimpiad matematik ialah China = Vietnam (10/10), diikuti oleh Bulgaria (9/10), dan Iran=KoreaSelatan=Romania (8/10) dan ASyarikat=Hungary=Jepun (7/10); semuanya bersistem pendidikan sains dan matematik dalam bahasanya sendiri. Negara yang paling kerap mendapat tempat 1-10 dalam olimpiad Biologi ialah Belarus=China=KoreaSelatan= Taiwan=Vietnam=Rusia, dan dikuti oleh Australia=Jerman=Thailand=Ukraine=U.Kingdom, dan semua pemenang ini berpendidikan ilmu ini dalam bahasanya sendiri. Negara yang paling kerap mendapat tempat 1-10 dalam olimpiad fizik ialah ASyarikat=Iran=Rusia (7/10), diikuti oleh China (6/10) dan KoreaSelatan=Taiwan (5/10). Semua Negara ini berpendidikan sains dan matematiknya dalam bahasa sendiri. Negara yang paling kerap mendapat tempat 1-10 dalam olimpiad Kimia nampaknya (data tidak begitu mencukupi) ialah China=KoreaSelatan=Iran=Rusia, diikuti oleh ASyarikat= Austria= Hungary=India=Jerman=Poland=Taiwan dan Thailand. Semuanya kecuali India berpendidikan sains dan matematik dalam bahasa sendiri sahaja. negara yang paling kerap memenangi kedudukan 1-10 dalam bidang TM dalam masa 10 tahun kebelakangan ini (mulai 2003) ialah China (setiap kali olimpiad), diikuti oleh Rusia (9/10), Poland=Romania=Slovakia (8/10), Czekoslovakia= KoreaSelatan=Sweden (7/10). Semuanya negara yang pendidikan sains dan matematiknya dalam bahasa sendiri sahaja (dan bukan dalam bahasa Inggeris). Walaupun ada beberapa buah negara yang berpendidikan sains dan matematik sekolah dalam bahasa asing (Inggeris atau Sepanyol) dan mendapat tempat 1-10 dalam olimpiad yang sama, namun kekerapannya dan kedudukannya sentiasa dapat diatasi oleh negara-negara lain yang pesertanya berpendidikan dalam bahasanya sendiri. (Lihat perinciannya dalam Shaharir 2004)


Hubungan Pemeribumian Sains dengan Pemenang Hadiah Nobel Sains (bukan matematik), Pingat Field bagi Matematik, dan Ahli Sains yang Besar Pengaruhnya.

Hadiah Nobel memang menjadi semakin kepolitikan terutamanya dalam bidang sastera dan keamanan. Walaupun demikian dalam bidang sains terutamannya, hadiah ini masih boleh menjadi indeks kehebatan seseorang ahli sains itu. Sejak Hadiah Nobel diadakan 1900 hingga 2003 seramai 138 ahli fizik dunia menerima hadiah ini dan hanya 60 orang daripadanya secara rasminya dikatakan dari Amerika Syarikat (A.S) dan United Kingdom (UK). Memanglah yang teramainya dari AS, iaitu 40 orang tetapi ramailah daripada mereka ini berupa pehijrah yang belajar sains dan matematik dalam bahasa ibundanya (bukan Inggeris) hatta ada yang belajar ilmu itu dalam bahasanya sendiri hingga ke peringkat D.Fal. Pemenang yang kedua teramainya ialah dari Jerman, iaitu 24 orang diikuti oleh UK 20 orang (termasuk seorang dari Pakistan dan seorang dari Hungari), Russia 9 orang, Perancis 8 orang, Belanda 7 orang, Italia 5 orang, Sweden, Switzerland dan Jepun masing-masingnya 4 orang, China dan Denmark masing-masingnya 3 orang, Austria, India (Prof. Raman satu-satunya pemenang Hadiah Nobel 1922 belajar sains dan matematik dalam bahasa Tamil hingga peringkat yang setara dengan STP), dan Ireland, masing-masingnya 1 orang. Pemilihan pemenang Hadiah Nobel memang terkenal memihak kepada AS dan Yahudi, tetapi kerana kehebatan sarjana bukan Yahudi dan bukan dari AS itu agak luar biasa maka mereka tidak dapatlah diabaikan begitu sahaja sehingga munculnya statistik pemenang Hadiah itu seperti di atas itu

Sejak Pingat Field (dianggap setara dengan hadiah Nobel untuk matematik) diwujudkan pada 1931, setiap empat tahun sekali setiap empat tahun kepada tidak lebih daripada 4 orang sarjana. Sehingga 2002 seramai 42 orang ahli matematik seluruh dunia telah dianugerahi Pingat ini dan tidak kurang daripada 24 orang daripadanya bukan berbahasa ibunda Inggeris dan beroleh pendidikan matematik dalam bahasa ibundanya sahaja (bukan bahasa Inggeris), termasuklah 11 orang sarjana Perancis, 5 orang Rusia dan 3 orang Jepun. Walau apa pun, kesemua 42 orang pemenang Pingat Field ini belajar matematik dalam bahasa ibundanya, sekurang-kurangnya sehingga peringkat ijazah pertama. Dalam tahun 2002 hanya 2 orang ahli matematik yang menerima Pingat ini dan mereka itu terdiri daripada sarjana Perancis dan sarjana Rusia; tahun 1998 pemenangnya 2 orang sarjana Perancis, seorang Rusia dan seorang Amerika. (Lihat Warkah Berita PERSAMA 2000). Ini membuktikan bahasa sendirilah juga yang memajukan matematik dunia.

Hart (seorang ahli matematik Amer. Sya.), dalam buku terbarunya keluaran 1999 itu, “A View From the Year 3000. A Ranking of the 100 Most Influences Persons of All Time” (Sebuah Pandangan daripada Tahun 3000: Pemartabatan 100 Orang yang Paling Berpengaruh Sepanjang Zaman), ada menyenaraikan 44 orang ahli sains dan teknologi yang dianggapnya paling berpengaruh. Walaupun senarainya itu jelas pincang ke arah bangsanya, Anglo-Saxon, dan tentunya ramailah yang tidak bersetuju, namun yang menariknya di sini, kesemuanya terdiri daripada mereka yang terdidik dalam bahasanya sendiri kecuali 4 orang, iaitu dua orang sarjana Inggeris, iaitu Roger Bacon (terdidik dalam bahasa Arab dan Latin dalam abad ke-13), dan Newton (terdidik dalam bahasa Latin dalam abad ke-17), dan dua orang sarjana Eropah abad ke-16, Kopernigk/Copernicus dan Kepler (bangsa Poland dan Jerman yang terdidik dalam bahasa Latin). Mereka itu terdiri daripada seorang China (T’sai Lun sebagai pencipta kertas), seorang Rusia (Mendel dengan teori genetik), seorang Poland (Kopernigk dengan model alam berpusatkan syamsi), seorang Belanda (Leeuwenhoek), 3 orang sarjana Yunani (Aristoteles, Euklid dan Plato), 5 orang Perancis (Darguerre, Descartes, Euler, Lavoisier dan Pasteur), 6 orang Italia (Aquinas, Galileo, Fermi, Michelangelo, Marconi, dan Pincus), 7 orang Jerman (Gutenberg, Einstein, Kepler, Otto, Planck Roentgen dan Heisenberg), dan 17 orang Anglo-Saxon U.K-Am.Sya. (Roger Bacon, Babbage, Bell, Dalton, Darwin, Edison, Faraday, Flemming, Ford, Harvey, Jenner, Lister, Maxwell, Morton, Newton, Oviller & Wright, Rutherford, dan Watt).

Tiner (2000) menyenaraikan 100 orang ahli sains yang diakatakannya “Membentuk Sejarah Dunia” dan senarainya banyak yang bertindan dengan senarai Hart tetapi yang menariknya ada pula seorang sarjana Zaman Tamadun Islam, iaitu Ibnu Sina. Yang lainnya 1 orang ahli sains Belanda (Huygens), 1 orang ahli sains Denmark (Bohr), 1 orang ahli sains Poland (Kopernigk), 2 orang ahli sains Austria (Einstein dan Freud), 2 orang ahli sains Sweden (Berzelius dan Linnaeus), 3 orang ahli sains Rusia (Mendeleyev, Pavlov dan Yalow), 5 orang ahli sains Italia (Fermi, galen, Galileo, Vesalius dan Volta), 6 orang ahli sains Yunani (Archimedes, Aristoteles, Erastotenes, Euklid, Hippokrates dan pithagoras), 11 orang ahli sains Jerman (Burbak, Focult, Gauss, Goppert-Mayer, Heisenberg, Humboldt, kekule, Kepler, Pauling, Roentgen dan Sanger), 13 orang ahli sains Perancis (Agassiz, Bacquerel, Burnoulli, Costeau, Currie berdua, Cuvier, Descartes, Euler, Guy-Lussac, lavoisiere, Pascal dan Pasteur), dan selebihnya (53 orang) ahli sains Anglo-Saxon (Alvarez, Babbage, Bardeen, Boyle, Byron, Carver, Cavadish, Compton, Dalton, Darwin, Davy, Eddison, Faraday, Feynman, Fleming berdua, Franklin, Harvey, Hawking, Henry, Herschell, Hodgin, Hooks, Hopper, Hubble, Jenner, Joule, Khorana, Leavitte, Lee, Lister, Mauvy, Maxwell, McClintock, Mead, Mendel, Michelson, Newton, Perkins, Priestley, Ramsay, Shockley, Stevens, Thomson, Townes, Waksman, Watson dan Watt).

Simmon (2000) juga menyenaraikan 100 orang ahli sains termasuk ahli sains sosial yang dikatakannya “ahli sains yang paling berpengaruh dahulu dan kini”. Dalam senarainya tiada seorang pun sarjana Tamadun Islam, seperti yang dijangkakan, tetapi yang lainnya, kebanyakan ahli sains bukan sosial pilihannya sama dengan senarai Tiner (2000) juga. Perinciannya 1 orang Belgium, 1 orang Denmark, 1 orang Poland, 2 orang Italia, 2 orang Rusia, 3 orang Belanda, 5 orang Austria, 12 orang Perancis, 23 orang Jerman, dan selebihnya (36 orang) berbangsa Anglo-Saxon. Kedua-dua senarai Tiner dan Simmon ini juga menunjukkan ahli sains yang hebat-hebat ini juga hampir semuanya terdidik dan berkarya dalam bahasanya sendiri.

Sekumpulan sarjana Barat (Anglo-Saxon) yang diketuai oleh Adler dalam tahun 1950-an telah menyenaraikan karya-karya (buku) agung dunia (Barat) dan suntingan terbarunya 1997 (Lihat Internet dengan menaip “Adler’s Great Books”). Karya mereka ini memanglah kontroversi dan pincang kepada karya bangsa Anglo-Saxon, tetapi amat relevan dengan perkara yang dibincang di sini. Mereka menyenaraikan Bible dan al-Quran sebagai buku/kitab agung, di samping karya-karya yang ditulis oleh lebih daripada 120 orang pengarang (cendekiawan/sarjana) agung yang antaranya termasuklah 33 orang ahli sains. Daripada 33 orang ahli sains yang dikatakan menghasilkan karya agung dunia itu hanya 5 orang sahaja ahli sains yang karya-karyanya ditulis bukan dalam bahasa ibundanya, iaitu Huygens (bangsa Belanda abad ke-17 menulis dalam Latin), Kepler (bangsa Jerman abad ke-16 menulis dalam Latin), Kopernigk/Copernicus (bangsa Poland abad ke-16 menulis dalam Latin), Leibnitz (bangsa Jerman abad ke-17 menulis dalam Perancis), dan Newton (bangsa Inggeris abad ke-17 menulis dalam Latin). Senarai penuh ahli sains yang dianggap oleh kumpulan yang diketuai oleh Adler sebagai karyawan agung itu ialah 9 orang ahli sains Anglo-Saxon (Darwin, Eddington, Faraday, FitzGerald, Hamilton, Hardy, Newton, Russell dan Whitehead), 8 orang ahli sains Perancis (Bergson, Descartes, Fourier, Kant, Leibnitz, Pascal, Poincare dan Proust), 6 orang ahli sains Yunani (Ptolemeus/Batlamiyus/Ptolemy, Appollonius, Arkhimedes/ Archimedes, Aristoteles/Aristotle, Euklid/Euclid/Eukledes dan Plato/Aflatun), 5 orang ahli sains Jerman (Kepler, Planck, Schroedinger, Veblen, dan Wittgenstein), seorang ahli sains Syiria-Jordan abad ke-2 M yang nama Latinnya Nicomachus, seorang ahli sains Denmark (Bohr), seorang ahli sains Austria-Jerman (Einstein), dan seorang ahli sains Belanda (Huygens). Perhatikanlah bagaimana, selain daripada Inggeris, bahasa Yunani, Syiria, Latin, Perancis, Jerman, Denmark, dan Belanda mampu melahirkan sains yang hebat menerusi karya agung masing-masing. Inilah kekuatan bahasa sendiri masing-masing. Semua karya agung ini memang telah diterjemah ke dalam bahasa Inggeris dalam usaha penerusan pemeribumian ilmu oleh bangsa Anglo-Saxon itu.


Tiadanya Tempat bagi Penerbitan Bertaraf Dunia dalam Bahasa Sendiri?

Sementara itu pandangan kini yang mengatakan jurnal-jurnal sains antarabangsa pula sering dikatakan “semuanya dalam bahasa Inggeris” memang benar jika kita melihat sumber-sumber penerbitan atau kajian bibliometri dari negara Anglo-Saxon. Pandangan inilah yang mempengaruhi sistem penilaian sarjana di Negara-Negara Ketiga/Membangun termasuk Malaysia. Jika kita akur dengan pandangan ini, maka nampaknya bukan sahaja bahasa-bahasa Eropah lain seperti Jerman dan Perancis tiada tempat dalam penyelidikan, apatah lagi bahasa-bahasa yang belum menjadi bahasa sains seperti bahasa Melayu (walaupun bahasa Melayu ialah bahasa ke-4 teramai penuturnya di dunia dan oleh itu belum ada pemasa-depan meramal pupusnya bahasa Melayu). Akan tetapi gambaran sebaliknya berlaku jika seseorang melihat sumber lain lagi. Umpamanya, kajian pemartabatan jurnal oleh Universiti Vienna (lihat Internet 5) menunjukkan sekurang-kurangnya 36% daripada kira-kira 1200 buah jurnal sains (termasuk sains sosial) “seluruh dunia” pilihannya (dalam bahasa-bahasa Eropah) adalah jurnal berbahasa peribumi sahaja atau berdwibahasa (bahasa peribumi dan bahasa Inggeris) yang martabatnya tidak kurang tingginya dengan martabat jurnal dalam bahasa Inggeris sahaja. Yang perlu dinsafi juga bahawa di antara 1200 buah jurnal pilihan itu nampaknya terdapat hanya 13 buah jurnal dari Negara Ketiga, dan itupun tiada satu pun dalam bidang sains wajar. Jurnal dari Negara Ketiga itu ialah masing-masingnya sebuah dari Brazil (statistik & kebarangkalian, dlm. Sepanyol), China (ekonomi, Inggeris), Colombia (niaga, dlm. Inggeris), Hungari (sains matematik, dlm. Hungari dan Jerman), Indonesia (ekonomi, dlm. Melayu dan Inggeris), Mesir (statistik, dlm Inggeris), Poland (sains sosial, dlm. Poland dan Jerman), Singapura (sains aktuari, dlm. Inggeris), 2 buah jurnal masing-masing dari Afrika Selatan (ekonomi dan statistik, dlm. Inggeris), dan India (statistik, dlm Inggeris), sedangkan jumlah jurnal dalam satu daripada bahasa-bahasa Eropah dari Negara-Negara Ketiga tentunya ribuan juga kerana Malaysia sahaja lebih daripada 40 judul jurnal. Kajian Bruner (1991) pula menunjukan penerbitan sarjana dari negara-negara ketiga dalam bahasa-bahasa Eropah (bahasa yang dianggap oleh Negara-Negara ketiga sebagai bahasa komunikasi sains yang wajar sehingga didapatinya 92% sarjana sains dari Negara Ketiga menulis dalam bahasa Inggeris) amatlah sedikit iaitu tidak sampai 1 makalah seorang setahun, dan dampaknya pula (iaitu disukat mengikut kekerapan orang merujuknya dalam sesuatu tempoh piawai, biasanya 5 tahun) juga amatlah rendah iaitu sekitar 2 (yang bermakna tiada orang membacanya!), sedangkan penerbitan yang ada dampak dianggap bernilai lebih daripada 4. Ini menunjukkan penerbitan jurnal dalam bahasa-bahasa Eropah oleh ahli sains berkenaan atau seseorang sarjana yang tidak pernah menulis karyanya dalam bahasanya sendiri sebenarnya, pada amnya, “syok sendiri” sahaja!


Industri Perbukuan

Tahap perindustrian buku dalam bahasa sendiri memang patut dijadikan indeks negara maju.Ada laporan akhbar tidak lama dahulu, menyatakan penerbitan buku ilmu (dalam bahasa Arab) di seluruh negara Arab setahun sama dengan sehari penerbitan di sepanyol dalam bahasa Sepanyol! Arena perbukuan dalam bahasa Melayu Malaysia, pencapaiannya memanglah tidak memuaskan, iaitu sehingga 1995 hanya ada 1073 buah buku SAKTI peringkat universiti, iaitu kira-kira 80 buah setahun sahaja (lihat Shaharir 2002) sedangkan sarjana sains Melayu pada masa itu ialah sekitar 1800 orang (separuh daripasanya berijazah Dr.Fal./Ph.D). Tidak hairanlah kajian penulis tentang kewujudan buku teks dalam bahasa Melayu di peringkat universiti (Shaharir 1991) mendapati daripada 80 mata kursus dalam sains matematik dan komputer ditawarkan di UKM hanya 30 daripadanya sahaja yang ada sekurang-kurangnya sebuah buku teks dalam bahasa Melayu (ringkasnya, 30/80 ~ 40% ), bidang sains fizis dan gunaan 50/164 ~ 27%, dan sains hayat 28/125 ~ 20%. Peratusan sebegini memalukan sesetengah pihak dan digunakan oleh pihak lainnya untuk membuktikan tidak bergunanya atau berkesannya pendidikan dalam bahasa Melayu. Memang, angka-angka ini agak banyak yang berubah dalam sedasawarsa kemudian kerana kegiatan pemeribumian sains yang memuncak dalam tahun 1990-an seperti yang dibuktikan oleh penerbitan buku yang tertinggi dalam tahun-tahun tersebut (Shaharir 2001/2002a). Malah, walaupun bidang yang selalu dirujuk masyarakat umum, bidang sains dan teknologi maklumat (mengikut buku panduan fakulti berkenaan 2002 di UKM), ada tidak lebih daripada 10% daripada mata kursusnya yang ada buku teks/rujukan dalam bahasa Melayu tetapi bidang sains yang lain (mengikut buku panduan Fakulti Sains dan Teknologi UKM 2002-2003) meningkat kewujudan buku teks dalam bahasa Melayunya: bidang sains matematik (tidak termasuk sains maklumat dan teknologi maklumat) ialah 25/43 ~ 58%, sains fizik gunaan ialah 46/95 ~ 50%, biosains dan bioteknologi ialah 18/49 ~ 37%, sains kimia dan sains makanan ialah 25/67 ~ 37%, dan sains sekitaran dan sumber alam ialah 51/143 ~ 37% . Tetapi jelaslah statistik ini (terutamanya dalam bidang sains dan teknologi maklumat itu, sekalipun dicampurkan dengan sains matematik yang lain itu puratanya kurang daripada 30% sahaja) pun amat tidak memuaskan mengenangkan pemeribumian sains sudah berjalan selama 3 dasawarsa dengan bilangan ahli sains yang mampu berkarya dalam tahun 1990-an hingga kini ialah di sekitar 3 ribu orang! Namun pemimpin negara yang insaf akan hukum pembangunan sains sesuatu bangsa tidak seharusnya lari daripada program pemeribumian sains seperti yang malangnya berlaku di Malaysia sekarang. Kekurangan buku dalam bahasa Melayu ini ada sebab-sebabnya yang sepatutnya boleh diatasi seperti yang dihuraikan dalam Shaharir (2001/2002a) itu dan tidak perlu diulangi di sini. Yang hendak ditegaskan di sini ialah kerancakan industri perbukuan dalam bahasa sendiri sebenarnya melambangkan tahap ilmu bangsa berkenaan. Yang jelasnya juga, pendidikan “sains dan matematik” dalam bahasa Inggeris sepenuhnya nanti (tahun 2005) tidak akan memperbaiki industri perbukuan Malaysia dan sekaligus tidak akan merubah tahap kemajuan yang positif negara ini, malah akan memerosotkan lagi kerana Malaysia akan menjadi lebih rakus dan selesa menyanjung karya dari luar negara sahaja (khususnya karya dalam bahasa Inggeris), menjadi pengguna setia tanpa soal sahaja. Inilah yang terbuktinya (Shaharir 1996a) pada zaman Universiti Malaya dikatakan berada pada “zaman gemilang”-nya dalam bahasa Inggeris dahulu! Khazanah ilmu (dalam bentuk buku) ciptaan para sarjana sains Malaysia dalam tempoh 30 tahun universiti tersebut bergaya dalam bahasa Inggerisnya boleh dikatakan tidak sedikit pun menghasilkan rakaman ilmunya dalam bahasa Inggeris sekalipun kerana mereka tentunya sudah berpuas hati dan mengangumi ilmu dalam bahasa Inggeris dengan penuh inferior sahaja.

Berhubung dengan industri perbukuan menerusi pemeribumian sains, ada pandangan rambang yang menyatakan pembangunan sains sesebuah negara tidak mungkin melalui penterjemahan kerana bidang sains kini dikatakan berkembang dengan pantasnya (setiap hari ada penemuan baru, dan ratusan penerbitan makalah dan buku baru yang semuanya dalam bahasa Inggeris). Maklumat apa pun menerusi teknologi maklumat (TM) yang begitu banyak dan pantas hampir semuanya dalam bahasa asing (Inggeris terutamanya).

Pandangan ini tidak berasaskan sejarah pembangunan sains negara-negara maju semasa. Negara maju sekarang bukan sahaja melalui zaman penterjemahannya masing-masing tetapi juga masih pun membuat terjemahan kerana ilmu dalam bahasa-bahasa lain daripada bahasanya sendiri sentiasa muncul dengan hebatnya. Ilmu dalam bahasa Inggeris itu bukan asalnya dalam bahasa itu kerana sekurang-kurangnya sehingga awal abad ke-20 ilmu sainsnya adalah hasil terjemahan sarjananya daripada terutamanya bahasa Arab, Latin, Perancis dan Jerman, walaupun banyak juga daripada bahasa Belanda, Italia, Rusia dan Jepun. Tidak syak lagi satu daripada sebabnya sains di Alam Melayu ini lembab ialah kerana Tamadun Melayu sejak Tamadun Funan, Campa, Srivijaya dan Melaka hingga kini belum melalui zaman penterjemahan ilmu sebagaimana tamadun-tamadun besar lain seperti zaman terjemahan yang hebat di Eropah yang berpusat terjemahan Toledo pada Zaman Pertengahan Eropah dan Bait al-Hikmat pada Zaman Tamadun Islam. Malaysia baru sahaja menubuhkan Institut Terjemahan Negara pada tahun 1996, tetapi belum pun sempat menjalankan misinya, Malaysia menukar dasar bahasa pembangunan sainsnya kepada bahasa Inggeris! Indonesia, sebagai warisan Tamadun Melayu , juga tiada institut terjemahannya. Terjemahan memang dilakukan secara pilihan sahaja, dan ini yang perlu dilakukan. Pelajar kita dalam aliran Melayu selama ini pun memang boleh membaca karya dalam bahasa Inggeris, jadi tidak timbul mereka ketinggalan maklumat dan sebagainya.

Pandangan yang sering kedengaran bahawa ilmu kini berubah begitu pantas sehingga tidak mungkin dikejar menerusi terjemahan adalah pandangan yang pincang. Sains yang diajar di sekolah dan universiti peringkat ijazah pertama tidak mengalami perubahan pantas sebagaimana yang digambarkan oleh orang dalam bidang TM (teknologi Maklumat) di pasaran itu. Sains berubah mengikut skala puluhan tahun! Sains yang diajar disekolah sekarang masih lagi sains ciptaan kurun ke-17 dan ke-18.


Dari Setempat ke Sejagat, dari Desa ke Antarabangsa

Tidak syak lagi satu lagi indeks negara maju ialah betapa rakyatnya (apatah lagi sarjananya) tidak selalu menganggap barang setempat tiada mutunya. Rakyat Negara maju tidaklah pantas merendah-rendah mutu barang buatan dalam negaranya dengan berkata, “itu lokel saja”. Tidak hairanlah para sarjana kita pun rata-rata berpendirian untuk dia “bertaraf dunia” yang dia perlu mengikut rentak negara maju sahaja, iaitu menjadikan menjadikan buku teks karya sarjana negara maju sebagai buku yang terbaik, bidang penyelidikan sarjana-sarjana di negara maju itulah bidang perlu dijadikan bidang penyelidikannya, agenda penyelidikan di negara maju itulah yang perlu dijadikan agenda penyelidikan negaranya, …dan akhirnya terpancarlah dasar sains negara yang menjadi pengguna sains sahaja yang dikatakan pemacu pertumbuhan ekonomi (lihat Kesturi (2001) tentang ulasan Dasar Sains Negara selama ini). Tidaklah munasabah kita boleh bersaing dengan Negara maju dalam bidang yang sama dengan mereka. Paling-paling bagus prestasi kita kelak hanyalah menjadi pekerja mereka yang setia dan tentunya mendapat ganjaran peribadi daripadanya.

Kesilapan kita selama ini ialah menganggap yang bertaraf antarabangsa sekarang tidak berasal daripada idea daripada desa sendiri, atau yang dikatakan ilmu sejagat sekarang tidak berasal daripada setempat. Kita tidak mahu bahasa dan kebudayaan kita kerana bahasa dan kebudayaan kita setempat dan untuk desa sahaja, kita mahu apa jua yang berkonotasi agama kerana agama sudah menjadi peribadi dan setempat, kita tidak mahu pendidikan sains kita dan penyelidikan sains kita bepacukan nilai (apatah lagi nilai kita sendiri) kerana itu bukan sejagat atau bertaraf antarabangsa. Sebenarnya idea prinsip dan agenda asal sains yang mencapai taraf sejagat atau antarabangsa sekarang semuanya bertaraf setempat atau desa di negara-negara di Eropah, atau sebelum itu di Yunani, di negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan sebagainya. Pemeribumian sains ialah gerakan menyedarkan hakikat ini.

Pensejagatan Menidak-relevankan Pemeribumian?

Gambaran yang disogok kepada rakyat Negara Ketiga (oleh pemimpinnya) ialah bahawa seluruh dunia berubah meninggalkan kebudayaan masing-masing kerana yang relevannya kini ialah nilai-nilai dan cara hidup negara maju sekarang. Zaman ini kononnya zaman tiadanya ideologi (mungkin belum berani menyebut agama) selain daripada ideologi yang terbukti gagah perkasa ciptaan Amerika Syarikat dan sekutunya, tiada lagi sejarah-sejarah bangsa, tiada lagi fahaman kebangsaan/nasionalisme yang membawa konsep negara-bangsa itu kerana dunia sekarang tanpa sempadan lagi. Khusus bahasa sendiri masing-masing (maksudnya bukan bahasa Inggeris) hanya sesuai di kampung, di desa atau di Negara masing-masing yang sekarang sduadah menjadi desa sahaja (“desa sejagat”). Pendeknya keadaan kini sudah tidak sesuai lagi dengan konsep seperti “pemeribumian” itu.

Sebenarnya, tidak! Runtuhan Tembok Besar Berlin dan komunisme hanya memberi peluang negara-negara yang dahulunya di bawah kongkongan Rusia, kini merdeka dan menonjolkan kebudayaannya tersendiri. Kekalahan teruk Arab dalam ketenteraan Amerka dan sekutunya yang mewakili bangsa-bahasa Inggeris itu (yang menakutkan umat Islam itu) tidak pula menjadikan Arab atau muslim semakin keInggerisan, malah salah satu daripada sebab orang Malaysia makin kurang berminat belajar perubatan di Mesir ialah kerana penekanan kepada bahasa Arab dan Islam dalam kursus itu semakin meningkat. Bahasa rasmi Kesatuan Eropah yang kini berjumlah 20 orang ahlinya itu ialah bahasa masing-masing negara anggota itu, walaupun dijangka kemungkinan besarnya nanti dapat dikurangkan kepada separuh daripadanya sahaja. Di United Kingdom sendiri, bahasa Wales dan Skotland (berasaskan bahasa peribumi daerah itu, iaitu Seltik) semakin dihidupkan dan digembur dalam kehidupan hariannya dan sistem pendidikannya, sekurang-kurangnya di peringkat tadika dan sekolah. Bahasa sains dunia tidak berubah ke arah bahasa Inggeris sahaja sehingga terjemahan buku dan makalah daripada bahasa-bahasa sains lain kepada bahasa Inggeris sentiasa dilakukan dengan rancaknya dengan pertolongan TM. Bahasa rasmi Bangsa-Bangsa Bersatu kekal seperti pada asal penubuhannya dahulu malah dijangka akan bertambah dari masa ke masa atas desakan negara berkenaan. Negara-negara maju yang dahulunya begitu taasub dengan bahasanya sahaja, terutamanya Amerika Syarikat dan United Kingdom semakin menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa besar lain seperti Arab, China, malah Melayu dan India, bagi tujuan ekonomi dan politiknya. Dasar pendidikan di negara-negara ini pun semakin membenarkan pendidikan menerusi kebudayaan masing-masing sekurang-kurangnya di peringkat Tadika dan Sekolah Rendah. Singapura, bukan sahaja semakin mengakomodasikan pendidikan sekolah dalam bahasa Cina (atas alasan yang dihuraikan dalam makalah ini sebelum ini) tetapi telah juga menawarkan kursus Sarjana Sains Pengurusan dalam bahasa Cina atas alasan sejagatisme! Syarikat Microsoft giat menterjemah segala keluaran/produk hebatnya dalam pelbagai bahasa di dunia atas alasan sejagatisme! Pendeknya reaksi kita kepada sejagatisme dan kemajuan TM begitu berlainan daripada reaksi banyak negara lain yang semakin menuju ke arah multi-budaya dan menonjol budaya sendiri! Kita nampaknya semakin merendah atau mematikan budaya sendiri dan menuju ke arah eka-budaya, budaya Inggeris!


Kaedah Pemeribumian Sains

Evolusi pemeribumian sains telah dihuraikan dalam Shaharir (2003a) dan sekaligus di situ membayangkan kaedah seseorang memeribumikan sains. Di sini diperjelaskan lagi kaedah tersebut.

Dalam mengisi pemeribumian sains seseorang perlu menggali sains Melayu purba. Sains ini boleh didapati dalam manuskrip-manuskrip Melayu dan buku-buku Melayu sebelum abad ke-20, yang sebahagian besarnya telah disenaraikan oleh Shaharir (2003a). Contoh beberapa kajian ini dalam bidang sains matematik dapat dilihat dalam sorotan etnomatematik oleh Shaharir (2000). Kajian sains Melayu sebelum kedatangan Islam di Alam Melayu dapat dikaji menerusi prasasti (batu bersurat) di Alam Melayu yang bertarikh hingga abad ke-4M, iaitu batu-batu bersurat zaman Kerajaan Funan, Campa, Sri Vijaya dan sebagainya. Contoh kajian ini dalam matematik dan botani ialah karya Shaharir (2001, 2003c) dan rujukan dalam Shaharir (2002b).

Satu lagi aspek pengisian pemeribumian sains ialah penulisan semula buku teks sains peringkat sekolah dalam bahasa sendiri berasaskan kepada konsep pemeribumian sains itu. Dalam bidang sains matematik kaedahnya telah dihuraikan dalam Shaharir (2002c, 2003d) dan contoh penulisannya dalam beberapa judul matematik peringkat PMR dapat dilihat dalam Shaharir et al (2003e). Bidang-bidang sains sekolah yang lain dapat dilakukan pemeribumiannya dengan kaedah yang serupa. Malah contoh penulisan sebuah judul fizik peringkat SPM dapat dilihat dalam Shaharir (2002d).

Dalam penulisan buku teks peringkat universiti dalam bahasa sendiri, kaedah pemeribumiannya daripada ilmu yang sudah terInggeris atau terEropah kepada sains Malaysia, ialah dengan meniru bagaimana Inggeris memeribumikan sains Eropah menjadi sainsnya. Oleh itu pertamanya seseorang penulis perlu memastikan karyanya itu tidak berbau keInggerisan (sepadan dengan karya Inggeris yang tidak berbau keJermanan atau kePerancisan seperti yang disebut sebelum ini). Ini bermakna penulis itu mestilah menggunakan bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya, berani menterjemah, mentafsir atau menghurai sesuatu idea, konsep dan sebagainya dengan bahasa Melayu sepenuhnya tanpa segan-silu, takut-takut, kesangsian dengan pilihan kata atau istilahnya dan berapologi lagi sehingga tiadalah “bahasa rojak” dalam karyanya itu, dan tiadalah singkatan atau akronim dalam bahasa asing bermaharajalelanya. Sumber-sumber (contoh, data, masalah dsbnyanya) dari Negara sendiri (Malaysia) atau serantau yang relevan dengan perkara yang diperkatakan hendaklah digunakan sebanyak mungkin.

Kesinambungan perkara yang diperkatakan dengan tradisi ilmu sendiri (ilmu Tamadun Melayu) atau yang terhampir dengan tamadun Melayu, iaitu tamadun Islam, Hindu dan China perlulah diketengahkan bagi menggantikan kesinambungan sejarah ilmu itu dari Barat sahaja. Ini ialah penyah-pusatan barat dalam sains yang dianggap komponen penting dalam pemeribumian sains di semua peringkat, dan sekaligus mengambil berat dalam menonjolkan karya-karya sarjana sendiri dan serantau (terutamanya rumpun Melayu) yang dahulu dan/atau kini. Ini sepadan dengan penyah-pusatan tamadun Islam (dan tamadun-tamadun lain selain daripada Yunani) dan menonjolkan sarjana sendiri atau rumpunnya dalam pemeribumian sains di Eropah. Selanjutanya, penulis perlulah kritis terhadap perkara yang diperkatakan itu, iaitu membuat penilaian kelemahan, kekurangan atau kebersalahan langsung dengan sistem nilai sendiri (sistem nilai Islam terutamanya). Ini memerlukan pendekatan asal-usul sesebuah idea, prinsip, falsafah dan teori yang diperkatakan segi sejarah pembangunan atau perkembangan sebenarnya perkara itu. Jika teori itu sudah ada alternatifnya, maka teori alternatif itu juga dipaparkan sekurang-kurangnya secara sepintas lalunya, sambil membayangkan penilaian peribadinya terhadap ilmu yang dibicarakannya itu, dan mungkin wawasannya terhadap perkara yang belum beres dibina ilmunya itu dengan memuaskan dirinya atau sebahagian komuniti ilmuwan berkenaan. Pendeknya sains perlu dipaparkan secara perbandingan dan dengan penonjolan nilai: nilai yang menerbitkan ilmu itu, nilai yang diperkukuhkan oleh ilmu itu, dan nilai yang dianggap unggul oleh penulis. Mungkin nilai-nilai ini bertelagah… biar pembaca yang menilainya. Isu ini dalam bidang sains matematik telah dibicarakan dengan agak berderetan dan tunaknya sejak beberapa tahun ini (lihat Shaharir 2004) dan hal yang serupa patut dilakukan untuk bidang sains yang lain. Sekali-sekala sarjana yang melakukan pemeribumian sains dalam aspek ini tentunya akan menghasilkan dimensi baru atau pendekatan baru sains yang layak diketengahkan ke khalayak sarjana di Alam Melayu (dalam bahasa Melayu) dan di luar Alam Melayu (yang buat masa ini perlu ditulis dalam bahasa ilmu semasa seperti yang dekat dengan kita, bahasa Inggeris, tetapi memasukkan juga rujukan karya yang relevannya dalam bahasa Melayu dalam usaha mengantarabangsakan bahasa kita). Penulisan ilmu dalam bahasa Melayu di forum ilmiah (jurnal, persidangan dsbnya) di Alam Melayu dan dalam bahasa ilmu antarabangsa semasa (Inggeris) di luar Alam Melayu dengan adanya juga rujukan karya terdahulu dalam bahasa Melayu merupakan strategi pengantarabangsaan ilmu dan bahasa Melayu yang ampuh yang penulis anggap sebagai satu daripada kaedah pemeribumian sains juga, walaupun langkah ini juga boleh dianggap sebagai agenda dan strategi pengantarabangsaan ilmu dan bahasa Melayu.

Dalam penerokaan ilmu, iaitu penyelidikan di perbatasan ilmu, seseorang tentunya perlu membuat penilaian yang kritis terhadap sesuatu perkara yang diminati itu (suatu pilihan perkara yang berasaskan sistem nilai sendiri, bukan kerana ikutan orang/Negara/bangsa lain) dengan cara seperti dalam penulisan buku teks di atas tadi, tetapi dalam bahasa sendiri atau bahasa asing (Inggeris umpamanya) berselang-seli dengan seimbangnya. Sekaligus dia perlu melakukan tafakkur/refleksi dan penumpuan terhadap nilai-nilai sendiri (Islam terutamanya) dengan berterusan tunaknya yang dikaitkan dengan perkara yang sedang dikaji itu. Jika diizinkan Allah cara ini seringlah membuahkan idea yang baru atau bernas. Penyelidikan bolehlah bermula dari idea baru yang dijanakan oleh sistem nilai peribadi, atau kelompok bangsanya itu. Walau bagaimanapun sarjana yang terdidik dalam kebudayaan sendiri sahaja yang besar kemungkinan mahu dengan rela hati atau tabiinya melakukan penyelidikan sebegini. Inilah penyelidikan yang dipacu oleh nilai sendiri yang menjadi satu lagi ciri penting dalam pemeribumian sains ini. Mungkin sekali satu paradigma baru (iaitu acuan sendiri) akan muncul yang kemudiannya menjadi ikutan ramai penyelidik lain. Ini kemuncak pemeribumian sains, iaitu peringkat berijtihad dan mewujudkan mazhab.


Agenda Pemeribumian Sains di Malaysia

1. Kajian status sains di Alam Melayu sejak Kerajaan Funan abad ke-2M. Ini ialah etnosains bagi Malaysia atau Alam Melayu amnya. Sejauh manakah kajian ini telah dilakukan sehingga kini dan apakah potensi hasilnya dapat dilihat dalam Shaharir (2003b). Aspek-aspek khusus dalam sains matematik dihuraikan dalam Shaharir (2000). Banyak perkara yang disenaraikan dalam makalah kedua itu perlulah dilakukan mengikut perspektif sains lain lagi. Kajian sains terhadap sumber sendiri klasik dan semasa (termasuk artifak dan warisan pertukangan, kraftangan, dan pelbagai kesenian) mengikut perspektif semua bidang sains, bukan sahaja perkara yang sudah lama diamalkan dalam bidang biologi dan geologi (walaupun kedua-dua bidang ini pun masih perlu dipertingkatkan) perlu dilakukan.

2. Pewujudan kelompok-kelompok kajian dan pembinaan pendekatan baru setiap subjek sains sekolah seperti yang sedang dibina dalam bidang matematik dengan projek MATEMADESA yang diketuai oleh penulis ini (lihat Shaharir 2002e, 2003d,e)

3. Pendekatan semua mata kursus sains di peringkat universiti dan penulisan buku teks berkenaan berfokuskan kepada konsep pemeribumian yang dihuraikan di dalam makalah ini.

4. Pendekatan penyelidikan yang berpacukan sistem nilai sendiri sehingga menerbitkan keperluan bidang tujahan baru, isu baru atau konsep baru sains hasil daripada pemikiran keperluan bangsa/negara sendiri, sistem nilai Islam, atau kumpulan etnik di Malaysia.

5. Para sarjana sains kini perlulah berganding bahu dengan para budayawan bahasawan dan cendekiawan amnya untuk berdakwah, mengartikulasi, membentuk pendapat awam tentang kekuatan bahasa dan kebudayaan dan nilai sendiri dalam pembangunan sains negara, dan sekaligus mendampingi dan mempengaruhi pihak yang berkuasa untuk mengembalikan bahasa Melayu ke persada bahasa pengantar ilmu di semua peringkat pendidikan di Malaysia, dan sekaligus menggalakan pendidikan sekolah dalam bahasa ibunda masing-masing.

6. Penghasilan karya sains dalam bahasa Melayu di samping dalam bahasa Inggeris sehingga terwujudlah jurnal sains dwibahasa (Melayu dan Inggeris) kita yang bertaraf antarabangsa seperti jurnal-jurnal dalam bahasa-bahasa di Eropah itu. Sehubungan dengan ini juga perkataan sendiri (Melayu atau bahasa-bahasa serumpunnya) perlulah dipilih menjadi istilah antarabangsa kepada konsep-konsep yang baru sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayed Hussain al-Attas dengan istilah “Bebalism” dalam sosiologi (atau “Bebalisme”, daripada “bebal”), ratusan istilah dalam sains hayat seperti oleh Mohamad Salleh (2002) yang telah disebut di atas, istilah “resapion” (daripada “resap” dan ion) dan “pemeribumian” yang diperkenalkan oleh penulis sendiri (Shaharir 1995, 1995/1997). Hal yang serupa patut dilakukan terhadap istilah baru (seperti untuk produk baru) yang berbentuk akronim seperti mungkin makanan baru kerkor (daripada sejenis keropok lekor sebagai ganti yang konon lebih bergaya dan bernilai komersil, saussercle umpamanya), petrowit (daripada petrol dan sawit umpamaya sebagai ganti yang mungkin lebih disukai oleh sarjana kita sekarang, palmapet), seraca (daripada serat dan kaca untuk bahan komposit baru), gugas (daripada bahan gubahan berasaskan getah asli), dan sebagainya .

7. Mewujudkan budaya komunikasi ilmiah (menerusi penerbitan, persidangan dsbnya) dalam bahasa Melayu untuk khalayak di Alam Melayu dan dalam bahasa Inggeris (dengan memastikan adanya juga rujukan karya terdahulu dalam bahasa Melayu) untuk khalayak luar rumpun Melayu.

8. Kursus peringkat Sarjana dan Dr. Fal. Dalam bahasa Melayu untuk pelajar rumpun Melayu dan dwibahasa Inggeris-Melayu untuk pelajar selainnya perlulah diteruskan/diwujudkan, sekalipun jika kursus peringkat prasiswazah mulai 2005 ini terpaksa dilakukan dalam bahasa Inggeris.

8. Kajian peranan nilai dalam setiap judul sains seperti yang telah banyak dilakukan dalam matematik (lihat umpamanya Shaharir 1992, 2004) seperti yang telah dirintis oleh Shaharir (2000a,b) dan Shaharir drk. (2002) dalam bidang matematik dan Shaharir (2002a,b) dalam bidang fizik.

9. Usaha individu atau persatuan berkenaan menerbitkan indeks atau abstrak bagi penerbitan tempatan (jurnal, pasca-sidang dan buku) dalam semua bidang sains.

10. Usaha memasukkan makalah-makalah tempatan ke dalam abstrak/indeks/ sorotan antarabangsa dengan menawarkan perkhidmatan ini kepada ketua-ketua penyunting jurnal-jurnal abstrak/indeks/sorotan yang berkenaan.


Rujukan

Al-Attas, S.M.N. 1989/1995. Islam & Filsafat Sains. Bandung: Al-Mizan (Terj. karya asalnya “Islam and Philosophy of Science”, K. Lumpur: ISTAC 1989)

Barnard, H.C.1968. A History of English Education.From 1760. 5th impression . Univ. of London Press Ltd.

Belal Mustafa Abu Ata, tengku Mohd bin Tengku Sebok & Mohammed bin Yusoff. 1995. SISDOM: A multilingual document retrieval system. Asian Libraries 4(3): 37-46

Berry, A. 1961. A Short History. From Earliest Times Through the Twentieth Century. N.York: Dover Pub.

Brunner, J.J.1991. Investing in Knowledge. Strengthening the Foundation for Research in Latin America. Ottawa: Internat. Development Research Centre

Cocking, R.R. & Mestre, J.P. 1988. Lingusitics and Cultural Influences on Learning Mathematics. Hillsdale: Erlbaum

Dampier, W.C. 1989/1992. Sejarah Sains dan Hubungannya dengan Falsafah dan Agama. Snt. Versi Inggeris 1989 (Snt pertamanya 1929). Terjemahan bahasa Melayu ini keluaran DBP 1992.

Davies, A. 1991. The Native Speaker in Applied Linguistics. Edinburgh: ER.U. Press

Earnest,P. 1993. Are there Revolution in Mathematics? Humanistics Mathematics Network journal. 8: 63-65.

Ferguson, C.A. (1962). The language factor in national development. Anthropological Linguistics 4(1): 23-27

Fishman, J.A. 1973. Language and Nationalism: Two Integrative Essays. Paperback. Newbury House Pub

Fishman, J.A. , Ferguson, C.A. & Gupta, J.D. (Pyt.). 1968. Language Problems of Developing Nations. N. York: J.Wiley

Gregory, W.T. 2004. Heidegger on traditional language and technological language. http: //www. Bu.edu/wcp/Papers/Cont/ContGreg.htm 2/19/2004. 20 Feb 2004

Halliday, M.A.K. 1979. Language as Social Semiotic. London: Edward Arnold

Hart, M.H. 1999. A View From The Year 3000: A Ranking of The 100 Most Influences Persons of All Time. N.York: Poseidon Press

Holton,G. 1973/1988. Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein. Revised ed. 1988. Cambridge: Harvard Univ. Press . Sunt. Pertamanya 1973.internet 1: http://www. Soton.ac.uk/rime/biblios/language.html. 12 Ogos 2002

Internet 2. Review of language, society and education in Singapore. http: //ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/messeas/handouts/ singapore/ gopi2. html. 12 Ogos 2002

Internet 3.Taipkan International X Olympiad, X = Mathematics, Physics, Chemistry dan Biology. 10 Januari 2003

Internet 4. Taip “Adler’s Great Books”. 12 Mei. 2004

Internet 5. Taip “Wu Wein ranking journal”. 12 Mei, 2004

Internet 6. http: // www.hao.war.edu/public/education/sp/images/galileo.5.html. 27 Mei 2004

Kesturi 2001, 11(1&2).

Khairuddin Omar, Abdul Rahman Ramli, Ramlan Mahmood & Md Nasir Sulaiman. 2001. Enhancement of Jawi images using gradient direction. Jurnal Teknologi.

Kuhn, T. 1962/1993. Struktur Revolusi Sains. DBP.Terj. drp karya aslinya dalam bahasa Inggeris 1970 (snt. ke-2), “The Structure of Scientific Revolution”, Univ. of Chicago Press drp snt pertamanya 1962

Maheran Mohd Jaafar & Shaharir Mohamad Zain. 2003. Persamaan Beza Mudharabah Perniagaan. Pros. Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-XI. UMS-PERSAMA: 202-209

Marsh, H.W., Hau, K-T. & Kong, C-K. 2000. Late immersion and language of instruction in Hong Kong High Schools: achievement growth in language and nonlanguage subjects. Harvard Educational Rev. Fall Issue: 302-346

Mohamad Salleh bin Mohamed Said. 2002. Qua Vadis Taksonomi Serangga. Syarahan Perdana UKM. Penerbit UKM

Nasr, S.H. 1964/1996. Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam. DBP

Ohmae, K. 1990. The Bordeless World: Power and Strategy Interlink Economy. London: Collins

Ravetz, J.R. 1971. Scientific Knowledge and Its Social Problems Oxford: Clarendon Press

Sen, A. 1999. Development as Freedom. N. York: Anchor Books

Shaharir bin Mohamad Zain. 2004a. Peranan Bahasa sendiri dalam pembangunan sains sepanjang zaman. Makalah di “Seminar Bahasa dan Sastera” sempena MABBIM 10 mac 2004 di DBP , K.Lumpur.

-----------------------------------. 2004b. Penyerlahan nilai hampir di mana-mana dalam sains matematik. Seminar Sehari INSPEM, UPM.

----------------------------------. 2003a Kaedah Pemeribumian Sains, Teknologi dan Perubatan. UKM

-----------------------------------. 2003b. Sains dan teknologi Melayu sebelum penjajahan Eropah. Melayu. Jurnal Antarabangsa Pengajian Melayu 1(2): 157-204

------------------------------------. 2002a. Penulisan fizik sekolah cara ASASI : Dinamik SPM. Kesturi 12: 21-53.

------------------------------------. 2002b. Perjuangan menegakkan nilai dalam fizik. Mimeograph.

------------------------------------.2001/2002a. Penulisan buku pengajian tinggi di bidang sains dan teknologi. Masalah dan strategi penyelesaiannya. Dlm. Halimah Haji Ahmad et al. Prosiding Seminar Cabaran Penulisan Sains dan Teknologi dalam Alaf Baru, anjuran DBP-UKM 2001. K. Lumpur: DBP, 107-119

---------------------------------. 2000/2002b. Etnomatematik Melayu. Makalah di “Simposium UNRI-UKM” 2000. Terbit dalam Sari 2002, 20: 97-112

.-------------------------------. 2001a. Garis Panduan Prinsip dan Pelaksanaan Matemadesa. Bangi: Persatuan Sains Matematik Malysia.

---------------------------------. 2001b. A need for an indigenized methodology of teaching in Malaysian School Mathematics. Proc. to the International Conf. On School Sc. & Mathematics anjuran Akademi Sains Negara 22 Okt. 2001 :1-13

----------------------------------. 2001c. Perjuangan menegakkan sistem nilai dalam fizik. Mimeograf. 19pp

---------------------------------. 2000. Pembangunan sains matematik dalam acuan sendiri. Makalah di “Simpos. Keb. Sains Matematik Ke-8” dan “Konprensi Nasional X Matematika Indonesia” 2000. Terbit dalam MIHMI Prosiding Konprensi Nasional Matematika ITB (Indonesia): 625-628

-----------------------------------. 1999/2003. Etnosains Melayu tertua setakat ini: Kajian kasus etnobotani Melayu daripada prasasti Talang Tuwo abad ke-7 Masihi dan peribahasa. Terbit dalam Malaysian Jour. Sc and Technol. Studies 2003, 1: 78-114. Versi asalnya berjudul “Etnosains: Kajian kasus etnobotani Melayu daripada prasasti dan peribahasa” dibentangkan di Kolokuium Khas Fakulti Sains Hayat, UKM 1999.

---------------------------------. 1997/1998. Penerokaan judul asli dan peribumi dalam sains di Malaysia. Makalah di “Seminar Kebangsaan Penerbitan Ilmiah, Persatuan Penerbitan Malaysia dan Penerbit UKM”, 2-3 April 1997. Terbit dalam Asasains (Akademi Sains Islam Malaysia) 3/1998: 8-12.

----------------------------------. 1997. Mencerna sains mengikut acuan alam Melayu-Islam. Berita Harian: 18 Jun, 1997. Petikan ringkas daripada makalah, “Pembinaan sains Melayu-Islam” yang dibentangkan di “Seminar Peradaban Melayu”, di UKM. 13 Mac, 1997.

-------------------------------. 1996a. Pembangunan sains dan teknologi di Malaysia menerusi bahasa Melayu. Syarahan Raja Ali Haji. Persatuan Linguistik Malaysia.

--------------------------------.1996b. Peranan nilai dan budaya dalam pembangunan sains. Pemikir. Okt.-Dis. 1996.

------------------------------. 1995/1997. Towards a quantum leap in the development of Islamic Science with particular references to Malaysia. Dalam/in Anuar AbRazak dan Abu Bakar Majeed (Pyt./ed.),1997, Islam Science and Technology. Pasca-sidang 1995. IKIM, Kuala Lumpur: 47-76

------------------------------. 1995/1996a. Pendidikan sains abad ke-21: cabaran sejagatisme dan pasca-x-isme. Dalam Siti Fatimah Mohd Yassin & Anuar Ahmad (pyt. cet. pertama)/Warnoh Katiman (pyt. cet. ke-2). Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke-21, 1995: 177-189. Fakulti Pendidikan Univ. Kebangsaan Malaysia.

---------------------------------. 1995/1996b. Beberapa isu dalam pemasyarakatan sains matematik di Malaysia. Makalah di “Seminar Matematik dan Masyarakat” anjuran Biro Tata Negara dan PERSAMA-FSMUKM 1995. Terbit dalam Menemui Matematik 1996, 18(1):15-20. Sebahagiannya terbit juga dalam Berita Harian 6 Feb., 1996

-----------------------------. 1992/1994. Islam dan pembangunan sains dan teknologi. Kongres "Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020", IKIM 1992. Pasca-sidang diterbit oleh IKIM, Kuala Lumpur 1994: 103-120.

-----------------------------. 1992a. Reformasi Apakah yang diperlukan di dalam program-program sains matematik. Makalah di “Simpos. Keb. Sn. Matema Ke-5”, UPM 1992. Terbit dalam Jurnal Matematika 1992. 8 (2): 101-109.

-----------------------------. 1992b. Penggelintaran jiwa dalam pendidikan sains matematik bagi menghadapi cabaran dunia perindustrian dan pasca-perindustrian. Dalam Mohamad Rashidi Md. Razali et al. (Pyt.). Matematik Asas Kemajuan Industri Pascasidang Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-V. Skudai: Jabatan Matematik, UTM dan Persatuan Matematik Malaysia. 271-290.

-------------------------------.1992c. Pengaruh budaya ke atas sains matematik. Kesturi. 2 (2):30-43

-----------------------------. 1991. Peranan UKM dalam merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa. Senada 96, 31 Okt. 1991.

-----------------------------. 1990. Simbiosis antara Sistem Nilai dengan Matematik. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

--------------------------------. 1986a. Ke arah pengembalian matematik ke pangkuan masyarakat: Pembudayaan dan pengembangannya di Malaysia. Dlm. Abu Osman B. M.T. et al. (Pyt.). Ke Arah Peningkatan Penyelidikan dan Penga¬jaran Sains Matematik. Bangi: Pusat Pengajian Kuantitatif. 11-32.

-----------------------------. 1986b. UKM dan visi neonasionalis. Senada. Ogos & Sept.Shaharir bin Mohamad Zain & Rohani binti Abdul Rahman. 1996. Pengaruh sistem nilai dalam pengoptimuman utiliti berketentuan: Ke arah teori yang lebih serasi dengan Islam. Dlm. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-VII. Shah Alam: Intitut Teknologi Mara. 290-296

Shaharir B.M.Z., Mat Rofa I., Muhammad Alinor A.K., Alawiyah I., Ummu Khair dan Zurina Ali. 2002. Pembangunan Matematik Sekolah Menengah menerusi falsafah MATEMADESA. Laporan Penyelidikan Fakulti Sains dan Teknologi UKM, ST/16/2001 (IDR000802).

Simmons, J.G. 2000. The scientific 100: A ranking of the most Influential Scientists. Past & Present. Citadel trade.

Singer, C. 1959. A Short History of Scientific Ideas to 1900. Oxford: Clarendon Press

Spengeler, O. 1932/1971. The Decline of the West (Terj). 7th impression. Allen & Unwin 1971. Asalnya dlm bahasa Jerman 1932.

Tiner, J.H. 2000. 1000 Scientists Who Shaped World History. Bluewood Books.

Toffler, A. 1984. The Third Wave. Bantam

Wan Ramli bin Wan Daud & Shaharir bin Mohamad Zain. 2000. Indigenisation of technology and the challenge of globalisation. Proc. to the First UKM-UC Seminar on Technology in Development. Bangi: Pusat Pengurusan Penyelidikan Univ. Keb. Malaysia. 197-217. Lihat juga MAAS Jour. Islamic Science. 1999, 15(1-2): 109-134

Wan Ramli bin Wan Daud dan Shaharir bin Mohamad Zain. 1999. PeMelayuan, PengIslaman dan PeMalaysiaan ilmu sains dan teknologi dalam konteks Dasar Sains Negara. Kesturi. 9(2): 1-14

Wan Ramli bin Wan Daud, Shaharir bin Mohamad Zain & Baharuddin bin Yatim 1992. Pembudayaan sains dan teknologi dalam masyarakat Melayu menjelang 2020. Kongres Cendekiawan Melayu III : 64-84.

Warkah Berita PERSAMA 1999: 37%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Makalah ini disediakan untuk memenuhi undangan pembentang di Seminar Sejarah dan falsafah Sains kebangsaan Okt. 2004 anjuran UKM-DBP-ASASI.